Nguyên tử của nguyên tố nhóm IIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

Nguyên tử những nhân tố thuộc nhóm IIIA mang số electron đơn thân là:

 • LÝ THUYẾT VỀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A
 • 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố nhóm A
 • 2. Tìm hiểu về cấu hình electron nguyên tử và tính chất của một số nhóm A tiêu biểu
 • Video liên quan

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Cho nguyên tử những nhân tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 tuần tự mang cấu hình electron như sau:

X1: 1s22s22p63s2  

X2: 1s22s22p63s23p64s1  

X3: 1s22s22p63s23p64s2

X4: 1s22s22p63s23p5  

X5: 1s22s22p63s23p63d64s2  

X6: 1s22s22p63s23p4 

Những nhân tố cùng một chu kì là:


Page 2

Cho nguyên tử những nhân tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 tuần tự mang cấu hình electron như sau:

X1: 1s22s22p63s2  

X2: 1s22s22p63s23p64s1  

X3: 1s22s22p63s23p64s2

X4: 1s22s22p63s23p5  

X5: 1s22s22p63s23p63d64s2  

X6: 1s22s22p63s23p4 

Những nhân tố cùng một chu kì là:

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nhân tố X là 3s23p1. Vị trí (chu kì, nhóm)

của X trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là

A.

B.

C.

D.

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì $Longrightarrow$ ta nói chúng biến đổi một cách tuần hoàn.

- Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố lúc điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của những nhân tố.

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố nhóm A

- Những nhân tố thuộc cùng một nhóm A mang cùng số $e$ lớp ngoài cùng (số $e$ hóa trị) $longrightarrow$ là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của những nhân tố nhóm A.

- Số thứ tự của nhóm (IA, IIA…) = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Yếu tố $s$ thuộc nhóm IA, IIA.

- Yếu tố $p$ thuộc nhóm IIIA $rightarrow$ VIIIA (trừ $He$).

2. Một số nhóm A tiêu biểu

a) Nhóm VIIIA (nhóm khí trơ)

- Gồm những nhân tố: $He$, $Ne$, $Ar$, $Kr$, $Xe$, $Rn$.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: $n{s^2},,n{p^6}$ (trừ $He$).

- Hầu hết những khí trơ ko tham gia phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở dạng khí, phân tử chỉ gồm Một nguyên tử.

b) Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm)

- Gồm những nhân tố: $Li$, $Na$, $K$, $Rb$, $Cs$, $Fr$.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: $n{s^1}$ (Dễ nhường Một electron để đạt cấu trúc vững bền của khí trơ).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi tạo oxit bazơ.

+ Tác dụng với phi kim tạo muối.

+ Tác dụng với nuớc tạo hiđro và hiđroxit.

c) Nhóm VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những nhân tố: $F$, $Cl$, $Br$, $I$, $At$.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: $n{s^2},,n{p^5}$ (Dễ nhận Một electron để đạt cấu trúc vững bền của khí trơ).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi tạo oxit axit

+ Tác dụng với kim loại tạo muối.

+ Tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí.


Page 2

SureLRN

Cấu hình electron nguyên tử của những nhân tố mang sự biến đổi tuần hoàn ko? Mối liên hệ giữa cấu hình electron nguyên tử với tính chất của nhân tố trong chu ki và trong nhóm A. Bài viết hôm nay sẽ khắc phục thắc mắc trên đây cho những bạn học trò.

LÝ THUYẾT VỀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

Cấu hình electron nguyên tử của những nhân tố nhóm A mang sự thay đổi tuần hoàn. Đầu mỗi chu kì là nhân tố mang cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là ns1. Kết thúc mỗi chu kì là nhân tố mang cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là ns2ns6 (trừ chu kì 1).

[postbycategory so_bai=”5 id_cat=”5″]

Hệ quả: Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lơp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố lúc điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của những nhân tố.

Bảng cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố nhóm A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố nhóm A

Nguyên tử những nhân tố trong cùng một nhóm A mang cùng số electron lớp ngoài cùng.

Số thứ tự của nhóm (IA, IIA,…) cho biết số electron ở lớp ngoài cùng và đồng thời cũng là số electron hóa trị trong nguyên tử của những nhân tố đó.

Những electron hóa trị của những nhân tố thuộc nhóm A là electron s và p.

2. Tìm hiểu về cấu hình electron nguyên tử và tính chất của một số nhóm A tiêu biểu

a) Nhóm VIIIA là nhóm khí trơ

Nhóm khí trơ gồm những nhân tố heli, neon, agon, kripton, xeon và rađon.

Nguyên tử của những nhân tố trong nhóm khí trơ đều mang 8 electron ở lớp ngoài cùng. Cấu hình electron nguyên tử là ns2np6, đây là cấu hình electron vững bền.

Nguyên tử của những nhân tố khí trơ hầu hết đều ko tham gia vào những phản ứng hóa học ở điều kiện thường.

Ở điều kiện thường, những khí trơ đều ở trạng thái khí và phân tử chỉ gồm một nguyên tử.

b) Nhóm IA là nhóm kim loại kiềm

Nhóm kim loại kiềm gồm những nhân tố liti, natri, kali, rubiđi, xesi (ngoài ra còn mang nhân tố phóng xạ franxi).

Nguyên tử của những nhân tố kim loại kiềm chỉ mang Một electron ở lớp ngoài cùng (ns1). Trong những phản ứng hóa học, nguyên tử của nhân tố kim loại kiềm mang thiên hướng nhường đi Một electron lớp ngoài cùng để đạt cấu hình electron vững bền của khí trơ đứng trước nó. Do đó, trong những hợp chất, những nhân tố kim loại kiềm chỉ mang hóa trị 1.

Tình chất hóa học cơ bản của nguyên tử những nhân tố trong nhóm kim loại kiềm:

 • Tác dụng mạnh với oxi tạo thành những oxit bazơ tan trong nước. Ví dụ như Li2O, Na2O.
 • Tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hiđro và hiđroxit mang tính kiềm mạnh như NaOH, KOH.
 • Tác dụng với những phi kim khác tạo thành muối như NaCl, K2S.

c) Nhóm VIIA là nhóm halogen

Nhóm halogen gồm những nhân tố flo, clo, brom, iot, (ngoài ra còn mang nhân tố phóng xạ atanin).

Nguyên tử của những nhân tố halogen mang 7 electron lớp ngoài cùng (ns2np5). Trong phản ứng hóa học, nguyên tử của nhân tố halogen mang thiên hướng nhận Một electron để đạt tới cấu hình electron khí trơ xếp sau nó. Do đó, nhân tố halogen mang hóa trị 1.

Ở dạng đơn chất, những phân tử halogen gồm hai nguyên tử:F2, Cl2, Br2, I2

Một số tính chất hóa học cơ bản của nguyên tử những nhân tố nhóm halogen:

 • Tác dụng với kim loại tạo ra muối như KCl, AlCl3
 • Tác dụng với hiđro tạo ra hợp chất khí như HF, HCl, HBr, HI. Những chất này tan trong nước tạo thành axit
 • Hiđroxit của halogen là những axit như HClO, HClO3

BÀI TẬP SGK TRANG 41 HÓA HỌC 10

Bài 1. Những nhân tố thuộc cùng một nhóm A mang tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của những nhân tố nhóm A mang

A. số electron như nhau.

B. số lớp electron như nhau.

C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. cùng số electron s hay p.

Chọn đáp án đúng.

Giải:

Bài 2. Sự biến thiên tính chất của những nhân tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước đó là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của những nhân tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của những nhân tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của những nguyên tử những nhân tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của những nhân tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đán án đúng.

Giải:

Bài 3. Những nhân tố thuộc nhóm A nào là những nhân tố s, nhân tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những nhân tố s và p khác nhau thế nào?

Giải:

Những nhân tố thuộc nhóm IA, IIA là những nhân tố s

Những nhân tố thuộc nhóm IIIA tới VIIIA là những nhân tố p

Yếu tố s và p mang số electron lớp ngoài cùng khác nhau:

 • Nguyến tố s mang Một hoặc Hai electron lớp ngoài cùng
 • Yếu tố p mang từ 3 tới 8 electron lớp ngoài cùng

Bài 4. Những nhân tố nào đứng đầu những chu kì? Cấu hình electron nguyên tử những nhân tố đó mang đặc điểm chung gì?

Giải:

Những nhân tố kim loại kiềm đứng đầu những chu kỳ. Cấu hình electron nguyên tử những nhân tố mang dạng ns1, tức là mang Một electron lớp ngoài cùng. Đây cũng là electron hóa trị của nhóm kim loại này.

Bài 5. Những nhân tố nào đứng cuối những chu kì? Cấu hình electron của nguyên tử của những nhân tố đó mang đặc điểm chung gì?

Giải:

Những nhân tố khí trơ đứng cuối những chu kỳ. Cấu hình electron nguyên tử những nhân tố mang dạng ns2np6c. Cấu hình electron mang 8 electron ngoài cùng (nói cách khác là lớp electron ngoài cùng bão hòa) rất bền hóa học.

Bài 6. Một nhân tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nhân tố đó mang bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng?

b) Những electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nhân tố trên.

Giải:

a) Sở hữu 6 electron lớp ngoài cùng (số e ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm)

b) Lớp thứ 3 (số thứ tự của lớp electron ngoài cùng bằng số chu kì)

c) Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4

Bài 7. Một số nhân tố mang cấu hình electron của từng nguyên tử như sau:

1s22s22p4

1s22s22p3

1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s23p5

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học.

Giải:

1s22s22p4: mang 6 electron hóa trị, thuộc chu kì 2, nhóm VIA.

1s22s22p3: mang 5 electron hóa trị, thuộc chu kì 2, nhóm VA.

1s22s22p63s23p1: mang 3 electron hóa trị, thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

1s22s22p63s23p5: mang 7 electron hóa trị, thuộc chu kì 3, nhóm VIIA.

Tìm hiểu bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *