Viết phương trình điện li nahso4

  • Bài 2 [trang 10 SGK Hóa 11]: 
  • Bài 3 [trang 10 SGK Hóa 11]:
  • Bài 4 [trang 10 SGK Hóa 11]: 
  • Bài 5 [trang 10 SGK Hóa 11]: 
  • Video liên quan
  • Video liên quan

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, mang bao nhiêu dung dịch mang môi trường axit ?

Dung dịch mang môi trường axit gồm:

+ axit

+ muối tạo bởi bazơ yếu và gốc axit mạnh

+ muối axit mang khả năng phân li hoàn toàn ra H+

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-Hai M người ta xác định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, những muối mang môi trường trung tính là

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, mang bao nhiêu dung dịch mang môi trường axit ?

Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất mang tính lưỡng tính là

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^{2 - }$ là

Một dung dịch chứa 0,Hai mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^{2 - }$. Tổng khối lượng muối tan mang trong dung dịch là 62,3 gam. Trị giá của a và b tuần tự là

Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,Một mol), Mg2+ (0,3 mol), $C{l^ - }$ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn dung dịch lượng muối khan thu được là

Lúc cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch mang chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã tiêu dùng là

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch ko đổi). Dung dịch Y mang pH là:

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)Hai 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, trị giá pH của dung dịch X là:

Trộn 200 ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)Hai a mol/lit thu được dd mang pH = 3. Vậy a mang trị giá là:

Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl mang pH = Một để đ­ược dung dịch axit mang pH = 3 là:

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch mang pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)Hai 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:

Sở hữu 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa Một cation và Một anion trong số những ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:

Xét phương trình: ${text{S}^{text{2 - }}}text{ + 2}{text{H}^text{ + }} to {text{H}_text{2}}text{S}$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản ứng

Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Những phản ứng đều mang cùng một phương trình ion thu gọn là

Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-Hai M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH mang Ka = 10-4,76.

Sở hữu 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ tiêu dùng thêm quỳ tím thì mang thể nhận diện được mấy chất?

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì thẩm định nào sau đây là đúng?

Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hòa tan vào nước những muối nào, bao nhiêu mol ?

Cơ quan chủ quản: Đơn vị Cổ phần khoa học giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

Giấy phép cung ứng nhà cung cấp mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Viết PT điện li của NaOH:Al2[SO4]3. CH3COOH. NAHSO4

Phát biểu những khái niệm axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit? Lấy những tỉ dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Lời giải:

Axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+

Ví dụ:

   HCl → H+ + Cl-

   H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+ tỉ dụ như HCl, HBr…

   HCl → H+ + Cl-

– Axit nhiều nấc là những axit phân li nhiều lần ra H+

Ví dụ:

H2S là axit hai nấcH2S ⇔ H+ + HS-

HS- ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit ba nấcH3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

.

– Bazơ là những chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH-

   Ba[OH]2 ⇌ Ba2+ + 2OH-

– Hiđroxit lưỡng tính: là những chất lúc tan trong nước vừa mang thể phân li như axit vừa mang thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn[OH]2, Al[OH]3, Be[OH]2…

+ phân li kiểu bazơ:    Al[OH]3 ⇌ Al3+ + 3OH-

+ phân li kiểu axit:    HAlO2 ⇌ AlO2- + H+

[Lúc đó: Al[OH]3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O]

– Muối trung hoà: là những muối mà phân tử ko còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al[NO3]3…

Al[NO3]3 → Al3+ + 3NO3-

– Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro mang khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2…

   NaHSO4 → Na+ + HSO4-

Gốc axit HSO4- lại phân li ra H+

   HSO4- ⇌ H+ + SO42-

Bài 2 [trang 10 SGK Hóa 11]: 

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a. Những axit yếu H2S; H2CO3

b. Bazơ mạnh: LiOH

c. Những muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d. Hiđroxit lưỡng tính: Sn[OH]2

Lời giải:

a. Những axit yếu H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3-

HCO3- ⇆ H+ + CO32-

b. Bazơ mạnh LiOH

LiOH → Li+ + OH-

c. Những muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-

d. Hiđroxit lưỡng tính Sn[OH]2:

Sn[OH]2 ⇆ Sn2+ + 2OH-

Hoặc H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

4. Đáp án D

Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

CH3COOH ⇆ H+ + CH3COO-

Vì vậy [H+] < [CH3COOH ] ⇒ [H+] < 0,1M

Bài 3 [trang 10 SGK Hóa 11]:

Theo thuyết A-re-ni-ut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử mang hiđro là một axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử mang nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất mang khả năngphân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ ko nhất thiết phải mang nhóm OH trong thành phần phân tử.

Lời giải:

Đáp án : C

    A. Sai vì: axit là chất lúc tan trong nước phân li ra H+[ định nghĩa theo thuyết A-re-ni-ut]. Nhiều chất trong phân tử mang Hidro nhưng phải axit như: H2O, NH3…

    B. Sai vì: những hidroxit lưỡng tính trong thành phần phân tử cũng mang nhóm OH: Zn[OH]2, Al[OH]3…

    D. Sai vì: Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra anion OH-, nên trong phân tử bazơ luôn mang nhóm OH [định nghĩa theo thuyết A-re-ni-ut]

Bài 4 [trang 10 SGK Hóa 11]: 

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì thẩm định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M

B. [H+ ] < [CH3COO- ]

D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án D

– Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

   CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO-

Vì vậy [H+] < [CH3COO-]= 0,1M

Bài 5 [trang 10 SGK Hóa 11]: 

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì thẩm định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M ;         B. [H+ ] < [NO3- ]

C. [H+ ] < [NO3-] ;         D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án A

– Do HNO3 là chất điện li mạnh nên nó phân li hoàn toàn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3-

0,1         0,1        0,1 [M]

⇒ [H+ ] = [NO3- ] = 0,1M

Viết phương trình điện li của những muối axit: NaHCO3, NaHSO4, NaHS, NaH2PO4, Na2HP04, NaHSO4, NH4HCO3, Ba[HS]2.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

nguyenlinh28 rất mong câu trả lời từ bạn. Viết trả lời

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Video liên quan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *