Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 91 SGK Hóa 8: Oxit

Hóa học lớp 8 bài 26 Oxit. Đáp án và giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 91 SGK Hóa 8.

  1. Khái niệm : Oxit là hợp chất của hai yếu tố, trong đó với một yếu tố là oxi.
  2. Phân loại : oxit gồm hai loại chính : Oxit bazơ và oxit axit.
  3. Công thức cấu tạo và cách gọi tên :
  • Công thức MxOy ; mối quan hệ hóa trị II . y = n . x
  • Tên oxit : tên yếu tố + oxit.

Hướng dẫn giải bài tập Hóa 8 trang 91 bài 26: Oxit

Bài 1. Chọn những cụm từ thích hợp trong sườn, điền vào chỗ trống trong những câu sau đây:

[nguyên tố; oxi; hợp chất; oxit; hai]

Oxit là … của ….. yếu tố, trong đó với một …. là ….. Tên của oxit là tên … cùng với từ …..

→  Oxit là hợp chất của hai yếu tố, trong đó với một yếu tố là oxi. Tên của oxit yếu tố là tên yếu tố cùng với từ oxit.


Bài 2. a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.

Hướng dẫn bài 2:

Công thức hóa học :

a. Oxit photpho : P2O5

b. Crom (III) oxit : Cr2O3


Bài 3 trang 91 Hóa 8: a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của những oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.

Đáp án bài 3:

a) Oxit axit : SO2; CO2 ;

+ Oxit bazơ : CuO ; Fe2O3

b) Oxit lưu huỳnh SO2 với hai nguyên tử oxi liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh.

+ Oxit cacbon CO2 với Hai nguyên tử oxi liên kết với Một nguyên tử cacbon.

+ Oxit đồng CuO gồm một nguyên tử đồng liên kết với một nguyên tử oxi.

+ Oxit sắt  gồm hai nguyên tử sắt liên kết với ba nguyên tử oxi.

c) Tên của oxit là tên yếu tố cùng với oxit

– Nếu kim loại với nhiều hóa trị :

Tên của oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit.

– Nếu phi kim với nhiều hóa trị :

Tên oxit axit : tên phi kim                   +              oxit

(Với tiền tố chỉ số                             (với tiền tố số

nguyên tử phi kim)                           nguyên tử oxi )

SO2 : lưu huỳnh đi oxit ( khí sunfurơ)

CO2 : Cacbon đioxit (khí cacbonic)

CuO : Đồng (II) oxit

Fe2O3 : Sắt (III) oxit.


Bài 4: Cho những oxit với công thức hóa học sau :

a) SO3 ;            b) N2O5 ;                    c) CO2 ;

d) Fe2O3            e) CuO ;                      g) CaO.

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

Đáp án: + Oxit bazơ : Fe2O3, CuO, CaO ;

+ Oxit axit : SO2, N2O5, CO2 ;


Bài 5. Một số chất với công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Hướng dẫn: Công thức viết sai : NaO, Ca2O.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *