✅ Bài 9: Tính chất hóa học của muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giải bài Một trang 33 SGK Hóa 9

Bài 1: Hãy dẫn ra một dung dịch muối lúc tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:

a) Chất khí.

b) Chất kết tủa.

Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo chất kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc những dung dịch muối bari tác dụng với dung dịch muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo ra BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Giải bài Hai trang 33 SGK Hóa 9

Bài 2: Mang 3 lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy tiêu dùng những dung dịch với sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận mặt chất đựng trong mỗi lọ. Viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– Tiêu dùng dd NaCl với sẵn trong phòng thí nghiệm tuần tự cho vào từng mẫu thử trên:

     + Mang kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3.

     PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

     + Ko với hiện tượng gì là CuSO4 và NaCl

– Tiêu dùng dung dịch NaOH với trong phòng thí nghiệm cho vào Hai mẫu còn lại:

     + Mẫu nào với kết tủa đó là sản phẩm của CuSO4.

     PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

     + Còn lại là NaCl.

Giải bài 3 trang 33 SGK Hóa 9

Bài 3: Mang những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào với thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH.

b) Dung dịch HCl.

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu với phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Tác dụng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 và CuCl2 vì sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) Ko muối nào tác dụng với dung dịch HCl.

c) Tác dụng với dung dịch AgNO3 là dung dịch muối CuCl2 tạo AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Giải bài 4 trang 33 SGK Hóa 9

Bài 4: Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu với phản ứng, dấu (0) nếu ko:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Hãy viết phương trình hóa học ở ô với dấu (x).

Lời giải:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của những phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KNO3

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

Giải bài 5 trang 33 SGK Hóa 9

Bài 5: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

a) Ko với hiện tượng nào xảy ra.

b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt ko với sự thay đổi.

c) Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh của dung dịch ban sơ nhạt dần.

d) Ko với chất mới nào được sinh ra, chỉ với một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giảng giải cho sự lựa chọn đó và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Câu c đúng.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Lúc cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4, đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng sinh ra bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng (tạo thành FeSO4) nên màu xanh của dung dịch ban sơ sẽ bị nhạt dần.

(Lưu ý: Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của chúng)

Giải bài 6 trang 33 SGK Hóa 9

Bài 6: Trộn 30ml dung dịch với chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch với chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi ko đáng kể.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng CaCl2(dd) + 2AgNO3 → 2AgCl (r) + Ca(NO3)2 (dd)

Hiện tượng quan sát được: Tạo ra chất ko tan, màu trắng, lắng dần xuống đáy cốc đó là AgCl

b) MCaCl2 = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ; MAgNO3 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn lại sau phản ứng: Ca(NO3)2 và CaCl2 dư

Theo pt:

Hóa học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại

Dung dịch muối với thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

Ví dụ:

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

  Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

Muối với thể tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Ví dụ:

  AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Hai dung dịch muối với thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

Ví dụ:

  AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

  BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4 ↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch muối với thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

  K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Khái niệm: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của những chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành với chất ko tan hoặc chất khí.

Ví dụ:

  CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

  K2SO4 + NaOH: Phản ứng ko xảy ra.

Chú thích: Phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.

Ví dụ:

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (với đáp án): Tính chất hóa học của muối

Câu 1: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

 A. Khí hiđro

 B. Khí oxi

 C. Khí lưu huỳnh đioxit

 D. Khí hiđro sunfua

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 v+ SO2↑ + H2O

Câu 2: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

 A. 11,Hai lít

 B. 1,12 lít

 C. 2,24 lít

 D. 22,4 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Số mol CaCO3 = 50 : 100 = 0,5 mol

→ Vkhí = n.22,4 = 0,5.22,4 = 11,Hai lít.

Câu 3: Cho dung dịch KOH vào ống thử đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

 A. Mang kết tủa trắng xanh.

 B. Mang khí thoát ra.

 C. Mang kết tủa đỏ nâu.

 D. Kết tủa màu trắng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

  3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu)

Câu 4: Hãy cho biết muối nào với thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit H2SO4 loãng ?

 A. ZnSO4

 B. Na2SO3

 C. CuSO4

 D. MgSO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

  Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2

Câu 5: Cặp chất nào sau đây ko thể tồn tại trong Một dung dịch (do với phản ứng với nhau) ?

 A. NaOH, MgSO4

 B. KCl, Na2SO4

 C. CaCl2, NaNO3

 D. ZnSO4, H2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

  2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4

Câu 6: Nếu chỉ tiêu dùng dung dịch NaOH thì với thể phân biệt được Hai dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

 A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3

 B. Na2SO4 và K2SO4

 C. Na2SO4 và BaCl2

 D. Na2CO3 và K3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Sử dụng NaOH với thể phân biệt được cặp Na2SO4 và Fe2(SO4)3

+ Nếu ko với hiện tượng gì → Na2SO4

+ Nếu xuất hiện kết tủa đỏ nâu → Fe2(SO4)3

  6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu) + 3Na2SO4.

Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển lúc kết tủa ko tạo thêm nữa thì giới hạn lại. Lọc kết tủa rồi đem nung tới khối lượng ko đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

 A. Cu

 B. CuO

 C. Cu2O

 D. Cu(OH)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

 A. 19,6 g

 B. 9,8 g

 C. 4,9 g

 D. 17,4 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

→ Khối lượng kết tủa: m↓ = 0,1. (64 + 17.2) = 9,8 gam.

Câu 9: Trộn dung dịch với chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung tới khối lượng ko đổi thu được m g chất rắn. Trị giá m là:

 A. 8 g

 B. 4 g

 C. 6 g

 D. 12 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Theo PTHH với NaOH dư → số mol Cu(OH)2 tính theo số mol CuSO4

→ m = 0,1.80 = 8 gam.

Câu 10: Trộn Hai dung dịch nào sau đây sẽ ko xuất hiện kết tủa ?

 A. BaCl2, Na2SO4

 B. Na2CO3, Ba(OH)2

 C. BaCl2, AgNO3

 D. NaCl, K2SO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *