Hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất SO3 là

Tính hoá trị của nhân tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxi: SO3

Hóa trị của S trong những hợp chất: H2S, SO2, SO3 tuần tự là:

Hóa trị của S trong những hợp chất: H2S, SO2, SO3 tuần tự là

A. I; II; III.

B. II; IV; VI.

C. II; VI; IV.

D. I; II; VI.

Đáp án:

Giảng giải những bước giải:

Câu 1:

Gọi hóa trị của S trong hợp chất SO3 là A (A∈N*)

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu: A.1= II.3 ⇒ A=$frac{II.3}{1}$ ⇒A=$frac{VI}{1}$ =VI

Vậy hóa trị của S trong hợp chất SO3 là VI

Câu 2:

a, Gọi công thức hóa học chung là Na x (CO3) y (x, y là chỉ số; x,y ∈N*; x,y tối giản)

  Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu: x.I=y.II⇒$frac{x}{y}$ = $frac{II}{I}$ =$frac{2}{1}$ $left { {{y=1} atop {x=2}} right.$ 

Vậy ta lập được công thức hóa học Na2(CO3)

b, Gọi công thức hóa học chung là Na x Cl y (x, y là chỉ số; x,y ∈N*; x,y tối giản)

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu: x.I=y.I⇒$frac{x}{y}$ = $frac{I}{I}$ =$frac{1}{1}$ $left { {{y=1} atop {x=1}} right.$ 

Vậy ta lập được công thức hóa học NaCl

a/ *SO3

gọi a là hóa trị của S trong SO3

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

a . 1 = II . 3

→ a = VI

Vậy hóa trị của S trong SO3 là VI.

*H2S

gọi b là hóa trị của S trong H2S

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

I .  2 = b . 1

→ b = II

Vậy hóa trị của S trong H2S là II.

b/

*CH4

gọi a là hóa trị của C trong CH4

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

a . 1 = I . 4

→ a = IV

Vậy hóa trị của C trong CH4 là I.

*CO2

gọi b là hóa trị của C trong CO2

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

b . 1 = II . 2

→ b = IV

Vậy hóa trị của C trong CO2 là IV.

c/

*PH3

Gọi a là hóa trị của P trong PH3

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

a . 1 = I . 3

→ a = III

Vậy hóa trị của P trong PH3 là III.

*P2O3

Gọi b là hóa trị của P trong P2O3

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

b . 2 = II . 3

→ a = III

Vậy hóa trị của P trong P2O3 là III.

d/

*N2O5

Gọi a là hóa trị của N trong N2O5

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

a . 2 = II . 5

→ a = V

Vậy hóa trị của N trong N2O5 là V.

*NH3

Gọi b là hóa trị của N trong NH3

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu:

b . 1 = I . 3

→ a = III

Vậy hóa trị của N trong NH3 là III.

Chúc bạn hc tốt. Cho mik sao + TLHN nhé ^^

Xác định A (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Xác định A,B  (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Nguyên tử x sở hữu tổng số 3 loại hạt là 36 hạt (Hóa học - Lớp 8)

3 trả lời

Xác định tên nhân tố hóa học (Hóa học - Lớp 8)

Một trả lời

Tính số hạt e và n (Hóa học - Lớp 7)

Một trả lời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an tài khoản

Tính hóa trị:                                                    a) Của nhân tố S trong hợp chất: H2S,  SO2 , SO3  

b) Của nhân tố N trong hợp chất: N2O,  NO, NO2 , N2O3 , N2O5 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *