Nhôm có thể hòa tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch sở hữu pH > 7 tác dụng được với dung dịch K2SO4
 • Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3
 • Cấu hình electron của ion Cr3+
 • Đồng phân là
 • Chất nào sau đây sở hữu thể oxi hóa Zn
 • Thành phần chính của khí than ướt là:
 • Loại tơ sở hữu nguồn gốc xenlulozơ là
 • Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm ko khí như sau:          &n
 • Tìm hàm lượng phần trăm của CaCO3.
 • Chất hữu cơ X mạch thẳng sở hữu CTPT C4H6O2
 • Cho những chất sau: đietylete, vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột, vinyl clorua, nilon-6,6
 • Triolein ko tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây
 • Cho 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 23,72% được dung dịch A. Tìm nồng độ % của dung dịch
 • Phenol phản ứng được với dung dịch nào
 • Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.
 • Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa. Lượng glucozơ ban sơ là
 • Tiến hành phản ứng theo sơ đồ hình vẽ  Oxit X là
 • Một mẫu nước sở hữu chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl –
 • Dãy những hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH
 • Với 4 dung dịch riêng biệt: HCl, FeCl2, AgNO3, CuSO4. Nhúng vào dung dịch một thanh sắt thuần chất
 • Cho dung dịch AgNO3 vào dung d�
 • Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm những chất sở hữu cùng một loại nhóm chức với 720 ml dd NaOH 1,15M, thu được dd Y chứa muối của
 • A và B đều cùng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit.
 • Nung 896 ml C2H2 và 1,12 lít H2 (đktc) với Ni (với hiệu suất H = 100%) được hỗn hợp X gồm 3 chất
 • Hỗn hợp A gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinylfomat
 • Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tục của nhau (được trộn theo tỉ lẹ mol 1 : 10 : 5 và t
 • Cho từ từ tới dư dd NaOH 0,1M vào 300 ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và Al2(SO4)3 b mol/l
 • A, B, C, D tuần tự là
 • Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E sở hữu trị giá sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp
 • Lấy bã rắn ko tan cho tác dụng với một lượng dư axit clohidric (khí ko sở hữu ko khí) thu được 47,04 lít (đktc) khí.
 • Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng)
 • Nhôm sở hữu thể hòa tan trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.
 • X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô sinh. Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư
 • Hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Người ta cho thêm 10 gam MnO2 vào 39,4 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y
 • Điện phân dd Cu(NO3)2 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 3A, thu được dd X chứa hai chất tan sở hữu cùng nồng đ�
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau  Số phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong sơ đồ trên
 • Thủy phân hoàn toàn 0,09 mol hỗn hợp X gồm tripeptit, tetapeptit, pentapetit với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 16,49 gam mu�
 • Thủy phân ko hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *