Cho dung dịch NH4Cl dư vào dung dịch NaAlO2

Cho những quá trình sau:

  • A. Ban sơ sở hữu kết tủa keo trắng sau đó tan
  • B. Sở hữu khí mùi khai bay ra.
  • C. Ko sở hữu hiện tượng gì xảy ra
  • D. Vừa sở hữu kết tủa keo trắng ko tan, vừa sở hữu khí mùi khai bay ra.
  • NaAlO2có tính bazơ, NH4Cl→ sở hữu tính axit, tuy nhiên tính axit ko đủ mạnh để hòa tan kết tủaAl(OH)3 → hiện tượng thu được là vừa sở hữu kết tủa keo trắng ko tan, vừa sở hữu khí mùi khai bay ra. Đáp án D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

1) Cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 dư.

2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

3) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

4) Dẫn lúć CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

5) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaAlO2. 6) Cho dung dịch NH4Cl dư vào dung dịch NaAlO2.

Số quá trình ko thu được kết tủa là:

Lời giải và Đáp án

Đáp án đúng: C

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch chứa x mol KAlO2. (b) Cho dung dịch NH4Cl tới dư vào dung dịch KAlO2. (c) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2. (d) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3. (e) Cho dung dịch AlCl3 tới dư vào dung dịch chứa NaAlO2. (g) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch Al(NO3)3. (h) Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch AlCl3.

Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là?

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Lúc cho từ từ dung dịch NH4Cl vào dung dịch muối aluminat của natri trên ngọn lửa đèn cồn thì hiện tượng thu được:

A.

xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan và sở hữu bọt khí bay ra

B.

xuất hiện kết tủa trắng ko tan và sở hữu bọt khí bay ra

C.

xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan, ko sở hữu bọt khí bay ra

D.

xuất hiện kết tủa trắng ko tan, ko sở hữu bọt khí bay ra

18/06/2021 1,614

A. Ban sơ sở hữu kết tủa keo trắng sau đó tan

B. Sở hữu khí mùi khai bay ra.

C. Ko sở hữu hiện tượng gì xảy ra

D. Vừa sở hữu kết tủa keo trắng ko tan, vừa sở hữu khí mùi khai bay ra.

Đáp án xác thực

NaAlO2có tính bazơ, NH4Cl→ sở hữu tính axit, tuy nhiên tính axit ko đủ mạnh để hòa tan kết tủaAl(OH)3 → hiện tượng thu được là vừa sở hữu kết tủa keo trắng ko tan, vừa sở hữu khí mùi khai bay ra. Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để nhận diện những dung dịch: NH4NO3,(NH4)2SO4,K2SO4 đựng trong những lọ mất nhãn ta sử dụng:

Xem đáp án » 18/06/2021 5,730

Để nhận diện dung dịch H2SO4, K2SO4, HCl, NaOH phải sử dụng Một thuốc thử duy nhất nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,840

Cho từ từ từng giọt tới hết 100 ml dung dịch HCl aM vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M, thấy thoát ra 1,344 lít khí CO2 (đktc). Trị giá của a là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,802

Cho 500 ml dung dịch H3PO4 0,5 M phản ứng hoàn toàn với 400 ml dung dịch chứa NaOH 0,625M và Ba(OH)Hai 0,5M, tổng khối lượng muối tạo thành là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,283

Điện phân dung dịch nào sau đây, thì sở hữu khí thoát ra ở cả Hai điện cực (ngay từ lúc thoạt đầu khởi đầu điện phân)

Xem đáp án » 18/06/2021 2,629

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 sở hữu cùng số mol, thu được khí X và chất rắn Y. Hòa tan chất rắn Y vào nước dư, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch D. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào bình chứa dung dịch D, sau phản ứng trong bình chứa

Xem đáp án » 18/06/2021 2,353

Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M với 200ml dung dịch Ba(OH)Hai nồng độ a mol/l thu được 500ml dung dịch sở hữu pH = x. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,9875 gam chất rắn. Trị giá của a và x tuần tự là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,167

Kết luận nào sau đây ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,949

Oxit nào sau đây ko bị khử bởi CO:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,876

Sở hữu 4 ống thử, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau trong những khí: Hidro clorua (HCl), metyl amin (CH3NH2), lưu huỳnh dioxit (..), etan(CH3−CH3). Ban sơ những ống thử được úp trên những chậu nước (hình vẽ).

Xác định mỗi khí trong từng ống thử. Và cho biết mực nước trong ống thử B thay đổi như thế nào (so với mực nước trong ống thử B ban sơ) lúc cho thêm vài giọt NaOH vào chậu B?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,836

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,706

Cho dư hỗn hợp Na, Mg vào 73,6 gam dung dịch H2SO4 26,63% thì thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,701

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4,Al2(SO4)3 ta sở hữu đồ thị trình diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2như sau.

Dựa vào đồ thị hãy xác định trị giá của x là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,390

Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch D gồm H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch C thu được V lít khí CO2(đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2tới dư vào dung dịch E thu được m gam kết tủa. Trị giá của m và V là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,342

Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau cho sản phẩm khí?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,260

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *