Bài tập H3PO4 tác dụng với dd kiềm

Bài viết dưới đây hướng dẫn độc giả giải những bài tập về H3PO4 tác dụng với dd kiềm một cách đơn thuần và tránh được những sai trái lúc giải dạng bài tập này.

BÀI TẬP H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DD KIỀM

 

{ Phương pháp giải:

 

w Nếu T  Một thì tạo muối: NaH2PO4

w Nếu 1 < T < Hai thì tạo Hai muối: NaH2PO4 và Na2HPO4

w Nếu T = Hai thì tạo muối: Na2HPO4

w Nếu 2 < T < 3 thì tạo Hai muối: Na2HPO4 và Na3PO4

w Nếu T  3 thì tạo muối Na3PO4

* PTTQ:

 

{ Ví dụ:

 Ví dụ 1: Cho 500ml dung dịch H3PO4 2M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol những chất au phản ứng

Hướng dẫn giải

 

 

            BD:       0,1           0,2      

            PƯ:       0,1           0,2                 0,1

            SPU:     0              0                    0,1

Ví dụ 2: Rót dung dịch chứa 11,76 g vào dung dịch chứa 16,8 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau lúc cho dung dịch bay khá tới khô.

Giải

= 0,12 mol  ;   = 0,3 mol

Theo sơ đồ:

      

   0            0,12            0,24         0,36

Ta thấy: 0,24  < 0,3  < 0,36

 Tạo Hai muối  và

Ứng dụng phương pháp đường chéo

                

  0                   0,12            0,24            0,36

                                                   0,3

 

                                         0,06          0,06

Vậy số mol của = 0,06 mol  ;  Số mol của là 0,06 mol

Ta mang : = 0,06 mol = 0,06.174 = 10,44 g

            = 0,06 mol = 0,06.212 =12,72 g

Ví dụ 3: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 0,3 M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,16 M. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được.

Giải

= 0,06 mol ; = 0,08 mol = 0,16 mol

Theo sơ đồ:

              

   0                   0,06            0,12            0,18

Ta thấy: 0,12  < 0,16  < 0,18

 Tạo Hai muối  và 

Ứng dụng phương pháp đường chéo             

     0               0,06            0,12            0,18

                                                   0,16

 

                                         0,02          0,04

Vậy số mol của = 0,02 mol  ;  Số mol của là 0,04 mol

Ta mang:

= 0,02 mol = 0,02.233 = 4,66 g

= 0,02 mol 0,02.601 = 12,02 g

Ví dụ 4: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,Hai M vào Một lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Tính khối lượng muối tạo thành sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Giải

= 0,02 mol ; = 0,012 mol = 0,024 mol

Theo sơ đồ:

               

   0               0,02            0,04            0,06

Ta thấy: 0,02  < 0,024  < 0,04

 Tạo Hai muối  và  

Ứng dụng phương pháp đường chéo

               

    0               0,02            0,04            0,06

                               0,024

                       0,016        0,004

Vậy số mol của =0,016 mol. Số mol của = 0,004 mol 

Ta mang:

= 0,008 mol = 0,008.236 = 1,888 g

= 0,004 mol = 0,004.136 = 0,544 g

Ví dụ 5: Hấp thụ hoàn toàn 448 ml khí CO2(đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Sau phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất tan nào ?

Giải

mol          = 0,05 mol  = 0,05 mol

Theo sơ đồ:

            CO2        

             0           0,02          0,04

Ví dụ 6: Hấp thụ hết 672 ml CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,Hai M. Sau phản ứng thu được muối gì ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Giải

 mol         0,02 mol = 0,04 mol

Theo sơ đồ:

              CO2

             0         0,03         0,06

Ta thấy:                      0,03 < 0,04 < 0,06

 Tạo Hai muối:  và

Ứng dụng phương pháp đường chéo

             CO2      

             0           0,03         0,06                          

                         0,02         0,01

Ta mang: = = = 0,01 mol = 0,01.162 = 1,62 g

            == 0,01 mol  = 0,01.100 = Một g

Ví dụ 7: Dẫn 890 ml khí H2S (đktc) vào Hai lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa muối gì ?

Giải

= 0,04 mol                     0,04 mol  = 0,08 mol

Theo sơ đồ:

            H2S    

           0        0,04      0,08

Ta thấy:  = 0,08 mol  Dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối CaS

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *