Hiện tượng khí cho NaOH vào dung dịch NH4Cl

NH4Cl ra NH3: NH4Cl cùng NaOH

 • 1. Phương trình phản ứng NH4Cl ra NH3
  • NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl
 • 2. Phương trình ion rút gọn NH4Cl cùng NaOH
  • NH4+ + OH− → NH3 + H2O
 • 3. Điều kiện NH4Cl tác dụng với NaOH
 • 4. Hiện tường phản ứng lúc cho NH4Cl tác dụng với NaOH
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • NH4Cl ra NH3: NH4Cl cùng NaOH
 • 1. Phương trình phản ứng NH4Cl ra NH3
 • NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl
 • 2. Phương trình ion rút gọn NH4Cl cùng NaOH
 • NH4+ + OH− → NH3 + H2O
 • 3. Điều kiện NH4Cl tác dụng với NaOH
 • 4. Hiện tượng phản ứng lúc cho NH4Cl tác dụng với NaOH
 • 5. Mở rộng tri thức liên quan muối amoni
 • Tính chất vật lí
 • Tính chất hóa học
 • 6. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl được VnDoc soạn là phản ứng NH4Cl tác dụng với NaOH sau phản ứng mang khí mùi khai bay lên, giúp độc giả viết và thăng bằng xác thực phản ứng ứng NH4Cl ra NH3. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NH4Cl ra NH3

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

2. Phương trình ion rút gọn NH4Cl cùng NaOH

NH4+ + OH− → NH3 + H2O

3. Điều kiện NH4Cl tác dụng với NaOH

Cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, điều kiện: Nhiệt độ

4. Hiện tượng phản ứng lúc cho NH4Cl tác dụng với NaOH

Lúc cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, xuất hiện bọt khí mang mùi khai do khí Amoniac (NH3) sinh ra

5. Mở rộng tri thức liên quan muối amoni

Muối amoni là chất tinh thể ion, gồm cation amoni NH4+ và anion gốc axit.

Tỉ dụ: NH4Cl (amoni clorua),....

Tính chất vật lí

Tất cả những muối amoni đều tan nhiều trong nước, lúc tan điện li hoàn toàn tạo thành những ion.

Tính chất hóa học

1. Tác dụng với dung dịch kiềm

Dung dịch đậm đặc muối amoni + dung dịch kiềm → khí amoniac

Tỉ dụ

2. Phản ứng nhiệt phân

Muối amoni chứa gốc axit ko mang tính oxi hóa.

Tỉ dụ

Muối amoni chứa gốc của axit mang tính oxi hóa.

Tỉ dụ

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3

D. NH4Cl

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã tiêu dùng là:

A. 3,0M.

B. 1,0M.

C. 2,0M.

D. 2,5M.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình ion thu gọn

NH4+ + OH−→ NH3 + H2O

Theo phương trình hóa học: nOH- = nNH3 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

Câu 3. Thí nghiệm nào dưới đây ko xảy ra phản ứng

A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

B. Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

C. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng mang khí mùi khai sinh ra

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

B. Fe bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội.

C. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓(keo trắng) + NH4Cl

(NH3 mang tính kiềm yếu nên ko thể hòa tan Al(OH)3)

D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng mang khí ko màu thoát ra

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Câu 4. Phản ứng nào sau đây mang phương trình ion rút gọn HCO3‑ + OH‑ → CO32- + H2O:

A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

B. NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

D. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

B. NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

NH4+ HCO3- + 2OH- → CO32- + NH3 + H2O

C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3‑ + OH‑ → CO32- + H2O

D. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ba2+ + HCO3- + 2OH- → BaCO3↓ + CO32- + 2H2O

Câu 5.Cho những dung dịch sau: NH4Cl, K2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây mang thể sử dụng để phân biệt những dung dịch đó?

A. Dung dịch KCl.

B. Dung dịch KOH.

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Sử dụng dung dịch KOH để nhận diện 3 muối trên

Xuất hiện khí mang mùi khai thoát ra là NH4Cl

NH4Cl + KOH → NH3 + H2O + KCl

Xuất hiện kết tủa trắng Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2 + 2KOH → BaCO3 + K2CO3 + 2H2O

Ko mang hiện tượng gì là Na2SO4

Câu 6. Dẫn 4,48 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 64 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Ngâm chất rắn X trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

A. 0,5 lít.

B. 0,25 lít

C. Một lít

D. 0,75 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nNH3 = 4,48/22,4 = 0,Hai mol,

nCuO = 0,8 mol.

Phương trình phản ứng

mol: 0,Một 0,8 → 0,3

X gồm Cu (0,3 mol) và CuO dư (0,5 mol)

Phản ứng của X với dung dịch HCl :

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (2)

mol: 0,5 → 1

Theo (2) và giả thiết ta suy ra:

VHCl = 1/2 = 0,5 lít.

Câu 7. Hiện tượng nào xảy ra lúc dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng

A. Bột CuO từ màu đen sang màu trắng.

B. Bột CuO từ màu đen sang màu đỏ, mang khá nước ngưng tụ.

C. Bột CuO từ màu đen sang màu xanh, mang khá nước ngưng tụ.

D. Bột CuO ko thay đổi màu.

Xem đáp án

Đáp án B

Lúc dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO đun nóng thì chất rắn chuyển từ màu đen của CuO sang màu đỏ của Cu

NH3 + CuO → N2 + Cu + H2O

Câu 8.Cho 11,95 gam hỗn hợp R gồm NH4Cl và (NH4)2SO4 tác dụng hết với xút, đun nóng thu được 4,48 lít khí (đkc). Tính % khối lượng mỗi chất trong dung dịch R tuần tự là:

A. 44,77% và 55,23%

B. 55,23% và 44,77%

C. 40% và 60%

D. 60% và 40%

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3↑ + Na2SO4 + H2O

Gọi x, y tuần tự là số mol của NH4Cl và (NH4)2SO4

Theo đề bài ta mang:

53,5x + 132y = 11,95 (1);

x + 2y = 0,2 (2)

Từ 1, Hai ta mang; x = 0,Một và y = 0,05.

%mNH4Cl = 0,1.53,5/23,9 = 44,77%

⇒ %m(NH4)2SO4 = 100% - 44,77% = 55,23 %

Câu 9.Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,Một gam muối. Kim loại đó là

A. Ca

B. Mg

C. Cu

D. Ba

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng tổng quát

nNH4NO3 + M(OH)n → M(NO3)n + nNH3 + nH2O

0,2/n 0,2

--------------------------------

Mời những bạn tham khảo tài liệu liên quan

 • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl
 • NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NH3 + H2O
 • NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + NH3 + H2O
 • NH4NO3 → N2O + 2H2O
 • NH4NO2 → N2 + H2O
 • NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn bài viết NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11...

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để mang thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *