Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch CuSO4?
 • Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
 • Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo ra ancol sở hữu công thức là
 • Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe ko phản ứng với dung dịch nào sau đây?
 • Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?
 • Chất nào sau đây lưỡng tính?
 • Sắt sở hữu số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây?
 • Chất nào sau đây sở hữu phản ứng trùng hợp?
 • Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
 • Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ thường, km loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước?
 • Chất nào sau đây được sử dụng để làm mềm nước cứng tạm thời?
 • Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
 • Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là?
 • Công thức hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất nào sau đây chứa một liên kết ba trong phân tử?
 • Chất X sở hữu công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chính của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch CuSO4 thu được 9,6 gam Cu. Trị giá m là?
 • Hòa tan hoàn toàn 0,Một mol Al bằng một lượng dư dung dịch NaOH thu được V lít H¬2. Trị giá của V là
 • Hydrocacbon đã sinh ra trong thí nghiệm trên là?
 • Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được m gam glucozơ. Trị giá của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng. Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 0,Hai mol. Trị giá m là
 • Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quan hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ tác dụng axit hoặc enzim thu được chất Y sở hữu ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y khoa. Chất X và Y tuần tự là?
 • Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Hỗn hợp FeO, Fe2O3 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau đây ko thu được muối Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổng hợp trong nhóm này là
 • Trị giá của V là?
 • Hỗn hợp X gồm hai este sở hữu công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen.
 • Số lượng nhận xét đúng là?
 • Trị giá của m là??
 • Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng phát biểu đúng là?
 • Tiến hành thí nghiệm theo những bước sau: Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa Hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản
 • Phần trăm khối lượng của X trong E là?
 • Trị giá của m sắp nhất sở hữu trị giá nào dưới đây?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *