Các dạng bài tập Quy luật di truyền hay, có lời giải


Những dạng bài tập Quy luật di truyền hay, sở hữu lời giải

Tải xuống

Nhằm mục đích giúp học trò biết cách giải những dạng bài tập môn Sinh vật học để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2022, VietJack soạn Những dạng bài tập Quy luật di truyền hay, sở hữu lời giải. Hi vọng với loạt bài này học trò sẽ sở hữu thêm tài liệu ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia môn Sinh vật học.

1. Bài tập tìm tỉ lệ kiểu hình ở đời con

 Bài 1: Ở một loài thực vật, Gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; gen B quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen b quy định quả tròn. Tiến hành Hai phép lai sau:

   Phép lai 1: Cho cây hoa đỏ, quả dài dị hợp về Hai cặp alen tự thụ phấn, F1 thu được 4 kiểu hình trong đó sở hữu kiểu hình hoa đỏ quả tròn chiếm tỉ lệ 16%. Xác định kiểu gen của P và tỉ lệ những kiểu hình còn lại.

   Phép lai 2: Cho cây hoa đỏ quả dài khác cũng dị hợp về Hai cặp alen lai với cây hoa trắng quả dài dị hợp, F1 cũng cho 4 kiểu hình với tỉ lệ hoa đỏ quả tròn là 16%. Kiểu gen của P và tỉ lệ những kiểu hình còn lại ở F1 sở hữu gì khác với phép lai 1?

Hướng dẫn giải

Quy ước:         A: hoa đỏ;                   a: hoa trắng;

                        B: quả dài;                  b: quả tròn

Kết quả của những phép lai chứng tỏ những cặp gen liên kết ko hoàn toàn với nhau

a. Xét phép lai 1: P dị hợp về Hai cặp gen nên ta sở hữu:

+ Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F1 = 75% =  

            = % hoa đỏ quả tròn + % hoa đỏ quả dài

  Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ quả dài = 75% – 16% = 59%

+ Tỉ lệ quả tròn  F1 = 25% =   

            = % hoa đỏ quả tròn + % hoa trắng quả tròn

  Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng quả tròn = 25% -16% = 9% 

+ Tỉ lệ hoa trắng F1 = 25% 

            = % hoa trắng quả tròn + % hoa trắng quả dài

  % hoa trắng quả dài = 25% - 9% = 16% 

Vậy, tỉ lệ những kiểu hình còn lại

            + Hoa trắng quả tròn: 9%

            + Hoa đỏ quả dài: 59%

            + Hoa trắng quả dài: 16%  

F1 cho 9% hoa trắng quả tròn =    

 ab là giao tử liên kết Kiểu gen của P: với tần số hoán vị f = 40%.

b. Xét phép lai 2:

Biện luận tương tự câu a ta sở hữu tỉ lệ những kiểu hình còn lại của F1:

       + Hoa đỏ quả dài: 34%

       + Hoa trắng quả dài: 41%

       + Hoa trắng quả tròn: 9%

Tương tự, tỉ lệ hoa trắng quả dài và hoa đỏ quả dài khác so với phép lai 1.

Kiểu gen P: hoa trắng quả dài dị hợp sở hữu kiểu gen  

 Bài 2: Cho cá thể lông trắng lai với cá thể lông vàng được F1 nhất loạt lông trắng. Cho F1 giao phối tự do thu được F2 gồm sở hữu 75% cá thể lông trắng; 18,75% cá thể lông đỏ; 6,25% cá thể lông vàng. Nếu cho tất cả những cá thể lông trắng ở F2 giao phối tự do với nhau thì theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F3 sẽ như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Đời con sở hữu tỉ lệ kiểu hình 12 : 3 : 1

  Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác át chế.

Quy ước gen: A-B- quy định lông trắng

                       A-bb quy định lông trắng.

                       aaB- quy định lông đỏ

                       aabb quy định lông vàng.

- Những cá thể lông trắng ở F2 giao phối tự do thì những cá thể này trở thành thế hệ xuất phát của một quần thể, thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là

1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb.

Tần số của alen A là ; Tần số của alen a là .  

Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra đời con sở hữu AA : Aa : aa.    

Tần số của alen B là ; Tần số của alen b là .  

Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra đời con sở hữu BB : Bb : bb.    

Hai cặp gen này phân li độc lập nên tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là

    Cá thể lông trắng

                                                aaB-: Cá thể lông đỏ

                                                    aabb: Cá thể lông vàng    

 Bài 3: Ở một loài cây, người ta giả thiết là những gen a và b liên kết với nhau với một tỉ lệ tái tổ hợp là 20%, c và d nằm trên một NST khác liên kết với nhau với một tỉ lệ tái tổ hợp là 10%. Người ta lai một cây đồng hợp tử ABCD với một cây đồng hợp tử abcd. Cây F1 lai với cây abcd. Xác định tỉ lệ cây đồng hợp tử lặn cả 4 cặp gen ở F2.

Hướng dẫn giải

   

   

Cây lai với F1 sở hữu kiểu gen là

   

Những giao tử của F1 thu được: (tiêu dùng phép nhân đại số hay sơ đồ phân nhánh):

Tỉ lệ cây sở hữu kiểu gen đồng hợp tử về cả 4 cặp gen là:

            18% x 18%  = 3.24%

 Bài 4: Ở một loài sinh vật, cá thể đực sở hữu số tế bào sinh dục bằng Hai lần số cặp gen dị hợp nằm trên những cặp NST khác nhau trong Một tế bào của cá thể đó. Cá thể mẫu I sở hữu tổng số cặp gen dị hợp ở những tế bào sinh dục bằng 26 lần số cặp gen dị hợp ở Một tế bào của cá thể đực. Cá thể mẫu II sở hữu số cặp gen dị hợp tính được ở những tế bào sinh dục bằng 54. Tổng số cặp gen dị hợp trong những tế bào sinh dục ở cả 3 cá thể trên đều là 150. Biết rằng cá thể đực và cá thể mẫu I sở hữu kiểu gen giống nhau. Lúc cho đực lai với mẫu II thì F1 sở hữu 16 kiểu tổ hợp giao tử với tỉ lệ phân li về kiểu hình là 3:6:3:1:2:1. Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên.

Hướng dẫn giải

- Gọi n là số cặp gen dị hợp trong Một tế bào của cá thể đực:

Tổng số cặp gen dị hợp trong những tế bào sinh dục đực là:

           2n.n = 2n2  

Tổng số cặp gen dị hợp trong những TBSD mẫu I là: 26.n

Tổng số cặp gen dị hợp trong những TBSD ở cả 3 cá thể là:

           2n2 + 26n + 54 = 150   (1)

- Vậy cá thể đực và mẫu I sở hữu 3 cặp gen khác nhau nằm trên 3 cặp NST khác nhau

- Tỉ lệ kiểu hình F1 là: 3:6:3:1:2:1 = (3:1)(1:2:1)

- Mang Hai khả năng

* TH1

+ Tỉ lệ kiểu hình 3:Một nghiệm đúng định luật phân tích

+ Tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 = 4 kiểu THGT = 4 x 1

* TH2:

+ Tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : Một nghiệm đúng định luật trội ko hoàn toàn.

    + Tỉ lệ kiểu hình 3 : Một nghiệm đúng quy luật tương tác gen.

2. Tìm khoảng cách giữa những gen và xây dựng bản đồ di truyền

Bài 1: Lúc lai cây ngô dị hợp tử cả 3 cặp gen với cây đồng hợp tử lặn cả 3 cặp gen ở F1 thu được:

            A-B-D = 113 cây        aabbD- = 64 cây         aabbdd = 105 cây

            A-B-dd = 70 cây         A-bbD- = 17 cây         aaB-dd = 21 cây

Hãy xác định trật tự sắp xếp những gen trong NST và khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu đơn vị trao đổi chéo.

Hướng dẫn giải

- Theo đề bài đây là dạng di truyền liên kết ko hoàn toàn.

- Thế hệ sau thu được tổng số cây là:

   113 + 64 + 105 + 70 + 174 + 21 = 390 = 100%.

- Kiểu hình thu được: A-B-D và aabbdd chiếm tỉ lệ to hình thành do giao tử liên kết chiếm tỷ lệ:

   (113 +105)/390 . 100% = 55,9%

- Những kiểu hình còn lại sảy ra do trao đổi chéo sở hữu khoảng cách giữa hai đầu mút là: 100% – 55,9 = 44,1%

- Nếu trật tự sắp xếp là A-B-D thì cho những giao tử từ kiểu gen ABD/abd là;

ABD, abd là giao tử liên kết

Abd, aBD giao tử do chéo A/B ko sảy ra

Abd, abD giao tử do chéo B/D

AbD, aBd giao tử do chéo Hai chỗ ko thích hợp

- Vậy trật tự những gen phải là B-A-D hoặc D-A-B

- Khoảng cách giữa B-A là: (17 + 21)/390 x 100% = 9,7%

- Khoảng cách giữa A-D là: (70 + 64)/390 . 100% = 34,4%

- Khoảng cách giữa B-D là: 9,7% + 34,4% = 44,1%

- Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là:

            B-----------A------------------------------------D

                  9,7%              34,4%

Bài 2: Một ruồi mẫu dị hợp tử về 3 gen: +/sc, +/ec, +/vg được lai với ruồi đực đồng hợp tử lặn. Thế hệ sau thu được những cá thể với những kiểu hình tương ứng như sau:

Giảng giải kết quả phép lai trên và tính tần số trao đổi chéo giữa những gen hoán vị.

Hướng dẫn giải

Một ruồi mẫu dị hợp tử về gen: +/sc, +/ec, +/vg được lai với ruồi đực đồng hợp tử lặn. Thế hệ sau thu được những cá thể với những kiểu hình tương ứng như sau:

 Giảng giải kết quả phép lai trên và tính tần số trao đổi chéo giữa những gen hoán vị.

- Nếu 3 gen ko liên kết thì lúc lai phân tích sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ sau là 1:1:1:1:1:1:1:1. Vì kết quả phép lai trên ko cho tỉ lệ này nên sở hữu ít nhất Hai gen liên kết. 4 kiểu hình với tỉ lệ cao là được tạo thành từ sự phân li độc lập. Nếu cả 3 gen liên kết với nhau thì ta sẽ sở hữu hai lớp kiểu hình với tỉ lệ cao. Để xác định gen nào liên kết với gen nào, ta rà soát từng cặp Hai gen một:

- Xét ec và vg trong những lớp kiểu hình sở hữu tỉ lệ cao:

ec vg           233

 + +             239

ec +             241

 + vg           231

Tỉ lệ này tương đương với tỉ lệ 1:1:1:1. Do vậy ec và vg ko liên kết mà chúng phân li độc lập.

- Xét sc và ec:

sc ec            233 + 241 = 474

 + +             239 + 231 = 470

 + ec            14 + 16   = 30

sc +             14 +12    = 26

Ta thấy chỉ sở hữu Hai lớp kiểu hình sở hữu tỉ lệ cao. Vì vậy sc và ec liên kết ko hoàn toàn. Mang 4 lớp kiểu hình sở hữu tần số thấp là những thể tái tổ hợp giữa sc và ec.

Vậy tần số trao đổi chéo giữa sc và ec là:

                         

3. Phép thử X2 

 Bài 1: Lúc lai hai thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Cho Ftiếp tục giao phấn với nhau được F2 sở hữu 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoa trắng.

  1.  Hãy tiêu dùng tiêu chuẩn X2 (lúc bình phương) để kiểm định sự thích hợp hay ko giữa số liệu thực tế và số liệu lý thuyết.
  2. Tính xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng một lô đất sở hữu thể gặp ít nhất Một cây hoa đỏ.

Cho biết: với (n - 1) = 1; p = 0,05 thì X2 = 3,84.

Hướng dẫn giải

- Màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung (9 hoa đỏ: 7 hoa trắng)

- Số liệu thực tế là 176:128; Số liệu lý thuyết là 171:133

- Vận dụng công thức:  

- Lập bảng tính  :

TLKH

O

E

(O - E)2 

(O - E)2 / E

Đỏ

176

171

25

 

Trắng

128

133

25

 

Tổng

304

304

b. Tính xác xuất:

- Xác xuất xuất hiện cây hoa trắng ở F2 là 7/16.

- Xác xuất xuất hiện cả 3 cây hoa trắng ở F2

 (7/16)3 = 0,0837

- Xác xuất để gặp ít nhất một cây hoa đỏ là:

         1 - 0,0837 = 0,9163

 Bài 2: Ở thực vật, cho lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1  x F1 thu được F2 sở hữu 179 hoa đỏ : 128 hoa trắng.

  1. Xác suất ở F2 suất hiện 3 cây cùng lô đất sở hữu thể gặp ít nhất Một cây hoa đỏ là bao nhiêu?
  2. Sử dụng tiêu chuẩn để kiểm định sự thích hợp hay ko giữa số liệu thực tế và số liệu lí thuyết: (n - 1); α = 0,08 thì = 3,84  

Hướng dẫn giải

a. Tỉ lệ KH ở F2 = 9:7

Trong đó 9 = 9A-B-

                7 = 3A-bb + 3aaB- + 1aabb

Để F2 sở hữu 3 cây trong đó sở hữu ít nhất Một cây hoa đỏ thì xác suất là

1   (xác suất để 3 cây đều trắng) = 1   (7/16)3 = 91,62598%

4. Tìm kiểu gen và tần số hoán vị gen

Bài 1: Xét 7000 tế bào sinh tinh sở hữu kiểu gen Lúc giảm phân đã sở hữu 280 tế bào xảy ra trao đổi chéo và hoán vị gen giữa A và B. Hãy xác định:

a. Số giao tử mang gen AB, Ab, aB, ab.

b. Tần số hoán vị gen của thân thể trên.

Hướng dẫn giải

a. Tế bào sở hữu trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen thì sẽ cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

- 280 tế bào sở hữu hoán vị gen sẽ sở hữu 4 loại giao tử với số lượng là

280AB, 280ab, 280Ab, 280aB.

- Số tế bào ko sở hữu hoán vị gen là = 700 - 280 = 420.

Tế bào ko sở hữu trao đổi chéo sở hữu Hai loại giao tử là AB và ab.

- Mang 420 tế bào ko sở hữu hoán vị thì số giao tử là

840AB, 840ab.

- Số giao tử mỗi loại là AB = ab = 840 + 280 = 1120

                                     Ab = aB = 280.

b. Tần số hoán vị gen  

Bài 2: Một thân thể thực vật dị hợp tử 3 cặp gen Aa, Bd và Dd giảm phân đã tạo ra 8 loại giao tử với số lượng như sau:

            ABD = 20;      aBD = 180;     ABd = 20;       aBd = 180

            AbD = 180;     abD = 20;        Abd = 180;      abd = 20

Hãy tính tần số hoán vị gen giữa những gen cùng nằm trên một thể nhiễm sắc và tìm kiểu gen của thân thể trên.

Hướng dẫn giải

Xét sự di truyền đồng thời của cặp gen Aa và Bb ta sở hữu tỉ lệ những loại giao tử tạo ra là:

Giao tử  

             

Giao tử  

Giao tử  

Giao tử  

F1 tạo ra 4 loại giao tử sở hữu tỉ lệ ko bằng nhau nên Hai cặp gen này nằm trên cùng Một NST và liên kết ko hoàn toàn.

Tần số hoán vị gen giữa Hai cặp gen = 5% + 5% = 10%.

+ Xét sự di truyền đồng thời của Hai cặp gen Aa và Dd ta sở hữu tỉ lệ những loại giao tử tạo ra là:

    AD = Bd = bD = ad =  

+ Xét sự di truyền đồng thời của Hai cặp gen Bb và Dd ta sở hữu tỉ lệ những loại giao tử tạo ra là:

    BD = Bd = bD = bd =  

Chứng tỏ rằng cặp gen Dd phân ly độc lập với Hai cặp gen Aa và Bd.

Vậy kiểu gen của thân thể thực vật trên là Dd

5. Xác suất những quy luật di truyền

Bài 1: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên Hai cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về Hai cặp gen lai phân tích được Fb. Lấy ngẫu nhiên 3 cây Fb. Xác suất để trong 3 cây này chỉ sở hữu Một cây thân thấp, hoa trắng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định kiểu gen của bố mẹ và viết sơ đồ lai

- Cây dị hợp về Hai cặp gen sở hữu kiểu gen là AaBb

Lai phân tích là lai với cây đồng hợp lặn. Cây đồng hợp lặn sở hữu kiểu gen aabb.

- Sơ đồ lai:      AaBb  x  aabb

Fb: 1AaBb, 1Aabb, 1aaBb, 1aabb

- Tỉ lệ kiểu hình ở đời Fb là Một thân cao, hoa đỏ; Một thân cao, hoa trắng; Một thân thấp, hoa đỏ; Một thân thấp, hoa trắng.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

- Lấy 3 cây, cần sở hữu Một cây thân thấp, hoa trắng thì phải là tổ hợp chập Một của 3 phần tử  

- Ở Fb, cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ =    

Cây sở hữu kiểu hình ko phải thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ = 1 - =    

Bài 2: Ở một loài thực vật, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt trắng. Gen A át chế sự biểu hiện của B và b (Kiểu gen chứa A sẽ cho hạt trắng). Alen lặn a ko át chế và ko sở hữu chức năng. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Gen A và D cùng nằm trên cùng Một cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả những cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 sở hữu 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 5,25%. Ở F1, lấy ngẫu nhiên Hai cá thể, xác suất để thu được cá thể sở hữu kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ cây hạt trắng, hoa đỏ ở F1.

Kí hiệu kiểu gen:

- Quy ước:

                quy định hạt trắng

                 aaB- quy định hạt vàng

                 D- quy định hoa đỏ;   d quy định hoa vàng.

- Kiểu hình hạt vàng, hoa vàng (kiểu gen bb) chiếm tỉ lệ 5,25% = 0,0525.

  Kiểu gen sở hữu tỉ lệ = 0,0525 : = 0,21.

  Kiểu gen đồng hợp lặn sở hữu tỉ lệ = 0,25 -  

                                                          = 0,25 - 0,21 = 0,04.   

- Cho cây (P) dị hợp về tất cả những cặp gen tự thụ phấn nên ở cặp gen Bb lúc tự thụ phấn sẽ sinh ra đời con sở hữu kiểu hình B- chiếm tỉ lệ = .  

Ở   cây hạt trắng, hoa đỏ sở hữu kí hiệu kiểu gen là A-B-D và A-bbD- và aabbD-.

Tính tỉ lệ:

- Tỉ lệ của kiểu hình A-B-D- = (A-D-)(B-)

                                               = (0,5 + 0,04) x = 0,405    

- Tỉ lệ của kiểu hình A-bbD- = (A-D-)(bb)

                                               = (0,5 + 0,04) x = 0,135.  

- Tỉ lệ của kiểu hình aabbD- = (aaD-)(bb)

                                              = (0,25 - 0,04) x = 0,0525.

Tổng tỉ lệ của kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ

 = 0,405 + 0,135 + 0,0525 = 0,5925.

- Tỉ lệ của loại kiểu hình ko phải hạt trắng, hoa đỏ là

          = 1 - 0,5925 = 0,4075.

 Bài 3: Ở một loài thực vật, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt trắng. Gen A át chế sự biểu hiện của B và b (Kiểu gen chứa A sẽ cho hạt trắng). Alen lặn a ko át chế và ko sở hữu chức năng. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Gen A và D cùng nằm trên cùng Một cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả những cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 sở hữu kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 6%. Ở F1, lấy ngẫu nhiên Hai cá thể sở hữu kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ, xác suất để thu được Một cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ thuần chủng trong số những cây hạt trắng, hoa đỏ ở F1.

Kí hiệu kiểu gen:

                quy định hạt trắng

                aaB- quy định hạt vàng

                D-    quy định hoa đỏ;   

                d      quy định hoa vàng.

- Kiểu hình hạt vàng, hoa vàng (kiểu gen bb) chiếm tỉ lệ 6% = 0,06.

  Kiểu gen sở hữu tỉ lệ = 0,06 : = 0,24

  Kiểu gen đồng hợp lặn sở hữu tỉ lệ

            = 0,25 - = 0,25 - 0,24 = 0,01.

Kiểu gen  sở hữu tỉ lệ = 0,01.

  Tần số hoán vị = 0,2 = 20%

- Cho cây (P) dị hợp về tất cả những cặp gen tự thụ phấn nên ở cặp gen Bb lúc tự thụ phấn sẽ sinh ra đời con sở hữu kiểu hình B- chiếm tỉ lệ = .  

Ở   cây hạt trắng, hoa đỏ sở hữu kí hiệu kiểu gen là A-B-D và A-bbD- và aabbD-.

Tính tỉ lệ:

- Tỉ lệ của kiểu hình A-B-D- = (A-D-)(B-) = (0,5 + 0,01) x = 0,3825. Trong đó cá thể thuần chủng sở hữu kiểu gen sở hữu tỉ lệ = 0,01 x = 0,0025.  

- Tỉ lệ của kiểu hình A-bbD- = (A-D-)(bb) = (0,5 + 0,01) x = 0,1275. Trong đó cá thể thuần chủng sở hữu kiểu gen sở hữu tỉ lệ = 0,01 x = 0,0025.

- Tỉ lệ của kiểu hình aabbD- = (aaD-)(bb) = (0,25 - 0,01) x = 0,06. Trong đó cá thể thuần chủng sở hữu kiểu gen sở hữu tỉ lệ = 0,16 x = 0,04.  

Trong số những cây hạt trắng, hoa đỏ, tỉ lệ cá thể thuần chủng là

             

Cá thể ko thuần chủng chiếm tỉ lệ.

             = 1 - 0,0789 = 0,9211.

 Bài 4: Ở một loài thú, lúc cho con mẫu mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt trắng thuần chủng được F1 nhất loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con mẫu mắt đỏ, 25% con mẫu mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F. Lấy ngẫu nhiên Hai cá thể ở F2, xác suất để thu được Một cá thể mắt đỏ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ ở đời F2.

Mặt khác tất cả những con đực đều sở hữu mắt trắng còn ở giới mẫu thì sở hữu cả mắt đỏ và mắt trắng.

- Quy ước: A-B-   quy định mắt đỏ

            quy định mắt trắng

- Hai cặp gen Aa và Bb tương tác bổ sung với nhau nên lúc liên kết với NST nam nữ thì chỉ sở hữu Một cặp nằm trên NST nam nữ X (cặp Aa hoặc cặp Bb đều cho kết quả đúng).

- Con đực F1 sở hữu kiểu gen XAYbb, Con mẫu F1 sở hữu kiểu gen  

F1 giao phối ngẫu nhiên, ta sở hữu:

Sơ đồ lai: XAYBb x XAXaBb = (XAY x XAXa)(Bb x Bb) 

Đời F2 sở hữu tỉ lệ kiểu hình gồm 9 cá thể mắt đỏ, 7 cá thể mắt trắng.

Bài 5: Ở một loài sâu bọ, lúc cho con mẫu lông đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông trắng thuần chủng được F1 nhất loạt lông đen. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được tỉ lệ Hai con đực lông trắng, Một con mẫu lông đen, Một con mẫu lông trắng. Nếu cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F2. Lấy ngẫu nhiên Hai cá thể lông đen ở F2, xác suất để thu được Một cá thể đực là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ con đực trong số những cá thể lông đen ở đời F2.

- Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy đời con sở hữu tỉ lệ

 lông đen: lông trắng = 1 : (2 + 1) = 1:3

tương tác gen bổ sung.

Mặt khác tất cả những con đực đều sở hữu lông trắng còn ở giới mẫu thì sở hữu cả lông đỏ và lông trắng.   Tính trạng liên kết nam nữ, gen nằm trên NST nam nữ X.

- Quy ước: A-B-   quy định lông đen

                  quy định lông trắng

- Hai cặp gen Aa và Bb tương tác bổ sung với nhau nên lúc liên kết với NST nam nữ thì chỉ sở hữu Một cặp nằm trên NST nam nữ X (cặp Aa hoặc cặp Bb đều cho kết quả đúng).

- Sơ đồ lai: Đực F1 sở hữu kiểu gen XAYBb, 

                   Mẫu F1 sở hữu kiểu gen XAXaBb. 

F1 giao phối ngẫu nhiên, ta sở hữu:

    XAYBb x XAXaBb = (XAY x XAXa)(Bb x Bb) 

Ở giới mẫu sở hữu 6 con lông đen, Hai con lông trắng

Ở giới đực sở hữu 3 con lông đen, 5 con lông trắng

 Bài 6: Cho con đực (XY) sở hữu chân cao giao phối với con mẫu sở hữu chân thấp được F1 nhất loạt chân thấp. F1 giao phối tự do, đời F2 sở hữu tỉ lệ 25% con đực chân cao, 50% con mẫu chân thấp, 25% con đực chân thấp. Cho những con đực chân cao lai với tất cả những con mẫu chân thấp ở F2 thu được F3. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F3, xác suất để thu được Một cá thể mẫu sở hữu kiểu gen dị hợp là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ cá thể mẫu sở hữu kiểu gen dị hợp trong số những cá thể F3.

- Cho con đực (XY) sở hữu chân cao giao phối với con mẫu sở hữu chân thấp được F1 nhất loạt chân thấp   tính trạng chân thấp trội hoàn toàn so với chân cao.

Quy ước: A - chân thấp,                   a - chân cao

- Ở đời F2 tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác giới mẫu

  Tính trạng di truyền liên kết với nam nữ, gen nằm trên NST X

-                        P: XaY x XAXA 

                         F1: XAXa; XAY  

                         F1 x F1

                         F2: 1XAXA; 1XAXa; 1XAY; 1XaY     

- Cho con đực chân cao ở F1 lai với tất cả những con mẫu chân thấp ở F2.

Con mẫu chân thấp ở F2 gồm sở hữu 1XAXA; 1XAXa sẽ cho Hai loại giao tử với tỉ lệ là  

Con đực chân cao sở hữu kiểu gen XaY cho Hai loại giao tử là  

Ở đời F3, cá thể mẫu sở hữu kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ = những cá thể sở hữu kiểu hình còn lại chiếm tỉ lệ  

 Bài 7: Ở một loài động vật, tính trạng màu sắc thân và tính trạng màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con mẫu thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 nhất loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, đời F2 sở hữu 50% con mẫu thân xám, mắt đỏ; 20% con đực thân xám, mắt đỏ; 20% con đực thân đen, mắt trắng; 5% con đực thân xám, mắt trắng; 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể mẫu ở F2, xác suất để thu được 3 cá thể dị hợp về cả Hai cặp gen là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ của kiểu gen thuần chủng trong số những cá thể mẫu của F2.

- Tính trạng màu sắc thân và tính trạng màu mắt đều do một cặp gen quy định, đời F1 nhất loạt thân xám, mắt đỏ   Thân xám là tính trạng trội so với thân đen; Mắt đỏ là tính trạng trội so với mắt trắng.

- Quy ước: A quy định thân xám,   a quy định thân đen

                  B quy định mắt đỏ,       b quy định mắt trắng.

Tần số hoán vị gen  

- F1 sở hữu kiểu gen là XABY, XABXab  

Sơ đồ lai:         XABY             x            XABXab 

Giao tử: 0,5XAB , 0,5Y                  0,4XAB ,0,4Xab ,0,1XAb, 0,1XaB.

       

- Cá thể mẫu F2 gồm sở hữu

           0,2XABXab; 0,05XABXAb; 0,05XABXaB; 0,2XABXab.     

  Cá thể dị hợp Hai cặp gen là 0,2XABXab chiếm tỉ lệ

             

 Bài 8: Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 4 cặp gen di truyền theo kiểu tương tác cùng gộp, trong đó cứ sở hữu thêm Một alen trội sẽ làm cho quả nặng thêm 20g, cây đồng hợp gen lặn aabbddee sở hữu quả nặng 150g. Lấy hạt phấn của cây sở hữu quả nặng nhất thụ phấn cho cây sở hữu quả nhẹ nhất được F1, cho F1 giao phấn ngẫu nhiên được F2. Lấy ngẫu nhiên 5 cây ở F2, xác suất để thu được 3 cây sở hữu khối lượng quả 210g là bao nhiêu? Biết rằng những cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau.

Hướng dẫn giải

Xác định tỉ lệ của loại cây sở hữu quả nặng 210g ở F2.

Sơ đồ lai:         AABBDDEE    x     aabbddee

            F1:       AaBbDdEe

F1 x F1:       AaBbDdEe    x     AaBbDdEe.

- Loại cây sở hữu quả nặng 210g là loại cây sở hữu 3 alen trội và 5 alen lặn

- Loại cá thể sở hữu 3 alen trội sở hữu tỉ lệ  

  Loại cây sở hữu quả nặng 210g sở hữu tỉ lệ ; Loại cây ko sở hữu quả nặng 210g sở hữu tỉ lệ  

Bài 9: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa sở hữu sự tác động của hai gen A và B theo sơ đồ:

                         

Gen a và b ko sở hữu hoạt tính, hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây hoa trắng lai với cây hoa trắng được F1 nhất loạt hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Lấy ngẫu nhiên Hai cây ở F2. Xác suất để trong Hai cây chỉ sở hữu Một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Xác định tỉ lệ của loại kiểu hình hoa đỏ, hoa trắng ở F2.

- Quan sát sơ đồ ta suy ra được tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Lúc trong kiểu gen sở hữu A và B thì sở hữu hoa đỏ

Lúc thiếu gen A hoặc thiếu B hoặc thiếu cả hai gen thì sở hữu hoa trắng.

F1 tự thụ phấn, ta sở hữu:              AaBb   x    AaBb

Đời F2 sở hữu tỉ lệ kiểu hình          9A-B-       9 Hoa đỏ

                                              7 Hoa trắng

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

               Cây hoa trắng chiếm tỉ lệ  

Bài 10: Cho cây sở hữu hoa màu vàng lai với cây hoa màu vàng, đời F1 sở hữu tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa vàng; 43,75% cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên Hai cây hoa trắng ở F1. Xác suất để thu được ít nhất Một cây thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Tìm tỉ lệ của cây thuần chủng trong số những cây hoa trắng ở F1.

- Đời con sở hữu tỉ lệ 56,25% cây cho hoa vàng; 43,75% cây hoa trắng = 9 : 7

- Quy ước: A-B-   quy định hoa vàng

            quy định hoa trắng

Kiểu gen của bố mẹ là AaBb x AaBb.

- Cây hoa trắng ở F1 gồm sở hữu 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb, 1aabb. Trong đó cây thuần chủng gồm sở hữu 3 cây là 1AAbb, 1aaBB, 1aabb.

Cây ko thuần chủng chiếm tỉ lệ  

- Lấy ngẫu nhiên Hai cây hoa trắng, xác suất để cả Hai cây đều ko thuần chủng là  

Tải xuống

  • Bài tập Quy luật di truyền sở hữu lời giải
  • Những dạng bài tập Di truyền quần thể và tiến hóa hay, sở hữu lời giải
  • Bài tập Di truyền quần thể và tiến hóa sở hữu lời giải
  • Những dạng bài tập Sinh thái hay, sở hữu lời giải
  • Bài tập Sinh thái sở hữu lời giải

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *