25 Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2 Quy luật tuần hoàn Nâng cao

 • Câu 1: Mã thắc mắc: 19874

  Trong nhóm IA (kim loại kiềm ) đi từ trên xuống dưới:

  1. điện tích hạt nhân tăng dần

  2. bán kính nguyên tử tăng dần

  3. độ âm điện tăng dần

  4.số oxi hoá của kim loại kiềm trong những hợp chất giảm dần

  5. tính phi kim giảm dần

  6. tổng số electron trong nguy ên tử giảm dần

  Những mệnh đề đúng là:

  • A. 1,2,3,4
  • B. 1,2,5
  • C. 1,2,5,6
  • D. 1,2,3,5,6
 • Câu 2: Mã thắc mắc: 19877

  Trong những hiđroxit dưới đây, chất nào với tính axit mạnh nhất ?

  • A. H2SO4.
  • B. H2SeO4.
  • C. HClO4.
  • D. HBrO4.
 • Câu 3: Mã thắc mắc: 19878

  Tính axit của những oxi axit thuộc nhóm VA theo trật tự giảm dần là

  • A. H3SbO4 > H3AsO3 > H3PO4 > HNO3.
  • B. HNO> H3PO4 > H3AsO3 > H3SbO4.
  • C. H3SbO4 > H3AsO> HNO3 > H3PO4.
  • D. HNO> H3PO4 > H3SbO4 > H3AsO3.
 • Câu 4: Mã thắc mắc: 19880

  Chọn mệnh đề sai ? Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ trái sang phải

  • A. tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • B. độ âm điện giảm dần.
  • C. hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ Một tới 7.
  • D. hóa trị trong hợp chất với hiđro tăng dần từ Một tới 4 rồi giảm xuống 1.
 • Câu 5: Mã thắc mắc: 19881

  Dãy nào ko được xếp theo quy luật tính kim loại tăng dần ?

  • A. 3Li, 11Na, 19K, 37Rb.
  • B. 9F, 17Cl, 35Br, 53I.
  • C. 13Al, 12Mg, 11Na, 19K.
  • D. 5B, 6C, 7N, 8O.
 • Câu 6: Mã thắc mắc: 19883

  Cho những kim loại: 11Na, 12Mg, 26Fe, 13Al; kim loại mạnh nhất là

  • A. Al
  • B. Na
  • C. Mg
  • D. Fe
 • Câu 7: Mã thắc mắc: 19895

  Những ion hoặc nguyên tử sau đều với 18 electron : P3-, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+. Chiều giảm dần bán kính của những tiểu phân trên là

  • A. P3- > S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+.
  • B. Ca2+ > K+ > Ar > Cl> S2- > P3-.
  • C. Cl- > S2- > P3- > Ar > K+ > Ca2+.
  • D. Ca2+ > K> Ar > P3- > S2- > Cl-.
 • Câu 8: Mã thắc mắc: 19900

  Cho những ion sau: 3Li+, 11Na+, 17Cl-, 19K+, 35Br-, 53I- Chiều tăng dần bán kính của những ion là:

  • A. Li+ < Na+ < K+ < Cl< Br< I-.
  • B. Li+ < Na+ < Cl-< K< Br-< I-.
  • C. K+ < Cl-< Br- < I-< Na+ < Li+.
  • D. Na+ < K< Cl-< Br- < I- < Li+.
 • Câu 9: Mã thắc mắc: 19902

  Cho những nguyên tử: X (Z = 17), Y (Z = 11), R (Z = 19), T (Z = 9), U (Z = 13), V (Z = 16). Sở hữu những kết luận sau:

  (1) Tính kim loại: U < Y < R.

  (2) Độ âm điện: V < X < T.

  (3) Bán kính nguyên tử: U < X < T.

  (4) Hợp chất tạo bởi X và R là hợp chất cùng hóa trị.

  (5) Tính chất hóa học cơ bản X giống T và Y giống R.

  (6) Hợp chất tạo bởi Y và T là hợp chất ion.

  Số kết luận đúng là

  • A. 2.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 3.
 • Câu 10: Mã thắc mắc: 19904

  Ion X2+ với cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y với số e bằng số e của X2+. Cho một số phát biểu sau:

  1. X,Y đều là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ 4.

  2. X, Y đều bền trong ko khí và nước do với lớp oxit bảo vệ.

  3. X, Y đều với Hai e lớp ngoài cùng.

  4. X, Y đều phản ứng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

  5. X với tính khử yếu hơn Y.

  Chỉ ra số phát biểu đúng về X và Y

  • A. 1, 3, 4
  • B. 1, 3 , 5
  • C. 3, 4, 5
  • D. 1, 4, 5.
 • Câu 11: Mã thắc mắc: 19906

  Dãy sắp xếp những chất theo chiều tính bazơ tăng dần:

  • A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4.
  • B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.
  • C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3.
  • D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.
 • Câu 12: Mã thắc mắc: 19908

  Những yếu tố từ Natri tới Clo, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

  (1) bán kính nguyên tử tăng;

  (2) độ âm điện giảm;

  (3) năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần.

  (4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần;

  (5) tính kim loại tăng dần;

  (6) tính phi kim giảm dần.

  Số nhận định đúng là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 1.
  • D. 4.
 • Câu 13: Mã thắc mắc: 19911

  Hai yếu tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA ( ZX  + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Kim loại X ko khử được ion Cu2+ trong dung dịch
  • B. Hợp chất với oxi của X với dạng X2O7
  • C. Trong nguyên tử yếu tố X với 25 proton
  • D. Ở nhiệt độ thường X ko khử được H2O
 • Câu 14: Mã thắc mắc: 19913

  Cho X, Y, Z là ba yếu tố liên tục nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học. Tổng số những hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Phát biểu nào sau đây ko đúng?

  • A. Những ion X+, Y2+, Z3+ với cùng cấu hình electron 1s22s22p6.
  • B. Bán kính của nguyên tử theo thứ tự giảm dần là X > Y > Z.
  • C. Bán kính ion theo thứ tự tăng dần là X+ < Y2+ < Z3+.
  • D. Bán kính ion theo thứ tự giảm dần là X> Y2+ > Z3+.
 • Câu 15: Mã thắc mắc: 19914

  Phần trăm khối lượng của yếu tố R trong hợp chất khí với hiđro (R với số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 15 : 8, biết R với cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np2. Trị giá a là:

  • A. 75,00%.
  • B. 87,50%.
  • C. 82,35%.
  • D. 94,12%.
 • Câu 16: Mã thắc mắc: 19917

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số electron với trong nguyên tử
  • B. Nguyên tử yếu tố M với cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1 vậy M thuộc chu kì 4, nhóm IA
  • C. X với cấu hình e nguyên tử là ns2np(n > 2) công thức hiđroxit ứng với oxit cao nhất của X là HXO4.
  • D. Hạt nhân của tất cả những nguyên tử đều với proton và nơtron.
 • Câu 17: Mã thắc mắc: 19920

  X, Y là Hai yếu tố kim loại thuộc cùng nhóm A. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 32. Kết luận nào đúng ?

  • A. X, Y đều với Hai electron lớp ngoài cùng.
  • B. Bán kính nguyên tử của X > Y.
  • C. Tính kim loại của X > Y.
  • D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của X < Y.
 • Câu 18: Mã thắc mắc: 19922

  X Y là Hai yếu tố thuộc chu kì 3, ở trạng thái cơ bản nguyên tử của chúng đều với Một electron đơn thân và tổng số electron trên phân lớp p của lớp ngoài cùng của chúng bằng 6. X là kim loại và Y là phi kim. Z là yếu tố thuộc chu kì 4, ở trạng thái cơ bản nguyên tử Z với 6 electron đơn thân. Kết luận ko đúng về X, Y, Z

  • A. Hợp chất của Y với hiđro trong nước với tính axit mạnh.
  • B. Hiđroxit của X và Z là những hợp chất lưỡng tính.
  • C. Oxit cao nhất của X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH.
  • D.  Z đều tạo được hợp chất với Y.
 • Câu 19: Mã thắc mắc: 19924

  Thành phần phần trăm về khối lượng của yếu tố R trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hiđro tương ứng là a% và b%, với a : b = 0,425. Tổng số electron trên những phân lớp p của nguyên tử R là

  • A. 8.
  • B. 10.
  • C. 9.
  • D. 11.
 • Câu 20: Mã thắc mắc: 19941

  Cho những hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp theo chiều bán kính những hạt tăng dần?

  • A. Al3+ < Mg2+ < Al < Mg < Na < O2-.
  • B. Al3+ < Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na.
  • C. O2- < Mg2+ < Al3+ < Al < Mg < Na.
  • D. Na < Mg < Mg2+ < Al3+ < Al < O2-.
 • Câu 21: Mã thắc mắc: 19944

  X, Y, Z là những yếu tố thuộc cùng một chu kì của bảng hệ thống tuần hoàn. Oxit của X tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Y phản ứng với nước tạo dung dịch làm xanh giấy quỳ tím. Z phản ứng được với cả axit lẫn kiềm. Nếu những yếu tố được xếp theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử thì thứ tự đúng sẽ là:

  • A. Y, X, Z.
  • B. Y, Z, X.
  • C. X, Y, Z.
  • D. X, Z, Y.
 • Câu 22: Mã thắc mắc: 19947

  Chọn phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

  • A. Nguyên tử những yếu tố trong một nhóm B với số electron ngoài cùng như nhau.
  • B. Những nguyên tử Ca (Z = 20); Sc (Z = 21) và K (Z = 19) với thể với cùng số nơtron.
  • C. Trong bảng tuần hoàn, mỗi chu kì đều khởi đầu là một kim loại kiềm và kết thúc là một khí trơ.
  • D. Trong một chu kì, theo chiều tăng Z, bán kính nguyên tử những yếu tố tăng dần.
 • Câu 23: Mã thắc mắc: 19950

  Sở hữu những nhận định sau đây:

  (1). Cl-, Ar, K+, S2- được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: S2- < Cl- < Ar < K+.

  (2). Sở hữu 8 nguyên tử với cấu trúc electron lớp vỏ ngoài cùng là 4s2 ở trạng thái cơ bản.

  (3). Nitơ với hai đồng vị khác nhau. Oxi với 3 đồng vị khác nhau: số phân tử N2O được tạo ra với thành phần khác nhau từ những đồng vị trên là 12.

  (4). Những yếu tố: F, O, S, Cl đều là những yếu tố p.

  (5). Yếu tố phi kim X tạo được hợp chất với hiđro với công thức HX. Vậy oxit ứng với hóa trị cao nhất của yếu tố này với công thức X2O7.

  Số nhận định ko đúng

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 5.
  • D. 3.
 • Câu 24: Mã thắc mắc: 19959

  X và Y là hai yếu tố thuộc cùng một nhóm và hai chu kỳ kế tiếp nhau. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 32. Kết luận nào sau đây ko đúng đối với X và Y?

  • A. Nguyên tử của X và Y đều với 2e ở lớp ngoài cùng.
  • B. Bán kính nguyên tử và bán kính ion của Y đều to hơn X.
  • C. Chúng đều với oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro.
  • D. Chúng đều là kim loại mạnh và đều với hóa trị II.
 • Câu 25: Mã thắc mắc: 19960

  Ở trạng thái cơ bản:

   - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử yếu tố X là np2n+1.

  - Tổng số electron trên những phân lớp p của nguyên tử yếu tố Y là 7.

  - Số hạt mang điện trong nguyên tử yếu tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử yếu tố X là 20 hạt.

  Sở hữu những nhận định sau về X, Y, Z:

  (a) Yếu tố X với tính phi kim mạnh nhất.

  (b) Yếu tố X và Y thuộc Hai chu kì kế tiếp.

  (c) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z.

  (d) Oxit và hiđroxit của Y với tính lưỡng tính.

  Số nhận định đúng là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 1.

Đề thi vượt bậc tuần

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *