Nung nóng Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn nào sau đây?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thủy phân este nào sau đây thu được C2H5OH?
 • Cho hỗn hợp những kim loại Na, K, Mg, Al, Ba mang cùng số mol hòa tan vào nước dư ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng, chất rắn còn lại mang thành phần là
 • Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch Brom?
 • Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng?
 • Nung nóng Fe(OH)Hai trong ko khí tới khối lượng ko đổi, thu được chất rắn nào sau đây?
 • Hidro hóa hoàn toàn Triolein với xúc tác thích hợp, thu được chất X. Công thức hóa học của X là
 • Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl?
 • Cho những phát biểu sau: a) Ở điều kiện thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. b) Cho Na vào dung dịch CuSO4, thu được khí ko màu và kết tủa màu nâu đỏ. c) Al(OH)3 mang tính chất lưỡng tính và tính khử. d) Nhôm bền trong ko khí là do mang lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ. e) Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, người ta tiêu dùng Na2CO3 hoặc Na3PO4. f) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm trong dầu hỏa. Số phát biểu đúng là
 • Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 2,16 gam kim loại Ag. Trị giá của m là
 • Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat. Thủy phân hoàn toàn 44,28 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), mang 0,5 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 13,08 gam hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,688 lít H2. Trị giá của m là
 • Cho những phát biểu sau: a) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch đồng nhất. b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường kiềm, thu được hai loại monosaccarit. c) Muối mononatri glutamat được sử dụng làm mì chính (mì chính). d) Trùng hợp etyl metacrylat, thu được thủy tinh hữu cơ. e) Tất cả tơ tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. f) Chất béo rắn nặng hơn nước và ko tan trong nước. Số phát biểu đúng là
 • Cho những tơ sau: tơ tằm, tơ nitron, tơ visco, tơ lapsan, nilon-6,6 và nilon-6. Số tơ hóa học là
 • Hỗn hợp E gồm những chất hữu cơ mạch hở X (C4H13O6N3) và đipeptit Y (C4H8O3N2). Cho 0,Hai mol E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 4,48 lít (đktc) một khí duy nhất ( làm xanh quỳ tím ẩm) và hỗn hợp chỉ chứa muối của axit oxalic và muối của một aminoaxit. Mặt khác, cho 0,Một mol E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp chất hữu cơ. Trị giá của m?
 • Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH tạo thành muối?
 • Chọn đáp án đúng: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?
 • Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2?
 • Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3. (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng. (c) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)Hai dư. (d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. (e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 2 : 1). Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là
 • Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3?
 • Chất nào sau đây mang thể được tiêu dùng để làm mềm nước mang tính cứng tạm thời?
 • Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeCO3 trong lượng dư dung dịch HCl được 4,48 lít hỗn hợp hai khí (ở đktc) mang tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Trị giá của m là
 • Sở hữu những nhận xét sau: (a) Những kim loại Na và Ba đều là kim loại nhẹ. (b) Độ cứng của Cr to hơn độ cứng của Al. (c) Cho K vào dung dịch CuSO4 thu được Cu. (d) Độ dẫn điện của những kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Al. (e) Sở hữu thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao. Trong những nhận xét trên, số nhận xét đúng là
 • Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào 500ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 1M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol Na2CO3 thu được là
 • Phản ứng nào chứng minh hợp chất Fe(III) mang tính oxi hóa?
 • Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng hết với lượng dư dung dịch Cu(NO3)2, thu được 12,8 gam Cu. Trị giá của m là
 • Thuỷ phân este C2H5OOCCH3 trong NaOH dư, thu được muối mang công thức là
 • Ở điều kiện thường, kim loại Al ko phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?
 • Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là
 • Cho vào ống thử một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 - Hai ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống thử. Sau một thời kì thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất X là
 • Hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo, phân tử đều mang vòng benzen, yếu tố oxi chiếm 23,53% khối lượng). Cho 0,04 mol hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng được tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là
 • Thủy phân hoàn toàn 10,85 gam một tripeptit mạch hở X bằng 150 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được a gam hỗn hợp muối của những amino axit (mang dạng H2NCnH2nCOOH). Trị giá của a là
 • Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO3?
 • Chọn đáp án đúng: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là?
 • Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là
 • Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 tới dư vào X, thu được kết tủa là
 • Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 6,72 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong 15,6 gam X là
 • Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ca(OH)Hai tạo ra kết tủa?
 • Phát biểu nào sau đây là đúng về muối X?
 • Chất X mang công thức phân tử dạng MR2. Đốt X trong oxi dư được chất rắn Y và khí Z, khí Z mang khả năng đổi màu quỳ tím ẩm sang màu hồng và mang khả năng tẩy màu. Cho Z vào nước vôi trong thấy kết tủa trắng. Chất Y mang màu đỏ, tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch màu nâu nhạt, cho tiếp NaOH vào dung dịch này thấy kết tủa nâu đỏ. Chất X thỏa mãn là:
 • Thí nghiệm nào sau đây thu được hợp chất sắt(II)?
 • Chọn đáp án đúng: Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Khối lượng muối trong Z là gì?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *