Kim loại tác dụng HNO3 không tạo chất nào sau đây

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Yếu tố nào mang tính kim loại và phi kim ngang nhau
 • Yếu tố nào + HNO3 → Muối + NO2­ + H2O
 • Trong những oxit hoá trị III của nhóm Nitơ, oxit nào tác dụng được cả axit lẫn bazơ mạnh
 • Cấu hình ngoài cùng của những yếu tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là
 • Trong nhóm N, đi từ N tới Bi, điều khẳng định nào sau đây là sai?
 • Những yếu tố trong nhóm nitơ đều mang hoá trị tối đa là V, riêng Nitơ chỉ mang hoá trị tối đa là IV vì
 • Điều khẳng định nào sau đây là sai về ozon?
 • Yếu tố R mang công thức hợp chất khí với H là RH3. Phần trăm khối lượng R trong oxit cao nhất với oxi là 43,66%.
 • Điều khẳng định nào sau đây là sai về oxi?
 • Cho phương trình: N2 + O2 ⇄ 2NO. DH = +180KJ/mol. Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận lúc
 • Hiện tượng quan sát được dẫn NH3 qua CuO đun nóng là
 • Hòa tan NH3 trong nước được dung dịch A. Dung dịch A chứa
 • Xác định chất rắn thu được sau phản ứng?
 • Câu khẳng định nào sau đây ko đúng?
 • Chất nào mang thể hoà tan Zn(OH)2?
 • Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau  đây
 • Phát biểu ko đúng về phenol là?
 • Khí X ko màu mùi xốc đặc trưng, nhẹ hơn ko khí, phản ứng với axit mạnh Y tạo nên muối Z.
 • Phát biểu nào sau đây là đúng về mol?
 • Kim loại tác dụng HNO3 ko tạo chất nào sau đây
 • HNO3 ko thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây
 • Cho FeCO3 tác dụng HNO3. Sản phẩm khí hoá nâu một phần ngoài ko khí và một muối kim loại là
 • Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3
 • Lúc cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 để mang Fe(NO3)2, cần
 • Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 tuần tự tác dụng với HNO3 đặc, nóng.
 • Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3 
 • Axit nitric đặc mang thể phản ứng được với những chất nào sau đây ở điều kiện thường? 
 • Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2.
 • Cho bột sắt tác dụng với HNO3 sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thì còn một lượng nhỏ Fe ko tan.
 • Hoá chất mang thể hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 4 kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu là
 • Cho hỗn hợp Cu2S, FeS tan trong HNO3 dư thu được dung dịch mang những ion
 • Axit nitric đặc tác dụng được tất cả những chất trong dãy nào sau đây
 • Lúc cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
 • Nung Fe(NO3)Hai trong bình kín ko mang oxi, thu được sản phẩm là
 • Nhiệt phân hoàn toàn Ba(NO3)Hai trong bình kín, sản phẩm thu được là
 • Dãy chất nào sau đây lúc nhiệt phân ko tạo khí làm xanh quỳ ẩm
 • Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây?
 • Phương án nào sau đây ko thể sử dụng để nhận diện NO3-
 • Dung dịch nào sau đây lúc ko hoà tan được Cu?
 • Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3  và CuCl2 thu được kết tủa A. Nung A được chất rắn B.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *