Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch CrCl3 sẽ có hiện tượng:

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hòa tan hoàn toàn 11,Hai gam Fe bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sau phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất,
 • Cấu hình electron của Cr (Z=24) là
 • Nhúng thanh sắt tuần tự vào những dung dịch sau: CuCl2, AgNO3 dư, ZnCl2, FeCl3, HCl, HNO3.
 • Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện
 • Cho sắt dư vào dung dịch HNO3 loãng thì dung dịch thu được chứa
 • Phản ứng nào dưới đây ko thể xảy ra(1) Fe + MgSO4→Mg + FeSO4            
 • Cho 9,0g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội (dư).
 • Cho 28 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 2,5M. Khối lượng muối thu được là :
 • Cho 2,8 gam Fe vào a gam AgNO3 dư lắc kỹ thu được m gam chất rắn .Tính m
 • Cặp kim loại nào sau đây bền trong ko khí và nước do mang màng oxit bảo vệ?
 • Dãy chất đều tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội là
 • Trường hợp ko mang sự thích hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính mang trong quặng?
 • Cấu hình electron nào là của Fe3+ ?
 • Dung dịch FeCl3 ko tác dụng với kim loại
 • Những số oxi hóa đặc trưng của crom là bao nhiêu?
 • Tính chất hóa học cơ bản của sắt là
 • Cho dung dịch NaOH từ từ tới dư vào dung dịch CrCl3 sẽ mang hiện tượng:
 • Thêm NaOH dư vào dd chứa 0,5 mol Fe(NO3)3.
 • Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng O2 sau đó cho sản phẩm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X.
 • Cho sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa những chất: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, AgCl, Fe(NO3)3 thì sắt sẽ khử những ion kim loại theo thứ t�
 • Một loại hợp kim của sắt trong đó mang nhân tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít những nhân tố Si, Mn, S, P.
 • Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe (+ X) → FeCl3 (+ Y) → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng).
 • Hòa tan hết 13,4g hh gồm Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng được 5,6 lít khí (đktc). Khối lượng Cr trong hỗn hợp là
 • Cho dãy những chất : Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, Cr2O3, Al, Al2O3. Số chất trong dãy mang tính chất lưỡng tính là
 • Để m gam sắt ngoài ko khí ,sau một thời kì sẽ chuyển thành hỗn hợp B gồm 4 chất rắn mang khối lượng là 12 gam.
 • Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?
 • Dung dịch HNO3 tác dụng với chất nào sau đây sẽ ko cho khí ?
 • Xác định chất rắn sau hỗn hợp lúc cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao?
 • Phản ứng ko thể tạo FeCl2 là
 • Phản ứng chứng tỏ hợp chất sắt II mang tính oxi hóa là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *