Tính Chất Hóa Học Oxit Axit ? Giải Các Bài Tập Ứng Dụng Liên Quan

Oxit axit rất thân thuộc đối với học trò phổ thông. Nhưng thực ra rất nhiều người quên đi những vấn đề cơ bản của oxit axit. Đặc thù đơn thuần như:  oxit lúc tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, lúc tác dụng với kiềm tạo thành muối.

Oxit axit thường sở hữu cấu tạo bao gồm oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại sở hữu hóa trị cao.

Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì?. Cách giải một số bài tập liên quan trong chương trình hóa học Phổ thông như thế nào?. Hãy cùng đơn vị Xử Lý Chất Thải theo dõi toàn bộ bài viết sau để sở hữu câu trả lời chuẩn xác nhất nhé.

Oxit là gì?

Trước lúc đi tìm hiểu oxit axit chúng ta hãy tìm hiểu oxit tên gọi chung sở hữu tức là gì. Oxit là hợp chất hóa học hai yếu tố. Trong đó sở hữu một yếu tố là oxy.

Công thức hóa học chung của oxit là: MaOb.

Oxit axit là gì?

Oxit axit là những oxit lúc tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại sở hữu hóa trị cao.

Gọi tên oxit axit như thế nào?

Cách đọc tên oxit axit

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

Chỉ sốTên tiền tốVí dụ
1Mono (ko cần đọc đối với những hợp chất thông thường)ZnO: Kẽm oxit
2ĐiUO2: Urani đioxit
3TriSO3: Lưu huỳnh trioxit
4Tetra
5PentaN2O5: Đinitơ pentaoxit
6Hexa
7HepaMn2O7: Đimangan heptaoxit

Phân loại oxit

Oxit được phân thành những loại sau:

Oxit bazơ:

Là những oxit tác dụng với axit  tạo thành muối và nước.

Thông thường oxit bazơ gồm yếu tố kim loại + oxi

Ví dụ:   CaO:  Canxi oxit;  FeO: Sắt (II) oxit, …., (Trừ: CrO3, Mn2O7 là những oxit axit).

Tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ

Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.

Ví dụ:   BaO (r)  +   H2O (l)   Ba(OH)2 (dd)

Tác dụng với oxit axit tạo thành muối

Ví dụ:  Na2O (r)  + CO2 (k)   Na2CO3 (r)

Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ:   CuO (r)   + Hai HCl (dd)   CuCl2 (dd)  + H2O

  Oxit axit:

Là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Thông thường oxit axit gồm: yếu tố phi kim + oxi.

Ví dụ:  CO2, N2O5,….   (Trừ: CO, NO là những oxit trung tính)

Tác dụng với nước tạo dung dịch axit

Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit  (Trừ CO, NO, N2O).

Ví dụ:        SO3  +  H2O    H2SO4

Tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối (phản ứng kết hợp)

                Lưu ý:   Chỉ sở hữu những oxit axit nào tương ứng với axit tan được mới tham gia loại phản ứng này.

Ví dụ:       CO2 (k) + CaO (r)   CaCO3(r)

Tác dụng với bazơ tan (kiềm) tạo thành muối và nước

Ví dụ:        CO2 (k)  +  Ca(OH)2 (dd)   CaCO3 (r)+   H2O (l)

Oxit lưỡng tính:

là những oxit tác dụng cả với dung dịch kiềm và tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ:   Al2O3, ZnO, …

  Oxit trung tính:

là những oxit ko tác dụng với axit, bazơ, nước (còn được gọi là oxit ko tạo muối).

Ví dụ:   CO, NO,…

Tính chất hóa học của oxit axit

Tính chất hóa học oxit axit

Tính tan

Trừ SiO2 thì hầu hết những oxit axit đều thuận lợi tan trong nước để tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO2 + H2O→ H2SO3

CO2 + H2O→ H2CO (Phản ứng thuận nghịch)

 Tác dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Oxit axit tác dụng được với oxit bazo như: (Na2O, CaO, K2O, BaO)

Tác dụng với bazơ tan

Oxit axit tác dụng với  4 bazo tan như sau: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2.

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà sản phẩm tạo ra sẽ khác nhau, sở hữu thể là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp Hai muối.

Gốc axit tương ứng sở hữu hoá trị II

Đối với kim loại trong bazơ sở hữu hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit  là 1: Phản ứng tạo muối axit

NaOH + SO2→ NaHSO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối trung hoà

2KOH + SO3 → K2SO3 +H2O

Đối với kim loại trong bazơ sở hữu hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1: Phản ứng tạo muối trung hoà

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối axit

SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3

Đối với axit sở hữu gốc axit hoá trị III

Đối với kim loại sở hữu hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6:

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4:

P2O5 + 4NaOH → 2NaH2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2:

P2O5 + 2NaOH +H2O → 2NaH2PO4

Hướng dẫn chi tiết bài tập oxit axit

Bài tập 1:

Cho từ từ khí CO2­ (SO2) vào dung dịch NaOH(hoặc KOH) thì sở hữu những PTHH xảy ra:

CO2   +   2NaOH    Na2CO3    +    H2( 1 )

Sau đó lúc số mol  CO2 = số mol NaOH thì sở hữu phản ứng.

CO2    +   NaOH    NaHCO3  ( 2 )

Hướng giải:  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra.

Đặt    T  =

–         Nếu T=   Một thì chỉ sở hữu phản ứng ( 2 ) và sở hữu thể dư CO2.

–         Nếu T=   Hai thì chỉ sở hữu phản ứng ( 1 ) và sở hữu thể dư NaOH.

–         Nếu   1  <  T   <  2  thì sở hữu cả Hai phản ứng ( 1 ) và ( 2 ) ở trên hoặc sở hữu thể viết như sau:

CO2  +   NaOH    NaHCO3 ( 1 ) /

tính theo số mol của CO2.

Và sau đó:    NaOH    +    NaHCO3      Na2CO3   +    H2O  ( 2 ) /

Hoặc dựa vào số mol CO2 và số mol NaOH hoặc số mol Na2CO3 và NaHCO3  tạo thành sau phản ứng để lập những phương trình toán học và giải.

Đặt ẩn x,y tuần tự là số mol của Na2CO3 và NaHCO3 tạo thành sau phản ứng.

Bài tập ứng dụng:

1/ Cho 1,68 lit CO2 (đktc) sục vào bình đựng dd KOH dư. Tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd là 250 ml.

2/ Cho 11,Hai lit CO2 vào 500ml dd NaOH 25% (d = 1,3g/ml). Tính nồng độ mol/lit của dd muối tạo thành.

3/ Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100ml dd KOH 0,25M. Tính khối lượng muối tạo thành.

 

Bài tập 2:

Cho từ từ khí CO2 (SO2)  vào dung dịch Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2)  thì sở hữu những phản ứng xảy ra:

Phản ứng ưu tiên tạo ra muối trung hoà trước.

CO2    +   Ca(OH)2      CaCO3     +     H2O  ( 1 )

Sau đó lúc số mol CO2 = Hai lần số mol của Ca(OH)2 thì sở hữu phản ứng

2CO2    +    Ca(OH)2     Ca(HCO3)2  ( 2 )

Hướng giải :  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra:

Đặt    T  =

–         Nếu T   Một thì chỉ sở hữu phản ứng ( 1 ) và sở hữu thể dư Ca(OH)2.

–         Nếu T   Hai thì chỉ sở hữu phản ứng ( 2 ) và sở hữu thể dư CO2.

–         Nếu   1  <  T  <  2  thì sở hữu cả Hai phản ứng (1) và (2) ở trên hoặc sở hữu thể viết như sau:

CO2    +   Ca(OH)2      CaCO3     +     H2O  ( 1 ) 

tính theo số mol của Ca(OH)2 .

COHai dư    +   H2O    +    CaCO3         Ca(HCO3)2  ( 2 )  !

Hoặc dựa vào số mol CO2 và số mol Ca(OH)2 hoặc số mol CaCO3 tạo thành sau phản ứng để lập những phương trình toán học và giải.

Đặt ẩn x, y tuần tự là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 tạo thành sau phản ứng.

Bài tập ứng dụng:

Bài 1:

Hoà tan 2,8g CaO vào nước ta được dung dịch A.

a/ Cho 1,68 lit khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch A. Hỏi sở hữu bao nhiêu gam kết tủa tạo thành.

b/ Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau lúc kết thúc thí nghiệm thấy sở hữu 1g kết tủa thì sở hữu bao nhiêu lít CO2 đã tham gia phản ứng. ( những thể tích khí đo ở đktc )

Đáp số:

a/ mCaCO3 = 2,5g

Bài 2:

Dẫn 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào Hai lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 1g kết tủa. Hãy xác định % theo thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp.

Đáp số:

Bài 3:

Dẫn V lit CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 10g kết tủa. Tính v.

Đáp số:

Bài 4: Cho m(g) khí CO2 sục vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 0,1g chất ko tan. Tính m.

Đáp số:

Bài 5:

Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để lúc cho khí CO2 tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với 3,4 lit dung dịch NaOH 0,5M ta được Hai muối với muối hiđro cacbonat sở hữu nồng độ mol bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hoà.

Đáp số:

Bài 6:

Cho 4,48 lit CO2(đktc) đi qua 190,48ml dung dịch NaOH 0,02% sở hữu khối lượng riêng là 1,05g/ml. Hãy cho biết muối nào được tạo thành và khối lượng lf bao nhiêu gam.

Đáp số: Khối lượng NaHCO3 tạo thành là: 0,001.84 = 0,084g

Bài 7:

Thổi 2,464 lit khí CO2 vào một dung dịch NaOH thì được 9,46g hỗn hợp Hai muối Na2CO3và NaHCO3. Hãy xác định thành phần khối lượng của hỗn hợp Hai muối đó. Nếu muốn chỉ thu được muối NaHCO3 thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa.

Đáp số: 8,4g NaHCO3 và 1,06g Na2CO3. Cần thêm 0,224 lit CO2.

Bài 8:

Đốt cháy 12g C và cho toàn bộ khí CO2 tạo ra tác dụng với một dung dịch NaOH 0,5M. Với thể tích nào của dung dịch NaOH 0,5M thì xảy ra những trường hợp sau:

a/ Chỉ thu được muối NaHCO3(ko dư CO2)?

b/ Chỉ thu được muối Na2CO3(ko dư NaOH)?

c/ Thu được cả Hai muối với nồng độ mol của NaHCO3 bằng 1,5 lần nồng độ mol của Na2CO3?

Trong trường hợp này phải tiếp tục thêm bao nhiêu lit dung dịch NaOH 0,5M nữa để được Hai muối sở hữu cùng nồng độ mol.

Đáp số:

c/

Đặt a, b tuần tự là số mol của muối NaHCO3 và Na2CO3.

Theo PTHH ta sở hữu:

nCO2 = a + b = 1mol   (I)

Vì nồng độ mol NaHCO3 bằng 1,5 lần nồng độ mol Na2CO3 nên.

Giải hệ phương trình (I, II) ta được: a = 0,6 mol, b = 0,4 mol

Gọi x là số mol NaOH cần thêm và lúc đó chỉ xảy ra phản ứng.

x(mol)        x(mol)         x(mol)

nNaHCO3 (còn lại) = (0,6 – x) mol

nNa2CO3 (sau rốt) = (0,4 + x) mol

Vì bài cho nồng độ mol Hai muối bằng nhau nên số mol Hai muối phải bằng nhau.

Vậy số lit dung dịch NaOH cần thêm là: Vdd NaOH 0,5M = 0,Hai lit.

Bài 9:

Sục x(lit) CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì thu được 4,925g kết tủa. Tính x.

Đáp số:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *