Phương trình điện li của nahso4

Viết PT điện li của NaOH:Al2(SO4)3. CH3COOH. NAHSO4

Phát biểu những khái niệm axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit? Lấy những tỉ dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

  • Bài 2 (trang 10 SGK Hóa 11): 
  • Bài 3 (trang 10 SGK Hóa 11):
  • Bài 4 (trang 10 SGK Hóa 11): 
  • Bài 5 (trang 10 SGK Hóa 11): 
  • Video liên quan

Lời giải:

Axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+

Ví dụ:

   HCl → H+ + Cl-

   H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+ tỉ dụ như HCl, HBr…

   HCl → H+ + Cl-

– Axit nhiều nấc là những axit phân li nhiều lần ra H+

Ví dụ:

H2S là axit hai nấcH2S ⇔ H+ + HS-

HS- ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit ba nấcH3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

.

– Bazơ là những chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH-

   Ba(OH)2 ⇌ Ba2+ + 2OH-

– Hiđroxit lưỡng tính: là những chất lúc tan trong nước vừa sở hữu thể phân li như axit vừa sở hữu thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ phân li kiểu bazơ:    Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH-

+ phân li kiểu axit:    HAlO2 ⇌ AlO2- + H+

(Lúc đó: Al(OH)3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O)

– Muối trung hoà: là những muối mà phân tử ko còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

– Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro sở hữu khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2…

   NaHSO4 → Na+ + HSO4-

Gốc axit HSO4- lại phân li ra H+

   HSO4- ⇌ H+ + SO42-

Bài 2 (trang 10 SGK Hóa 11): 

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a. Những axit yếu H2S; H2CO3

b. Bazơ mạnh: LiOH

c. Những muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d. Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Lời giải:

a. Những axit yếu H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3-

HCO3- ⇆ H+ + CO32-

b. Bazơ mạnh LiOH

LiOH → Li+ + OH-

c. Những muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-

d. Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH-

Hoặc H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

4. Đáp án D

Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

CH3COOH ⇆ H+ + CH3COO-

Vì vậy [H+] < [CH3COOH ] ⇒ [H+] < 0,1M

Bài 3 (trang 10 SGK Hóa 11):

Theo thuyết A-re-ni-ut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử sở hữu hiđro là một axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử sở hữu nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất sở hữu khả năngphân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ ko nhất thiết phải sở hữu nhóm OH trong thành phần phân tử.

Lời giải:

Đáp án : C

    A. Sai vì: axit là chất lúc tan trong nước phân li ra H+( khái niệm theo thuyết A-re-ni-ut). Nhiều chất trong phân tử sở hữu Hidro nhưng phải axit như: H2O, NH3…

    B. Sai vì: những hidroxit lưỡng tính trong thành phần phân tử cũng sở hữu nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3…

    D. Sai vì: Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra anion OH-, nên trong phân tử bazơ luôn sở hữu nhóm OH (khái niệm theo thuyết A-re-ni-ut)

Bài 4 (trang 10 SGK Hóa 11): 

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì giám định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M

B. [H+ ] < [CH3COO- ]

D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án D

– Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phần

   CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO-

Vì vậy [H+] < [CH3COO-]= 0,1M

Bài 5 (trang 10 SGK Hóa 11): 

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì giám định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M ;         B. [H+ ] < [NO3- ]

C. [H+ ] < [NO3-] ;         D. [H+ ] < 0,10M

Lời giải:

– Đáp án A

– Do HNO3 là chất điện li mạnh nên nó phân li hoàn toàn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3-

0,1         0,1        0,1 (M)

⇒ [H+ ] = [NO3- ] = 0,1M

Viết phương trình điện li của những muối axit: NaHCO3, NaHSO4, NaHS, NaH2PO4, Na2HP04, NaHSO4, NH4HCO3, Ba(HS)2.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

nguyenlinh28 rất mong câu trả lời từ bạn. Viết trả lời

  • quangcuong347
  • 11/09/2020
  • Cám ơn 2

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *