Cân bằng phương trình hóa học KMnO4

Nhiệt phân KMnO4 ra O2: KMnO4 K2MnO4 MnO2 O2

 • 1. Phương trình nhiệt phân KMnO4
 • 2. Điều kiện để phản ứng nhiệt phân KMnO4 xảy ra
 • 3.Phản ứng hóa học của KMnO4
  • 3.1. Phản ứng phân hủy bởi nhiệt độ cao
  • 3.2. Phản ứng với axit
  • 3.3. Phản ứng với bazơ
  • 3.4. Tính chất oxy hóa của KMnO4
 • 4. Thắc mắc bài tập liên quan
 • Nhiệt phân KMnO4 ra O2: KMnO4 K2MnO4 MnO2 O2
 • 1. Phương trình nhiệt phân KMnO4
 • 2. Điều kiện để phản ứng KMnO4 ra O2
 • 3. Phản ứng nhiệt phân KMnO4
 • 3.1. Phản ứng KMnO4 phân hủy
 • 3.2. Phản ứng với axit
 • 3.3. Phản ứng với bazơ
 • 3.4. Tính chất oxy hóa của KMnO4
 • 4. Thắc mắc bài tập liên quan
 • Video liên quan

KMnO4 ⟶ K2MnO4 + MnO2 + O2 được VnDoc soạn là phương trình điều chế oxi từ KMnO4, kỳ vọng giúp những bạn viết và thăng bằng chuẩn xác phương trình, cũng như biết cách vận dụng làm những dạng bài tập thắc mắc liên quan tới KMnO4. Kỳ vọng thông qua phương trình cũng như nội dung tài liệu, giúp độc giả củng cố tri thức, tăng kĩ năng làm bài tập. Mời những bạn tham khảo.

 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
 • FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
 • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình nhiệt phân KMnO4

2. Điều kiện để phản ứng KMnO4 ra O2

Nhiệt độ

3. Phản ứng nhiệt phân KMnO4

Vì là chất oxi hóa mạnh nên KMnO4 sở hữu thể phản ứng với kim loại hoạt động mạnh, axit hay những hợp chất hữu cơ thuận tiện.

3.1. Phản ứng KMnO4 phân hủy

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Lúc pha loãng tinh thể pemanganat dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, oxi được phóng thích

4KMnO4 + 2H2O → 4KOH + 4MnO2 + 3O2

3.2. Phản ứng với axit

KMnO4 sở hữu thể phản ứng với nhiều axit mạnh như H2SO4, HCl hay HNO3, những phương trình phản ứng minh họa gồm:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

3K2MnO4 + 4HNO3 → 2KMnO4 + MnO2 + 4KNO3 + 2H2O

3.3. Phản ứng với bazơ

Thuốc tím sở hữu thể tác dụng với nhiều dung dịch kiềm hoạt động mạnh như KOH, NaOH, phương trình phản ứng minh họa:

4KMnO4 + 4KOH → 4K2MnO4 + 2H2O + O2

3.4. Tính chất oxy hóa của KMnO4

Vì thuốc tím là chất oxy hóa mạnh nên sở hữu thể phản ứng với nhiều loại dung dịch và cho ra nhiều sản phẩm khác nhau.

 • Trong môi trường axit, mangan bị khử thành Mn2+

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O

 • Trong môi trường trung tính, tạo thành MnO2 sở hữu cặn màu nâu.

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 3K2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

 • Trong môi trường kiềm, bị khử thành MnO42-

2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

4. Thắc mắc bài tập liên quan

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khí oxi ko màu, ko mùi, nặng hơn ko khí.

B. Khí ozon màu xanh nhạt, sở hữu mùi đặc trưng.

C. Ozon là một dạng thù hình của oxi, sở hữu tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D. Ozon và oxi đều được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt.

Xem đáp án

Đáp án D

A đúng Khí oxi ko màu, ko mùi, nặng hơn ko khí.

B đúng Khí ozon màu xanh nhạt, sở hữu mùi đặc trưng.

C đúng Ozon là một dạng thù hình của oxi, sở hữu tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D sai vì Chỉ sở hữu ozon sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt

Câu 2. Phản ứng tạo O3 từ O2 cần điều kiện:

A. tia lửa điện hoặc tia cực tím

B. Xúc tác Fe

C. Áp suất cao

D. Nhiệt độ cao

Xem đáp án

Đáp án A

Điều kiện phản ứng: Tia cực tím (UV : Ultra Violet)

Trong tự nhiên Ôzôn được hình thành từ phân tử Oxy do tác động từ tia cực tím UV, phóng điện (Tia sét) trong khí quyển, và sở hữu nồng độ thấp trong bầu khí quyển trái đất.

Lúc sở hữu sấm sét, hiệu điện thế cao chạy qua ko trung làm phân tích cấu tạo của phân oxy (O2) thành những oxy nguyên tử (O). Những nguyên tử này kết hợp với phân tử ôxy kế bên tạo nên O3, gọi là ozone.

Câu 3. Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

B. 5nH2O + 6nCO2 → (C6H10O5)n + 6nO2

D. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 4. Dãy gồm những chất đều tác dụng được với oxi là

A. Mg, Al, C, C2H5OH

B. Al, P, Cl2, CO

C. Au, C, S, CO

D. Fe, Pt, C, C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

Mg + O2 → MgO

4Al + 3O2 → 2Al2O3

2C + O2 → 2CO

C2H5OH + 2O2 → 2CO2 + 3H2O

Câu 5. Trong ko khí, oxi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?

A. 21%

B. 25%

C. 30%

D. 78%

Xem đáp án

Đáp án A

Thành phần của ko khí

Ko khí là một hỗn hợp khí trong đó : oxi chiếm 21% về thể tích (khoảng 1/5 về thể tích ko khí), khí nitơ chiếm 78% và những khí khác như khá nước, khí cacbonic, một số khí trơ như Ne, Ar, bụi khói chiếm khoảng 1% thể tích ko khí.

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây đúng: ởnhiệt độ thường

A. O2 ko oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag.

B. O2 oxi hóa được Ag, O3 ko oxi hóa được Ag.

C. Cả O2 và O3 đều ko oxi hóa được Ag.

D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag.

Xem đáp án

Đáp án A: O3 + 6Ag → 3Ag2O

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 15,Một gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 17,92 lít.

B. 8,96 lít.

C. 11,20 lít.

D. 4,48 lít.

Xem đáp án

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: nO2 = (15,2 - 8,7)/32 = 0,2 (mol)

⇒ V = 0,2. 22,4 = 4,48 (lít)

Câu 8. Thêm 1,5 gam MnO2 vào 98,5 gam hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun hỗn hợp tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 76 gam. Khối lượng KCl trong 98,5 gam X là

A. 74,50 gam.

B. 13,75 gam.

C. 122,50 gam.

D. 37,25 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mO2 = 1,5 + 98,5 – 76 = 24 (gam)

⇒ nO2= 24/32 = 0,75 (mol)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑

⇒ mKCl = 98,5 – 0,5.122,5 = 37,25 (gam)

Câu 9.Người ta thu khí oxi bằng cách đấy ko khí là dựa vào tính chất nào?

A. Oxi tan trong nước

B. Oxi nặng hơn ko khí

C. Oxi ko mùi, ko màu, ko vị

D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong ko khí

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10.Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axit tạo ra ion Fe3+ , còn Fe3+ tác dụng với I- tạo ra I2 và Fe2+. Sắp xếp những chất và ion Fe3+, I2 và MnO4- theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa:

A. I2 < MnO4- < Fe3+

B. MnO4- < Fe3+ < I2

C. Fe3+ < I2 < MnO4-

D. I2 < Fe3+ < MnO4-

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 11. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 lúc đun nóng?

A. benzen

B. toluen

C. propan

D. metan

Xem đáp án

Đáp án B

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 lúc đun nóng toluen

Phương trình hóa học

C6H5CH3+ 2KMnO4 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

Câu 11.Nhỏ từ từ tới dư dung dịch FeSO4 đã được axit hóa bằng H2SO4 vào dung dịch KMnO4. Hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng

B. dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần tới ko màu

C. dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần sang nâu đỏ

D. màu tím bị mất ngay. Sau đó dần dần xuất hiện trở lại thành dung dịch sở hữu màu hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng hóa học

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý: muối Fe2(SO4)3 và FeCl3 sở hữu màu vàng

Câu 12. A sở hữu công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol Hai chức. Một mol A tác dụng tối đa với:

A. 4 mol H2; Một mol brom.

B. 3 mol H2; Một mol brom.

C. 3 mol H2; 3 mol brom.

D. 4 mol H2; 4 mol brom.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 13.Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ozon sở hữu tính oxi hóa mạnh nên được sử dụng để sát khuẩn nước sinh hoạt, tẩy trắng tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.

B. Oxi và ozon đều sở hữu tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của oxi mạnh hơn ozon.

C. Fe tác dụng với Cl2 và H2SO4 loãng đều tạo ra muối sắt (II).

D. H2S chỉ sở hữu tính oxi hóa và H2SO4 chỉ sở hữu tính khử.

Xem đáp án

Đáp án C

A. Ozon sở hữu tính oxi hóa mạnh nên được sử dụng để sát khuẩn nước sinh hoạt, tẩy trắng tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác: Đúng.

B. Oxi và ozon đều sở hữu tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của oxi mạnh hơn ozon: Sai. Vì ozon sở hữu tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Fe tác dụng với Cl2 và H2SO4 loãng đều tạo ra muối sắt (II): Sai.

D. H2S chỉ sở hữu tính oxi hóa và H2SO4 chỉ sở hữu tính khử:Sai. Vì H2S chỉ thể hiện tính khử, H2SO4 chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Câu 14. Cho những phản ứng: (1) Na2S + HCl ; (2) F2 + H2O; (3) MnO2 + HCl đặc; (4) Cl2 + dung dịch H2S. Những phản ứng tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4).

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(2) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

(3) MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4) Cl2 + H2S → 2HCl + S

Câu 15.Dãy những chất đều làm mất màu dung dịch thuốc tím là

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, stiren

B. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, toluen

D. Butan, but-1-in, stiren, axit axetic

Xem đáp án

Đáp án A

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O → 3(COOH)2 + 8MnO2 + 8KOH

2KMnO4 + 3HCHO + H2O → 3HCOOH + 2KOH + 2MnO2

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

.........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn KMnO4 ⟶ K2MnO4 + MnO2 + O2 là phương trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.Để sở hữu kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh vật học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *