Cho các thí nghiệm sau:(1). Cho NO2 vào dung dịch NaOH.(2). Cho HCl vào dung dịch K2Cr2O7 (3).

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit HCl dư.
 • Chất nào dưới đây chứa CaCO3 trong thành phần hóa học?
 • Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất nóng lên làm cho băng tan chảy nhanh và nhiều hiện tượng thiên nhiên khác.
 • Este mang khả năng tác dụng với dung dịch nước Br2 là
 • Axit béo là?
 • Kim loại Cu ko phản ứng với chất nào trong dung dịch? 
 • Chất nào ko dẫn điện được? 
 • Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím? 
 • Cho 4 dung dịch: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl.
 •  Một mol chất nào sau đây tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được bốn mol bạc 
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Hai amin đơn chức trong oxi được 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O và 0,015 mol N2.
 • Thủy phân hoàn toàn tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 
 • Sắt là kim loại phổ biến và được con người sử dụng nhiều nhất.
 • Cho 10,8 gam hỗn hợp Mg và MgCO3 (tỉ lệ mol 1:1) và dung dịch H2SO4 (dư), thu được V lít khí (đktc). Trị giá của V là 
 • Với 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni.
 •  Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y tuần tự là
 • Cho những phát biểu nào sau đây :A. Bột nhôm tự bốc cháy lúc xúc tiếp với khí cloB.
 • Cho X gồm 0,Một mol HCHO và 0,Một mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là
 • Cho dãy những chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol.
 • Trung hòa 9 gam một axit no, đơn chức, mạch hở X bằng dung dịch KOH, thu được 14,7 gam muối. Công thức của X là 
 • Thủy phân hết một tấn mùn cưa chứa 80% xenlulozo rồi cho lên men rượu với hiệu suất 60%.
 • Cho những chất sau: HCHO, HCOOCH2CH3, triolein, glucozơ, fructozơ, axit acrylic, alanin.
 • Cho 27,75 gam chất hữu cơ A mang công thức phân tử C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước,
 • Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3.
 • Biết X là este mang công thức phân tử là C4HnO2.
 • Cho những phát biểu sau:(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được muối và ancol.
 • Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, chỉ thu được V lít khí N2 sản phẩm khử duy nhất (đktc).
 • Cho 7,84 gam Fe tan hết trong HNO3 thu được 0,12 mol khí NO và dung dịch X.
 • Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau mang công thức phân tử C8H10O, trong phân tử mang vòng benzen, tác dụng được v�
 • Cho dung dịch Ba(OH)Hai tới dư vào dung dịch chứa AlCl3 x (mol) và Al2(SO4)3 y (mol). Phản ứng được trình diễn theo đồ thị sau:
 • Cho những chất sau: NaHCO3, Al, (NH4)2CO3, Al2O3, ZnO, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Ala, axit glutamic. Số chất mang tính lưỡng tính là:
 • Cho những phát biểu sau:(1). Những amin đều phản ứng được với dung dịch HCl.(2).
 • Cho những thí nghiệm sau:(1). Cho NO2 vào dung dịch NaOH.(2). Cho HCl vào dung dịch K2Cr2O7 (3).
 • Cho 8,905 gam Ba tan hết vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M.
 • Đốt cháy hoàn toàn 6,75 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 8,904 lít O2(đktc) thu được CO
 • Cho m gam hỗn hợp chứa KCl và CuSO4 vào nước thu được dung dịch X.
 • Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe2O3 và Fe(NO3)Hai trong dung dịch chứa 0,01 mol HNO3 và 0,51 mol HCl thu được dung d
 • Đốt cháy hoàn toàn 19,32 gam hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở, hơn kém nhau hai nguyên tửcacbon, đều được tạo từ Gly
 • X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, ko no chứa một liên kết C=C (X,Y đều
 • Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Trị giá của m bằng bao nhiêu?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *