Chỉ ra phát biểu sai dung dịch mantozơ hoà tan được cuoh2

a.Dung dịch Fructozơ hoà tan được Cu(OH)2

 • Nghi vấn hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Chọn đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); • Đáp án A đúng. C11H21O10CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH →to Cu2O↓ + C11H21O10COONa + 3H2O • Đáp án B đúng. (C6H10O5)n + nH2O →H+,to  nC6H12O6. Sản phẩm sinh ra là glucozơ mang khả năng tham gia tráng gương. • Đáp án C sai. Saccarozơ + H2O →H+,to glucozơ + fructozơ mantozơ + H2O →H+,to 2glucozơ. • Đáp án D đúng. Vì fructozơ là poliancol nên hòa tan được Cu(OH)2
 • Chọn đáp án B C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O - Đáp án B 1Saccarozơ + 1H2O →toH+  1glucozơ + 1fructozơ 1Mantozơ + 1H2O →toH+ 2glucozơ - Đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); [C6H10O5]n + nH2O →toH+ nC6H12O6 glucozơ C6H12O6 mang khả năng tham gia tráng gương - Đáp án D 1C12H22O11 →toCuOH2/OH-  1Cu2O
 • Video liên quan

d.Thuỷ phân hoàn toàn(xúc tác, H+, nhiệt độ) Saccarozơ cũng như xenlulozơ đều cho cùng một monosaccarit

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

154332 điểm

trần tiến

Phát biểu nào sau đây ko đúng? A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)Hai B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)Hai lúc đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Tổng hợp câu trả lời (1)

Phát biểu nào sau đây ko đúng? A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)Hai B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)Hai lúc đun nóng cho kết tủa Cu2O. Đáp án B sai +) Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) +) Thủy phân (xúc tác H+, to) mantozơ C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ) → Đáp án B

Nghi vấn hay nhất cùng chủ đề

 • Trong số những kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại mang độ dẫn điện tốt nhất ở điều kiện thường là A. Al. B. Au. C. Ag. D. Cu.
 • Phân tích vai trò những thành phần trong KHDH- giáo án dạy học bộ môn
 • Kim loại Zn mang thể khử được ion nào sau đây? A. Ca2+. B. H+. C. Na+. D. Mg2+.
 • Kim loại nào sau đây ko điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Ni.
 • Hệ số thăng bằng của H2SO4 trong phản ứng: FeS + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2­ + H2O là A. 8 B. 10 C. 9 D. 12
 • Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và glucozơ phản ứng AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Vậy phần trăm theo khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là: A. 48,72% B. 48,24% C. 51,23% D. 55,23%
 • Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số chất trong dãy lúc thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là ? A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
 • Fructozơ ko phản ứng với chất nào trong những chất sau đây? A. dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. B. H2 mang Ni xúc tác, đun nóng. C. Nước brom. D. Cu(OH)Hai trong môi trường kiềm.
 • Kim loại nào sau đây phản ứng với nước thuận lợi ở nhiệt độ thường? A. Be. B. Al. C. K. D. Mg.
 • Cho những nhận định sau: (a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước. (b) Ở trạng thái kết tinh, những amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực. (c) Polipeptit gồm những peptit mang từ Hai tới 10 gốc α - aminoaxit và là cơ sở vật chất tạo nên protein. (d) Dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím. Số nhận định đúng là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

Chọn đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); • Đáp án A đúng. C11H21O10CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH →to Cu2O↓ + C11H21O10COONa + 3H2O • Đáp án B đúng. (C6H10O5)n + nH2O →H+,to  nC6H12O6. Sản phẩm sinh ra là glucozơ mang khả năng tham gia tráng gương. • Đáp án C sai. Saccarozơ + H2O →H+,to glucozơ + fructozơ mantozơ + H2O →H+,to 2glucozơ. • Đáp án D đúng. Vì fructozơ là poliancol nên hòa tan được Cu(OH)2


Page 2

Chọn đáp án B C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O - Đáp án B 1Saccarozơ + 1H2O →toH+  1glucozơ + 1fructozơ 1Mantozơ + 1H2O →toH+ 2glucozơ - Đáp án C (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); [C6H10O5]n + nH2O →toH+ nC6H12O6 glucozơ C6H12O6 mang khả năng tham gia tráng gương - Đáp án D 1C12H22O11 →toCuOH2/OH-  1Cu2O

Chọn đáp án C

• Đáp án A đúng.

C11H21O10CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH →to Cu2O↓ + C11H21O10COONa + 3H2O

• Đáp án B đúng.

(C6H10O5)n + nH2O →H+,to  nC6H12O6.

Sản phẩm sinh ra là glucozơ mang khả năng tham gia tráng gương.

• Đáp án C sai.

Saccarozơ + H2O →H+,to glucozơ + fructozơ

mantozơ + H2O →H+,to 2glucozơ.

• Đáp án D đúng.

Vì fructozơ là poliancol nên hòa tan được Cu(OH)2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *