Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este có tính chất gì?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do chất béo xảy ra quá trình gì?
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng về NaOH?
 • Câu nào đúng lúc nói về lipit?
 • Thủy phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là gì?
 • Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Trị giá của m
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 22,Hai gam hỗn hợp Hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần tiêu dùng là bao nhiêu?
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m
 • Sau lúc phản ứng xảy ra cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X?
 • Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là gì?
 • Thuỷ phân este với công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit, thu được Hai sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X với thể điều chế trực tiếp ra Y. Công thức cấu tạo của este?
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của hai este?
 • Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở A phải tiêu dùng 0,35 mol O2. Sau phản ứng thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của A?
 • Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần tiêu dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và 91,8 gam muối của Một axit béo. Trị giá của m?
 • Lúc đun nóng 2,225 kg chất béo Tristearin (với chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử hiệu suất của phản ứng 100%. Khối lượng glixerol thu được?
 • Thủy phân hoàn toàn 15 gam hỗn hợp E gồm Hai este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,Hai gam hỗn hợp Hai muối (Z) và 7,8 gam hỗn hợp Hai ancol (chỉ hơn kém nhau Một nguyên tử C trong phân tử)
 • CTTQ của este no, đơn chức, mạch hở là gì?
 • Chọn phát biểu sai về KOH?
 • Hợp chất X với công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X?
 • Este X với công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Cho Y tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ Z. Biết X và Z đều với phản ứng tráng bạc. Y là gì?
 • Một số este được tiêu dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ những este với tính chất gì?
 • So với những axit, ancol với cùng số nguyên tử cacbon thì este với nhiệt độ sôi như thế nào?
 • A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no đơn chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối tương đối của A so với H2 là 44. A với công thức phân tử là gì?
 • Este X mạch hở với công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y ko thể là chất nào dưới đây?
 • Cho sơ đồ sau: C4H10→X→Y→CH3COOC2H5.
 • Hãy chọn khái niệm đúng trong những khái niệm sau?
 • Etse X với công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X
 • Cho những chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5(3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là
 • Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X với chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X
 • Một este X với công thức phân tử là C3H6O2 ko tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X?
 • Axit oleic với công thức phân tử là gì?
 • Chọn phát biểu đúng về ancol?
 • Cho những phát biểu sau đây: a) Chất béo là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic với số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài ko phân nhánh... b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit... c) Chất béo là những chất lỏng.
 • Từ glyxerol và những axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic với thể tạo ra tối đa x chất béo. x với trị giá là gì?
 • Cho triolein tuần tự tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp với phản ứng xảy ra là bao nhiêu?
 • Nhận xét nào sau đây ko đúng về este no?
 • Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được Hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương?
 • Este X lúc tác dụng với dung dịch NaOH thu được Hai muối: natri phenolat và natri propionat. X với công thức là gì?
 • Một chất hữu cơ A với CTPT là C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, t0. Vậy A với CTCT là gì?
 • Để phản ứng este hóa dịch chuyển ưu tiên theo chiều thuận, cần tiêu dùng những giải pháp nào sau đây?
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng về tráng bạc?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *