Phương trình điện li của (NH4 tất Ca hai lần co3)

Viết phương trình điện li của những chất sau: Ca(NO3)2,H2O ,(NH4)2SO4,FeCl3,FeSO4,HClO,KClO3,
NH4NO3,Na3PO4,,CH3COOK,Al2(SO4)3,(H-COO)2Ca,HBr,H3PO4.

Bó hands!

$K_2CO_3 to 2K^+ + CO_3^{2-} BaSO_4 downarrow rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-} NaHSO_3 to Na^+ + HSO_3^- KHSO_4 to K^+ + HSO_4^- Cu(OH)_2downarrow rightleftharpoons Cu^{2+} + 2OH^- H_3PO_4 rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^- NH_4HSO_4 to NH_4^+ + HSO_4^- Al(NO_3)_3 to Al^{3+} + 3NO_3^- Na_3PO_4 to 3Na^+ + PO_4^{3-} CH_3COONH_4 to CH_3COO^- + NH_4^+ (NH_4)_2SO_4 to 2NH_4^+ + SO_4^{2-} Ca(HCO_3)_2 rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^{2-} Na_2S to 2Na^+ + S^{2-} H_3PO_3 rightleftharpoons H^+ + H_2PO_3^-$

Reactions: Nhật and Nevergiveupthptvb

Cho những phản ứng hóa học sau:(1) (NH4)2CO3 + CaCl2 → (2) Na2CO3 + CaCl2 →(3) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → (4) K2CO3 + Ca(NO3)2?

Cho những phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2CO3 + CaCl2 → (2) Na2CO3 + CaCl2 →
(3) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → (4) K2CO3 + Ca(NO3)2 →
(5) H2CO3 + CaCl2 → (6) CO2 + Ca(OH)2 →
Số phản ứng mang cùng một phương trình ion rút gọn: Ca2+ + CO32-→ CaCO3↓ là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

6 chất( trừ K2CO3)

bạn tra trên phuongtrinhhoahoc tra chiếc nào ko mang thì hỏi hoặc lạ thì hỏi nha 

pt ion là p buộc phải phải biết những dạng ion dạng chất ko tan điện li yếu bay khá tri thức 10

gạch ion cùng hệ số rồi rút gọn 

   X                                   X                  X          X

ví dụ khác cần rút gọn

mang ng nói ra thiếu sót thì p mới hiểu chứ mik ghi vậy chỉ vận dụng chứ khó hiểu lắm

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

1)      Viết phương trình điện li của những chất điện li mạnh sau: HClO, KNO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, Na3PO4

Những nghi vấn tương tự

;Bài 1 Trong số những muối sau, muối nào là muối axit ? muối nào là muối trung hoà ?

      (NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. Với bốn dung dịch : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều mang nồng độ 0,01 mol/l. Hãy    so sánh khả năng dẫn điện của những dung dịch đó. Giảng giải ngắn gọn.

Bài 1. Những dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Bài 2.

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

Lấy tỉ dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Những chất điện li mạnh: Ba(NO3)2    0,10M; HNO3     0,020M ; KOH   0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) Những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. Sự dịch chuyển của những electron.

B. Sự dịch chuyển của những cation.

C. Sự dịch chuyển của những phân tử hòa tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

Bài 5.

Chất nào sau đây ko dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình điện li của những chất sau :

a) Những axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh : LiOH.

c) Những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử mang hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong thành phần phân tử mang nhóm OH là bazơ.

3) Một hợp chất mang khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ ko nhất thiết phải mang nhóm OH trong thành phần phân tử.

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì thẩm định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

1) [H+]  =  0,10M

2) [H+] <  [CH3COO–]

4) [H+] < 0.10M.

Bài 9.

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì thẩm định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

[H+]  =  0,10M[H+] [NO3–][H+] < 0,10M.

Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Bài 11.

Phát biểu những khái niệm môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH khác nhau.

Bài 13.

Một dung dịch mang [OH–] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này làA. axit                         B. trung tính

C. kiềm                        D. ko xác định được

Bài 14.

Tính nồng độ H+, OH– và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *