Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào cốc đựng phenol có chứa vài giọt phenolphtalein. Hiện tượng xảy ra là: 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2.
 • Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO bằng dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 và 0,15mol HNO3 thu được dung dịch Y và hỗn
 • Xác định tên Hai kim loại X và Y?
 • Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và một axit cacboxylic (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với Na phóng thích ra 0,56 lít
 • Dung dịch X với 0,1mol K+ ; 0,2mol Mg2+; 0,1mol Na+ ; 0,Hai mol Cl và a mol Y- . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.
 • Cho những chất sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Al, Li, Mg. Số chất tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là
 • Nung nóng hoàn toàn 28,9g hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2.
 • Cho những ion kim loại: Cu2+; Fe3+; Ag+ ; Zn2+; Ca2+. Chiều tăng dần tính oxi hóa của những ion kim loại là 
 • Chất nào sau đây ko thủy phân được 
 • Cho từ từ 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 1M và NaHCO3 1M được V lít khí (đktc).
 • Hòa tan hoàn toàn 2,85g hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch NaOH lấy dư.
 • Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch X.
 • Để khử hoàn toàn 20,8g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 5,6 lít (đktc) CO.
 • Nguyên tử của yếu tố X với cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1 , nguyên tử của yếu tố Y với cấu hình electron 1s22s22p5 .
 • Cho 10,0 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức (tỷ lệ mol 1:1) tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được 64,8 gam Ag.
 • Crackinh V lít pentan thì thu được 2,5V lít hỗn hợp X gồm những ankan và anken. Cho 22,4 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư.
 • Hỗn hợp X gồm H2, ankin và anken. Tỷ khối của X đối với H2 là 8,2.
 • Những dung dịch nào sau đây với pH > 7: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COONa, NH4Cl, H2NCH2CH2CH2CH(NH2)COOH, C6H5NH2, K2CO3:
 • Tính khối lượng axit và khối lượng ancol cần lấy để điều chế được 86 gam poli(metyl acrylat).
 • Cho chuỗi biến hóa sau: C6H10O5(H+ ) → C6H12O6 (lên men) → X → Y → Z → CH3COONa. X, Y, Z tuần tự là 
 • Cho những polime sau: tơ tằm, nilon-6, tơ axetat, nilon-6,6, tơ visco, poli(vinyl clorua), tơ lapsan. Số polime là tơ nhân tạo là
 • Cho amino axit X no, mạch hở, chứa Một nhóm chức mỗi loại.
 • Cho những chất: (1) NH3, (2) C6H5NH2, (3) CH3NH2, (4) CH3NHCH3. Thứ tự tính bazo tăng dần là: 
 • A, B là hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.
 • Câu nào sau đây là ko đúng:?
 • Đốt cháy hoàn toàn 6g một este X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử của X là 
 • Trong những chất sau đây đâu là amin bậc 2 
 • Cho từ từ tới dư dung dịch NaOH vào cốc đựng phenol với chứa vài giọt phenolphtalein. Hiện tượng xảy ra là: 
 • Cho 2,53g hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH (phenol) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được thêm 0,72
 • Polime X với khối lượng phân tử là 400000 g/mol và hệ số trùng hợp là n = 4000. X là 
 • Lúc đi từ Li tới Cs trong một phân nhóm bán kính nguyên tử sẽ 
 • Để phân biệt Gly-Ala-Val với Gly-Ala chỉ tiêu dùng hóa chất nào dưới đây 
 • Cho thăng bằng hóa học sau: NO2 (nâu đỏ) ⇔ N2O4 (ko màu); H < 0.
 • Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ca(OH)Hai 1M.
 • Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → X + N2O + Y. Tổng hệ số (tối giản) của phản ứng trên lúc thăng bằng là
 • Xác định tỉ lệ a : b biết lúc nhỏ từ từ tới dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol NaAlO2?
 • Tiêu dùng hóa chất nào để thu gom thủy ngân lúc nhiệt kế bị vỡ?
 • Sở hữu bốn lọ mất nhãn đựng những dung dịch sau: anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ, axit axetic.
 • Cho những chất với chứa vòng benzen và với phân tử là C7H9N.
 • Thuỷ phân pentapeptit X thu được những đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-AlaGlu. Vậy cấu trúc của peptit X là: 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *