Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc)
 • Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử sở hữu số liên kết π nhỏ hơn 3)
 • Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời kì thu được dung dịch X
 • Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH.
 • Một chất béo sở hữu công thức: CH2(OCOC17H33) -CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29 ).
 • Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa
 • Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este
 • Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein X Y Z. Tên của Z là:
 • X là một este no đơn chức, sở hữu tỉ khối tương đối đối với CH4 là 5,5.
 • Este hai chức, mạch hở X sở hữu công thức phân tử C6H8O4 và ko tham gia phản ứng tráng bạc.
 • Este X sở hữu công thức phân tử C2H4O2 .
 • Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?
 • Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu.
 • Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)Hai lúc đun nóng cho kết tủa Cu2O
 • Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, sở hữu cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dd
 • Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức.
 • Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH)
 • Tổng số chất hữu cơ mạch hở, sở hữu cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
 • Lúc đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng.
 • Chất nào sau đây ko thủy phân trong môi trường axit?
 • Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd nước vôi trong
 • Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang quẻ hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường. X tạo với dd Iot
 • Triolein ko tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
 • Thủy phân este sở hữu công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được Hai sản phẩm hữu cơ X và Y.
 • Một este sở hữu CTPT là C4H6O2, lúc thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.
 • CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
 • Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với những axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2
 • Este X sở hữu những đặc điểm sau:- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau
 • Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M
 • Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được  ({V_{C{O_2}}}:{V_{{H_2}O}} = {rm{ }}4:3) .
 • Cho sơ đồ chuyển hoá sau:({C_3}{H_4}{O_2} + {rm{ }}NaOH{rm{ }} to X{rm{ }} + Y{rm{ }};;;;;;X + {rm{ }
 • Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là
 • Hợp chất hữu cơ mạch hở X sở hữu công thức phân tử C6H10O4 .
 • Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
 • Amilopectin sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.
 • Cho sơ đồ chuyển hoá:Tên gọi của Y là:
 • Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic
 • Dãy gồm những dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
 • Chất X sở hữu công thức phân tử C H O , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều sở hữu khả năng tham gia phản ứng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *