Nguyên tắc luyện thép từ gang là 

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một loại phân supephotphat kép sở hữu chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm những chất ko chứa photpho.
 • Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2.
 • Cho những cặp chất sau tác dụng với nhau:(1) CH3COOH và C2H5ONa; (2) C2H5NH2 và C6H5NH3Cl;(3) C6H5OH và C2H5ONa; (4) CH3N
 • Hợp chất nào sau đây ko làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm? 
 • Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly và Ala-Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng.
 • Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)Hai bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng
 • Cho 5,Hai gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkt
 • Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X đơn chức thu được 5,28 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử của X là 
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O.
 • Cho 13 gam C2H2 phản ứng với nước sở hữu xúc tác thích hợp, hiệu suất phản ứng là 60%.
 • Este E được tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (X) và ancol ko no, đơn chức, mạch hở sở hữu một nối
 • Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) ở trạng thái cơ bản là 
 • Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng h
 • Cho những phản ứng sau:(1) FeS + X1 → X2↑ + X3 (2) X2 + CuSO4 → X4 ↓ (đen) + X5(3) X2 + X6 → X7↓ (vàng) + X8 (4) X3
 • Cho a mol sắt tác dụng với dung dịch chứa a mol HNO3 (NO sản phẩm khử duy nhất của N+5).
 • Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,Hai gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần sử dụng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dị
 • Chất gây hại chủ yếu sở hữu trong thuốc lá là
 • Chọn khái niệm đúng nhất về đồng phân: 
 • Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, sở hữu số mol bằng nhau MX
 • Cho sơ đồ phản ứng sau:X + NaOH → trong sản phẩm hữu cơ sở hữu một chất Y và CH3COONa;Y + O2 → Y1;Y1 + NaOH → CH3COONa +
 • Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z.
 • Đun 7,36 gam ancol A với H2SO4, đặc ở 170oC thu được 2,688 lít olefin (đktc) với hiệu suất 75%.
 • Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều sở hữu thành phần yếu tố C, H, O.
 • Dãy nào sau đây gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch
 • Tính chất nào sau đây ko phải là tính chất vật lí chung của kim loại? 
 • Trong công nghiệp, điều chế N2 bằng cách nào sau đây? 
 • Hợp chất nào của crom sau đây ko bền? 
 • Cho những sơ đồ phản ứng sau: Biết X, Y, Z, T, G đều sở hữu phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G c
 • Polime nào sau đây là polime thiên nhiên? 
 • Cho những phản ứng sau:(1) Cu+H2SO4 đặc                 &
 • Cho 13,8335 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 , MgCO3 và Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 và NaNO3 (trong đó tỷ lệ mol của
 • Nguyên tắc luyện thép từ gang là 
 • Cho sơ đồ chuyển hóa:Những chất X, Y, Z tuần tự là 
 • Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau? 
 • Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo sở hữu thể sở hữu của X là: 
 • Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y → Na2SO4 + H2O .
 • Kết quả thí nghiệm của những chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
 • Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả những kim loại sau? 
 • Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 13,35 gam AlCl3, thu được m gam kết tủa.Trị giá của m là 
 • Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 ( tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ) thu được dung dịch (A).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *