Cho các chất: NaCl, HNO3, H2S, H2SO3, H2O, K2SO4. Số chất điện li mạnh là:

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại
 • Cho những chất: NaCl, HNO3, H2S, H2SO3, H2O, K2SO4. Số chất điện li mạnh là:
 • Những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy lúc thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là
 • Khối lượng K2O cần lấy để hoà tan vào 70,6g nước để thu được dung dịch sở hữu nồng độ 14% là 
 • Thủyphân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệusuất 90% thu được sản phẩm chứa 10,8gam glucozo.
 • Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của nhóm gì?
 • Hỗn hợp Fe, Cu sở hữu thể tan hết trong dung dịch nào sau đây
 • Chất X sở hữu công thức phân tử C2H4O2. Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại
 • Trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime sở hữu nguồn gốc từ xenlulozơ là 
 • Trái đất đang ấm dần lên, do những bức xạ sở hữu bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà ko bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính
 • Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây ko sử dụng để chế tạo tơ tổng hợp
 • Chất nào sau đây ko được tạo ra lúc cho HNO3 đặc tác dụng với kim loại
 • Lúc điện phân dung dịch chứa CuSO4 với điện cực trơ thì ở anot xảy ra quá trình
 • Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là
 • Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây
 • Kim loại sở hữu khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại sở hữu độ cứng cao nhất tuần tự là
 • Cho những phát biểu sau:a, Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch etilenglicolb, Ở nhiệt độ thường,
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh
 • Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3).
 • Cho dãy những kim loại: Ba, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm trong dãy là
 • Cho hỗn hợp gồm Một mol chất X và Một mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra Một mol khí SO2 (sản
 • Nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa FeCl3 và AlCl3 thu được đồ thị sau.
 • Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai a -amino axit sở hữu công thức dạng H2NC x H y COOH ) bằng
 • Cho những thí nghiệm sau:(1) Lúc cho Cu vào dung dịch FeCl3;(2)  H2S vào dung dịch CuSO4;(3) HI vào dung dịch FeCl3;(4) Dung d
 • Những thí nghiệm sau:a, Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
 • Hỗn hợp khí X gồm 0,Một mol C2H2; 0,Hai mol C2H4 và 0,3 mol H2.
 • 0,Một mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,Một gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Trị giá của m là
 • Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml HCl 0,Hai M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là
 • X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y sở hữu 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Trị giá m là:
 • a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3  dư           
 • Bảng sau đây ghi lại hiện tượng lúc làm thí nghiệm với những chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T và Q
 • Cho 2,24 gam Fe vào 200ml dung dịch Cu(NO3)Hai 0,1M và AgNO3 0,1M khuấy đều dung dịch cho tới lúc phản ứng hoàn toàn thu được m
 •  Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit Glutamic (trong đó yếu tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng).
 • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X. Hình vẽ minh họa phản ứng nào sau đây?
 • X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l.
 • Điện phân MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện ko đổi. Sau thời kì t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời kì điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra ko tan trong nước. Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic.
 • Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo ra từ amino axit sở hữu công thức H2N-CnH2n-COOH) và este đơn chức Y.
 • Nung mgam hỗn hợp X gồm Fe,  Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3trong bình kín (ko sở hữu ko khí).
 • Cho 7,65 gam X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T sở hữu 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z tới lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,Hai gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Trị giá của m sắp trị giá nào nhất sau đây?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *