Có các phương trình phản ứng sau. (1)2KI+ O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2 (2) 5nH2O + 6nCO2 → (C6H10O5)n + 6nO2 (3) 2H2O → 2H2 + O2 (4) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 Những phương trình không dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh là?
 • Người ta sử dụng ozon để sát trùng nước máy là dựa vào tính chất nào sau đây của ozon?
 • Số phân tử H2SO4 bị khử và số phân tử H2SO4 tham gia tạo môi trường trong phản ứng trên tuần tự là?
 • Tính m muối thu được lúc hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,9M?
 • Tính m muối clorua thu được lúc cho 12 mol Fe và 0,02 mol Cl2 phản ứng với nhau?
 • Hãy cho diễn tả đúng hệ số của những chất tham gia phản ứng và tính chất của H2S?
 • Tính axit của nhóm Halogen?
 • Xác định công thức của oleum?
 • Phần trăm thể tích của oxi, ozon trong hỗn hợp đầu tuần tự là?
 • Hòa tan hoàn toàn 4,8g kim loại R (hóa trị II) trong H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít SO2 (đktc). Kim loại R là:
 • Phương pháp điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?
 • Phát biểu nào sau đây đúng lúc nói về nhóm Halogen?
 • Số oxi hóa của yếu tố Clo trong CaClO3 là?
 • Nêu hiện hiện tượng quan sát được lúc ta thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI với chứa sẵn một ít hồ tinh bột ?
 • Trong những phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng ko đúng
 • Viết sơ đồ sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?
 • Phát biểu nào sai lúc nói về tính oxi hóa, khử của S?
 • Tìm a biết Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào lượng dư dd H2SO4 đặc, nóng ta thu được 8,96 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch A, cô cạn A thì thu được 80 gam muối khan?
 • Cho những phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C
 • Dãy kim loại thụ động trong H2SO4 đặc là dãy nào trong số những dãy sau?
 • Dãy kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là dãy nào dưới đây?
 • Cho phản ứng hoá học sau : 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O. Câu nào sau đây giảng giải đúng tính chất của phản ứng ?
 • Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách
 • Dãy đơn chất vừa với tính oxi hóa, vừa với tính khử?
 • Thành phần nước clo gồm những chất nào?
 • Mang những phương trình phản ứng sau. (1)2KI+ O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2 (2) 5nH2O + 6nCO2 → (C6H10O5)n + 6nO2 (3) 2H2O → 2H2 + O2 (4) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 Những phương trình ko sử dụng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
 • Hỗn hợp ban sơ gồm O3 và O2 với tỉ khối tương đối đối với H2 bằng 20. Cần thêm bao nhiêu lít O2 vào 20 lít hỗn hợp ban sơ để hỗn hợp sau với tỉ khối tương đối so với H2 bằng 19,2. Biết thể tích những khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất??
 • Thuốc thử để phân biệt SO2 và CO2 là?
 • Để thu được Brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây?
 • Dãy chất gồm những chất chỉ với tính oxi hoá là dãy nào sau đây?
 • Phương trình hóa học sai trong những phương trình hóa học sau?
 • Nước Giaven, Clorua vôi chứa thành phần chính tuần tự là ?
 • Cặp chất nào bên dưới đây ko xảy ra phản ứng ??
 • Câu nào diễn tả ko đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh
 • Nguyên nhân tính tẩy màu, sát trùng của nước giaven?
 • Một mol chất nào sau đây lúc tác dụng với HCl cho lượng Cl2 to nhất?
 • Nêu cách pha loãng axit H2SO4?
 • Mang 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong những dd sau: KI, HI, AgNO3, Na2CO3. Biết rằng nếu - Cho X tác dụng với chất còn lại thì thu được kết tủa - Y tạo được kết tủa với 3 chất còn lại - Z tạo được kết tủa trắng và một chất khí với những chất còn lại - T tạo được một chất khí và kết tủa vàng với chất còn lại Vậy X,Y,Z,T tuần tự là?
 • Đổ dung dịch chứa 40g KOH vào dd chứa 40g HCl.Nhúng giấy quì vào dd thu được thì quì tím chuyển sang?
 • Thuốc thử phân biệt O2 và O3 là?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *