Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch koh naoh nahco3

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 • Thắc mắc mới nhất
 • Trong những dung dịch, chất nào sau đây với phản ứng với NaHCO3?
 • Thắc mắc mới nhất
 • Video liên quan

A. NaCl

B. HCl.

C. NaHCO3

D. KOH.

Phenol phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?

A. NaCl.

B. HCl.

C. NaHCO3.

D. KOH.

 • Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó với một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần tương đối chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện ko với ko khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Trong những dung dịch, chất nào sau đây với phản ứng với NaHCO3?

A. KOH

Đáp án xác thực

B. NaCl.

C.KNO3.

D.Na2SO4

Xem lời giải

 • Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; tương đối nước và 0,Hai mol CO2. Chia Y thành Hai phần bằng nhau:

  - Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,Một mol khí NO duy nhất.

  - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối với số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Trị giá của a là 

 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, ko no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este Hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần tiêu dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaHCO3

B. KOH

C. CH3COOH

D. HCl

Đáp án B

Phenol do ảnh của vòng benzen lên nhóm – OH nên với tính axit yếu (yếu hơn H2CO3 và ko làm đổi màu quỳ tím) do đó với khả năng phản ứng được với dung dịch KOH

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *