Tristearin có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein

Câu 546436: Cho những phát biểu sau:

 • Thắc mắc mới nhất
 • Cho những phát biểu sau:(a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp.(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.(d) Dung dịch amino axit phân tử chứa Một nhóm –NH2 và Một nhóm –COOH sở hữu pH = 7.(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.(g) Amilopectin là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.Số phát biểu đúng là
 • Video liên quan

(a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Dung dịch amino axit phân tử chứa Một nhóm NH2 và Một nhóm COOH làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.

(g) Poli (vinyl clorua) là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Dựa vào lý thuyết chất béo, cacbohiđrat, amin, amino axit, polime tổng hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Dung dịch amino axit phân tử chứa Một nhóm –NH2 và Một nhóm –COOH sở hữu pH = 7.

(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.

(g) Amilopectin là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                           

B. 2.                       

C. 3.                        

D. 4.

24/09/2020 280

Thắc mắc Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

(a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp.(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.(g) Amilopectin là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

 • Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; tương đối nước và 0,Hai mol CO2. Chia Y thành Hai phần bằng nhau:

  - Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,Một mol khí NO duy nhất.

  - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối sở hữu số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Trị giá của a là 

 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, ko no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este Hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần tiêu dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho những phát biểu sau: (a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein. (b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp. (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam. (d) Dung dịch amino axit phân tử chứa Một nhóm –NH2 và Một nhóm –COOH sở hữu pH = 7. (e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước. (g) Amilopectin là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Cho những phát biểu sau:(a) Tristearin sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.(b) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang quẻ hợp.(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.(d) Dung dịch amino axit phân tử chứa Một nhóm –NH2 và Một nhóm –COOH sở hữu pH = 7.(e) Làm sạch chai, lọ chứa đựng anilin bằng cách rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước.(g) Amilopectin là polime sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh.Số phát biểu đúng là

A. 5.

Đáp án xác thực

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem lời giải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *