Chuyên đề 11 phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học THPT (Tập 1)

Cuốn tài liệu gồm 11 phương pháp cơ bản nhất trong bài tập Hóa học và trong mỗi phương pháp với bài tập ví dụ được hướng dẫn giải chi tiết giúp những bạn định hình rõ nét hơn về phương pháp, sau đó còn với một số bài tập liên quan giúp những bạn rèn luyện lại bài tập. Để mở rộng tri thức và phát triển kỹ năng làm bài những bạn hãy tìm thêm những dạng bài tập liên quan từ những sách tham khảo của nhiều thầy cô trên thị trường–từ đó những bạn hãy đưa ra cho mình những nguyên tắc giải bài tập riêng cho chính mình. | TRUNG TÂM GIA SƯ CASSIUS CHUYÊN ĐỀ: 11 PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC THPT TẬP I LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2013 Gia sƣ: Phone: Mail: Khổng Minh Châu 0973 875 659 LƢU HÀNH NỘI BỘ 2012 - 2013 Gia sư: Khổng Minh Châu Phone: 0973 875 659 LỜI NÓI ĐẦU Qua quá trình chọn lựa và tổng hợp tôi – Khổng Minh Châu xin gửi tới những độc giả bộ chuyên đề “11 phƣơng pháp giải nhanh bài tập hóa học THPT – Tập I” Với hơn 6 năm kinh nghiệm gia sƣ những cấp THCS – THPT và những kinh nghiệm học tập đã qua từ những thầy cô tận tâm trƣờng THPT Châu Thành – BRVT; Giảng viên trƣờng CĐSP BRVT (Cô Thảo) tôi đã soạn ra bộ tài liệu đƣợc tổng hợp những phƣơng pháp giải bài tập Hóa THPT cơ bản. Tài liệu này sẽ giúp những bạn với loại nhìn bao quát và cụ thể hơn về những dạng bài tập Hóa cơ bản – tăng. Theo nhận định chung của tôi thì để học tốt môn Hóa và giải tốt những bài tập Hóa thì ko khó – loại chính là những bạn biết một số phƣơng pháp cơ bản và từ đó làm thêm nhiều bài tập để định hình – mở rộng những dạng bài tập chuyên sâu. Đó cũng chính là lý do tôi tổng hợp và san sẻ tới những bạn bộ tài liệu này. Cuốn tài liệu gồm 11 phƣơng pháp cơ bản nhất trong bài tập Hóa học và trong mỗi phƣơng pháp với bài tập ví dụ đƣợc hƣớng dẫn giải chi tiết giúp những bạn định hình rõ nét hơn về phƣơng pháp – sau đó còn với một số bài tập liên quan giúp những bạn rèn luyện lại bài tập. Để mở rộng tri thức và phát triển kỹ năng làm bài tôi luôn mong muốn những bạn hãy tìm thêm những dạng bài tập liên quan từ những sách tham khảo của nhiều thầy cô trên thị trƣờng – từ đó những bạn hãy đƣa ra cho mình những nguyên tắc giải bài tập riêng cho chính mình. Tôi tin nếu chuyên cần và thêm một tí thông minh thì những bạn hoàn toàn với thể làm chủ môn Hóa và thậm chí những môn tự nhiên khác nhƣ Toán – Lý. Tuy với tuổi đời còn trẻ - kinh nghiệm chƣa nhiều so với những thầy cô và nhiều giảng viên khác. Nhƣng tôi ấp ủ một ý thức với thể đem những hiểu biết – những kinh nghiệm của mình (dù ko quá nhiều) để .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *