Trong các hợp chất sau: kf, bacl2, ch4, h2s, các chất nào là hợp chất ion?

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ tri thức cốt lõi của cả học kì 1. Vì vậy, ko chỉ nắm vững lí thuyết mà những em cần nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung ứng cho những em Những dạng bài tập hóa 11 chương Một chi tiết và đầy đủ nhất.

 • I. Bài tập hóa 11: Chất điện li. Viết phương trình điện li
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ những ion cho sẵn trong dung dịch
 • IV. Những dạng bài tập hóa 11: Vận dụng ĐL Bảo toàn điện tích
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • V. Những dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • VI. Bài tập hóa 11: Viết PT ion
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • VII. Bài tập hóa 11: Nhận diện
 • 1. Phần đề:
 • 2. Phần giải:
 • VIII. Bài tập hóa 11: Phản ứng trao đổi ion
 • Video liên quan

I. Bài tập hóa 11: Chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1: 

- Lý thuyết:

+ Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là những chất điện li.

+ Chất điện li mạnh là chất lúc tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

      Những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...
      Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...
      Hầu hết những muối.
      Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên Một chiều (→).

+ Chất điện li yếu là chất lúc tan trong nước chỉ với một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

       Những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
       Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
       Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên Hai chiều ().

- Những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O. 

- Những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: Dựa vào định luật bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4                      b) Fe(NO3)3                    c) Mg(MnO4)2                       d) Al2(SO4)3
e) Na2S                           f) Ba(OH)2                      g) NH4Cl                               h) CH3COONa 

Bài 3:  

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho những muôi trường khác nhau.

Ta với bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cụ thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa,  K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa ko đổi màu: Ba(NO3)Hai NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

  0,01          0,01      0,01 mol

    0,01                0,02       0,01  mol

   0,04            0,08          0,04

  0,15               0,3          0,15

Bài 3: 

   0,01                            0,01 mol

b)

      0,1                 0,Một mol

    0,02              0,04 mol

   0,3            0,3 mol

  1,68          3,36        1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: Xác định muối từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Sở hữu 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Những loại ion trong 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải: 

Từ 8 ion kết hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ít muối tan nhất thì xét trước.

Ba2+ tạo kết tủa với CO32- và SO42- nên muối tan sẽ là BaCl2.

Mg2+ tạo kết tủa với CO32- nên muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Vận dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

V. Những dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: Bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: Nếu [H+] = 10-a thì pH = a

                                   pH = -log[H+]

                                   pH + pOH = 14.

     0,04          0,04 M

   pH = -log[H+] = 1,4.

        0,01         0,02 M

       0,05     0,05 M

pH = -log[H+] = -log[0,02 + 0,05] = 1,15.

       10-3                     10-3 M

pOH = -log[OH-] = -log[10-3] = 3.

      0,1                      0,Một M

    0,2                              0,4 M

pOH = -log[OH-] = -log[0,1+0,4] = 0,3.

Bài 2: nHCl = 0,Một mol

           nNaOH = 0,15 mol

Trước pư: 0,1     0,15

Pư:           0,1      0,1

Sau pư:               0,05.

[OH-] dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log[OH-] = 1

Trước pư: 0,03     0,032

Pư:            0,03     0,03

Sau pư:                  0,002 mol

[OH-] dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log[OH-] = 2

             0,15                   0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

Cần bớt thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch với pH = 2.

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch với pH = 4.

🞼 Lưu ý: Lúc pha loãng chất tan số mol ko thay đổi 

          0,0075     0,025

          0,0075     0,0075     0,0075

VI. Bài tập hóa 11: Viết PT ion

1. Phần đề:

      Dạng 6: Viết PT ion 

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1: 

Bài 2:

VII. Bài tập hóa 11: Nhận diện

1. Phần đề:

   Dạng 7: Nhận diện

   

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

Thuốc thử

AgNO3

K2CO3

BaCl2

NaNO3

HCl

Kết tủa trắng

Khí bay lên

Ko hiện tượng

Ko hiện tượng

K2CO3

  

Kết tủa trắng

Ko hiện tượng

                                          Kết tủa trắng

                                                      Khí bay lên

                                                     Kết tủa trắng 

Bài 2: 

Thuốc thử

H2SO4

Ba(OH)2

NaOH

Na2SO4

Na2CO3

Quỳ tím

Đỏ

Xanh

Xanh

Ko đổi màu

Ko đổi màu

H2SO4

 

Kết tủa trắng

Ko hiện tượng

Ko hiện tượng

Khí thoát ra

Ba(OH)2

  

Ko hiện tượng

Kết tủa trắng

 

VIII. Bài tập hóa 11: Phản ứng trao đổi ion

Bài 1: 

a) mkết tủa =

 0,03         0,03          0,03 mol

   0,1        0,1           0,Một mol

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích:

Bài 2:

b) Lúc lấy 50ml dung dịch A ta được (số mol giảm 1/5):

  0,0025                 0,005   0,0025

   0,005        0,01       0,005

    0,01               0,01     0,02 mol

Trước pư: 0,01      0,0075

Pư:           0,0075    0,0075      0,0075

Sau pư:     0,0025                    0,0075

m1 = mkết tủa = 0,0075.233 = 1,7475g

Trước pư:   0,005     0,02 

Pư:              0,005   0,005         0,005

Sau pư:                   0,015

Những ion với trong dung dịch:

       K+ : 0,01 mol

       Ba2+: 0,0025 mol

        OH-: 0,015 mol

Trên đây là những bài tập hóa 11 chương Một cơ bản, những giúp những em nhớ được những tri thức trọng tâm của chương, từ đó với thể vận dụng giải những bài tập tăng hơn. Chúc những em làm bài tốt!vi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *