Hợp chất hữu cơ mạch hở X có CTPT C6H10O4

Hợp chất hữu cơ mạch hở X sở hữu công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức sở hữu số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A.

A: CH3OCO-COOC3H7

 • Hợp chất hữu cơ mạch hở X sở hữu công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức sở hữu số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính chất hoá học Este - Este - Hóa học 12 - Đề số 5
 • Video liên quan

B.

B: CH3OOC-CH2-COOC2H5

C.

C: CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.

D.

D: C2H5OCO-COOCH3

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

X sở hữu công thức là C6H10O4 lúc thủy phân tạo ra Hai ancol đơn chức nên X là este sở hữu Hai chức ancol

Vậy X sở hữu dạng ROOC-R1-COOR2. Số Cacbon trong R, R1, R2 là 4. Để tạo ra hai ancol trong đó số Cacbon trong Hai ancol gấp đôi nhau vậy Hai ancol đó là H3OH và C2H5OH .

Vậy CT của X là: CH3OOC −CH2 − COOC2H5

Vậy đáp án đúng là B

Nghi vấn thuộc đề thi sau. Bạn sở hữu muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính chất hoá học Este - Este - Hóa học 12 - Đề số 5

Làm bài

San sớt

 • Cho 18,92 gam este X đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 6,88 gam ancol metylic và muối của axit cacboxylic Y. Công thức phân tử của Y là.

 • Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (7,5 gam) và CH3COOC2H5 (4,4 gam). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,Hai mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là:

 • Cho 3,52 gam chất A C4H8O2tácdụngvới 0,6 lít dung dịchNaOH 0,1M. Sauphảnứngcôcạn dung dịchthuđược 4,08 gam chấtrắn. Công thức của A là:

 • Một este E mạch hở sở hữu công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm hữu cơ X,Y, biết rằng Y làm mất màu dung dịch nước Br2, sở hữu những trường hợp sau về X, Y 1. X là muối, Y là anđehit 2.X là muối, Y là ancol ko no 3. X là muối, Y là xeton 4.X là ancol, Y là muối của axit ko no. Trường hợp nào đúng?

 • Đốt cháy hoàn toàn Một mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đavới 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trịalà:

 • Tổng số chất hữu cơ đơn chức sở hữu công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng ko tráng bạc là:

 • Nhận định nào sau đây là ko đúng ?

 • Trộn 13,6 gam phenyl axetatvới 300ml dung dịch KOH 1M. Saukhiphảnứngxảyrahoàntoàncôcạn dung dịchsauphảnứngthuđược m gam chấtrắn khan. Giátrịcủa m là

 • Xàphòng hoáhoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Côcạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giátrịcủa m là:

 • Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là

 • Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước. Số đồng phân cấu tạo của X là

 • Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este no đơn chức mạch hởX thu được 3,36 lit CO2(dktc). Sốđồng phân cấu tạo của este X là:

 • Đun nóng 14,64 gam este E sở hữu công thức phân tử C7H6O2 cần tiêu dùng 80 gam dung dịch NaOH 12%. Cô cạn dung dịch được x gam muối khan. Trị giá của x là

 • Thủy phân este nào sau đây, sản phẩm thu được đều tham gia phản ứng tráng bạc?

 • Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Trị giá của m là:

 • Một số nghi vấn khác sở hữu thể bạn quan tâm.

  • Cho hàm số sở hữu , . Hàm số đã cho sở hữu bao nhiêu điểm cực trị?

  • Cho hai đẳng thức sau với . . Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng.

  • Chọn phát biểu đúng trong những câu sau đây:

  • Giải phương trình .

  • A_______is someone who works to protect the environment from damage.

  • Nơi dòng biển nóng và lạnh gặp nhau ở vùng biển Nhật Bản thường tạo nên:

  • He suggested _______ back home.

  • Xét 5 locus gen sở hữu số loại alen tương ứng là 2, 3, 4, 5, 6. Những locus gen này nằm trên Hai cặp thể nhiễm sắc tương đồng khác nhau. Theo lí thuyết số loại kiểu gen dị hợp tử về 5 cặp gen trong quần thể là

  • Cho phương trình Giả sử là nghiệm của phương trình trên, lúc này ta sở hữu

  • Phát biểu nào sau đây là đúng:

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *