Tổng hợp Phương trình điện li CH3COOH | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

Phương trình điện li
Phương trình điện li CH3COOH
Phương trình điện li CH3COOH được VnDoc soạn hướng dẫn những bạn học viên Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn học viên trong trật tự làm bài tâp .

1. CH3COOH là chất điện li mạnh hay yếu

CH3COOH là chấy điện li yếu

Những axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là :
Những axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …
Những bazơ yếu như : Bi ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, …

2. Phương trình điện li của CH3COOH

CH3COOH là axit hữu cơ yếu nên năng lực phân li ra H + kém, do đó là chất điện li yếu .

3. Nghi vấn bài tập liên quan.

Câu 1. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm? Giảng giải dựa vào nguyên lí dịch chuyển thăng bằng Lơ Satơliê.

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH CH3COO- + H+

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :
CH3COONa → CH3COO – + Na +
Sự phân li của CH3COOH là trật tự thuận nghịch. Đây là cân đối động. Lúc hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO – tăng lên, làm cho cân đối ( 1 ) chuyển dời từ phải sang trái, nên nồng độ H + giảm xuống .

Câu 2.

a ) Viết phương trình điện li của CH3COOH và NaOH .
b ) Hoàn thành phương trình dạng phân tử và viết phương trình ion rút gọn theo sơ đồ sau :
BaCl2 + Na2SO4 → ? ↓ + ?
H2SO4 + ? → ? + H2O

Đáp án hướng dẫn giải

a )
CH3COOH ⇄ CH3COO – + H +
NaOH → Na + + OH –
b )
Phương trình phân tử : BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2N aCl
Phương trình ion rút gọn : Ba2 + + SO42 – → BaSO4 ↓
Phương trình phân tử : H2SO4 + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 O
Phương trình ion rút gọn : H + + OH – → H2O

Câu 3. Cho những chất sau: CH3COOH, NaCl, C2H5OH, H2O. Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH ⇄ CH3COO – + H + ⇒ là chất điện li yếu .
NaCl → Na + + Cl – ⇒ là chất điện li mạnh .
C2H5OH ko phải là chất điện li .
H2O ⇄ H + + OH – ⇒ là chất điện li yếu .

Câu 4. Cho những chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh

Đáp án hướng dẫn giải

Chất điện li gồm : NaOH, HF, HBr, CH3COOH, HCOONa, NaCl, NH4NO3
Chất điện li mạnh gồm : NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

4. Một số phương trình điện li hóa học

  • Phương trình điện li Al(OH)3
  • Phương trình điện li NaOH
  • Phương trình điện li của FeCl3
  • Phương trình điện li của H3PO4
  • Phương trình điện li của H2SO4
  • Phương trình điện li của KClO3
  • Phương trình điện li NaHCO3
  • Phương trình điện li HClO4

Trên đây VnDoc đã ra mắt tới những bạn Phương trình điện li CH3COOH. Để hoàn toàn với thể tăng tác dụng trong học tập mời những bạn tìm hiểu thêm Một số ít tài liệu : Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *