Hiện tượng khi cho Al tác dụng với dung dịch NH3

 • AlCl3 NH3 H2O: NH3 tác dụng với AlCl3
 • 1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3
 • 2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl
 • 2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng AlCl3
 • 3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3
 • Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+
 • 4. Cách tiến hành điều chế Al(OH)3 và thử tính chất của Al(OH)3
 • 5. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3
 • 6. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra lúc cho từ từ khí NH3 vào dung dịch AlCl3

Những thắc mắc tương tự

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định nồng độ mol/l của những chất với trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi ko đáng kể

Sục khí Cl2 đi qua dung dịch Na2CO3 thấy với khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra

Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

Hãy thăng bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

Mang 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch ko màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận diện dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra, nếu với.

Viết phương trình hóa học để giảng giải những hiện tượng xảy ra lúc. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

Những thắc mắc tương tự

Viết phương trình hóa học để giảng giải những hiện tượng xảy ra lúc. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

Viết phương trình hóa học để giảng giải những hiện tượng xảy ra lúc. Cho từ từ tới dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

Viết phương trình hóa học để giảng giải những hiện tượng xảy ra lúc. Sục từ từ tới dư lúc CO2 vào dung dịch NaAlO2.

Viết phương trình hóa học để giảng giải những hiện tượng xảy ra lúc. Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và trái lại.

 • Toán lớp 12
 • Ngữ văn lớp 12
 • Tiếng Anh lớp 12

AlCl3 NH3 H2O: NH3 tác dụng với AlCl3

 • 1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3
  • 2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl
 • 2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng AlCl3
 • 3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3
  • Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+
 • 3. Cách tiến hành điều chế Al(OH)3 và thử tính chất của Al(OH)3
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl được VnDoc soạn là phản ứng amoniac tác dụng với dung dịch muối của nhiều kim loại tạo thành kết tủa hiđroxit, cụ thể dung dịch muối của kim loại ở đây là AlCl3, sau phản ứng thu được kết tủa trắng Al(OH)3. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung.

1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng AlCl3

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3

Phương trình phản tử NH3 + AlCl3

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Phương trình ion rút gọn:

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

4. Cách tiến hành điều chế Al(OH)3 và thử tính chất của Al(OH)3

Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3

Điều chế Al(OH)3 trong Hai ống thử bằng cách cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch amoniac:

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

Cho từng giọt HCl tới dư vào ống thử thứ nhất, thấy kết tủa tan ra

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + 3H2O

Cho từng giọt dung dịch kiềm mạnh NaOH tới dư vào ống thử thứ hai, thấy kết tủa cũng tan ra

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Kết luận: Al(OH)3 thể hiện tính bazo trội hơn tính axit

5. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3

Dung dịch amoniac tác dụng với dung dịch muối nhôm clorua tạo thành kết tủa nhôm hiđroxit với màu trắng Al(OH)3

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Thực hiện thí nghiệm sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 sau phản ứng với hiện tượng

A. Thu được dung dịch trong suốt

B. Xuất hiện kết tủa trắng

C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ

D. Xuất hiện khí với mùi khai

Xem đáp án

Đáp án B

Dẫn NH3 vào dung dịch AlCl3 với phản ứng hóa học sau:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Vì NH3 là bazo yếu nên ko thể hòa tan được hidroxit Al(OH)3

Sau phản ứng Mang kết tủa keo trắng ko tan

Câu 2. Dung dịch NH3 với thể hòa tan được Zn(OH)Hai là do:

A. Do Zn(OH)Hai là một bazo ít tan

B. Do Zn(OH)Hai với khả năng tạo thành phức chất tan

C. Do Zn(OH)Hai là một bazo lưỡng tính

D. Do NH3 là một hợp chất với cực và là một bazo yếu

Xem đáp án

Đáp án B: Do Zn(OH)Hai với khả năng tạo thành phức chất tan: Zn(NH3)4(OH)Hai tan

Câu 3. Lúc dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành với công thức là?

A. N2

B. NH3

C. NH4Cl

D. HCl

Xem đáp án

Đáp án C

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 khí + HClkhí → NH4Cl (khói trắng)

Câu 4. A là muối lúc tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng ko tan trong HNO3. X là muối nào trong số những muối sau?

A. (NH4)2CO3.

B. (NH4)2SO3.

C. NH4HSO3.

D. (NH4)3PO4.

Xem đáp án

Đáp án C

X + NaOH dư sinh ra khí mùi khai ⟹ khí mùi khai là NH3 ⟹ X với chứa muối amoni (NH4+)

X + BaCl2 sinh ra kết tủa ko tan trong HNO3 ⟹ kết tủa này phải tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit mạnh ⟹ kết tủa là BaSO4

Kết hợp với đáp án ⟹ X là: NH4HSO4

Phương trình hóa học:

NH4HSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + NH3↑ (mùi khai) + 2H2O

NH4HSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NH4Cl + HCl

Câu 5.Cho những dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây với thể sử dụng để phân biệt những dung dịch đó?

A. Dung dịch KCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Sử dụng dung dịch NaOH để nhận diện những dung dịch trên

Nhỏ dung dịch NaOH tuần tự vào 3 ống thử đã được đánh số thứ tự trước đó

Ống thử nào xuất hiện khí mùi khai thì dung dịch ban sơ là NH4Cl

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

Ống thử nào xuất hiện kết tủa keo trắng thì dung dịch ban sơ là Ba(HCO3)2

2NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ống thử ko xuất hiện, hiện tượng gì là dung dịch còn lại

Câu 6. Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau phản ứng là

A. 9,8 gam

B. 4,9 gam

C. 7,8 gam

D. 5 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Vì những ion Cu2+, Zn2+, Ag+ tạo kết tủa với NH3, sau đó kết tủa tan trong NH3 dư tạo phức

Câu 7.Mang 4 dung dịch mất nhãn sau: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2. Tiêu dùng hóa chất với thể sử dụng phân biệt 4 dung dịch trên với Một lượt thử duy nhất là:

A. dung dịch Ca(OH)2

B. dung dịch KOH

C. dung dịch Na2SO4

D. dung dịch HCl

Xem đáp án

Đáp án A

Lúc cho Ca(OH)Hai vào 4 dung dịch: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2

Mẫu thử xuất hiện khí mùi khai NH3, hóa chất ban sơ là NH4Cl

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng Mg(OH)2, hóa chất ban sơ là Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + Mg(OH)2

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 sau kết tủa tan Ba(AlO2)2, hóa chất ban sơ là Al(NO3)3

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng BaCO3 và khí mùi khai NH3, hóa chất ban sơ là Al(NO3)3

Mẫu thử ko với hiện tượng gì, hóa chất ban sơ là NaCl

Câu 8.Cho 2,92 gam hỗn hợp X gồm NH4NO3 và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH thu được 0,896 lít khí.Tìm pH của dung dịch NaOH đã sử dụng.

A.11

B.12

C.13

D.14

Xem đáp án

Đáp án C

Theo đề bài ta với:

nNH4NO3 = 0,02 mol;

n(NH4)2SO4 = 0,01 mol

Câu 9.So sánh nào dưới đây ko đúng?

A. Fe(OH)Hai và Cr(OH)Hai đều là bazơ và là chất khử.

B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa với tính oxi hóa vừa với tính khử.

C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit với tính oxi hóa mạnh.

D. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất ko tan trong nước.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 10.Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Sợi bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 11. Nhỏ từ từ cho tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và lúć bay lên.

D. Ko có kết tủa, có lúć bay lên.

Xem đáp án

Đáp án A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 với tính lưỡng tính tan được trong dung dịch axit dư, và kiềm dư)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Câu 12.Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(2) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2.

(5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau lúc những phản ứng kết thúc, với bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 ↓+ Na2CO3 + 2H2O

(2) AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3 ↓+ 3NH4Cl

(3) CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

(4) 2AgNO3 + MgCl2 → 2AgCl ↓+ Mg(NO3)2

(5) Ko phản ứng

(6) Mg + 3FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

 • NH3 + HNO3 → NH4NO3
 • NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl
 • NH3 + O2 → NO + H2O
 • NH3 + HCl → NH4Cl
 • NH3 + H2O → NH4OH
 • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl
 • NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl
 • NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NH3 + H2O

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn bài viết NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl, mong rằng qua bài viết này những bạn với thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11...

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để với thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *