Phương trình điện li nào sau đây viết đúng CH3COOH

Chọn đáp án C

Phương trình H3PO4 → 3H+ + 3PO43-  viết sai.

Đối với những đáp án còn lại:

A. Đúng vì HCl là chất điện li mạnh.

B. Đúng vì CH3COOH là chất điện li yếu.

C. Sai vì H3PO4 là chất điện li yếu. Phân li theo 3 nấc.

Phương trình điện li viết đúng là:

H3PO4  ⇄ H+ + H2PO4-

H2PO4-  ⇄  H+ + HPO42-

HPO42-   ⇄  H+ + PO43-

D. Đúng vì Na3PO4 là chất điện li mạnh.

Lưu ý:

- Chất điện li yếu là chất lúc tan trong nước chỉ mang một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
+ Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên Hai chiều (⇄).

- Chất điện li mạnh là chất lúc tan trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

+ Những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...
+  Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...
+  Hầu hết những muối.


Page 2

Chọn đáp án D

Phương trình điện li viết đúng là:

H2CO3  ⇄ H+ + HCO3-

A. H2SO4 ⇄  H+ + HSO4- . Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng là:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

B. H2SO3 → 2H+ + SO32-. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu. Phân li thành hai nấc.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO3 ⇄  H+ + HSO3-

HSO3-  ⇄ H+ + SO32-

C. K2S ⇄  2K+ + S2- . Sai vì K2S là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng là:

K2S → 2K+ + S2-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl

Xem đáp án » 27/03/2020 53,426

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Xem đáp án » 27/03/2020 32,382

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2

Xem đáp án » 27/03/2020 16,320

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

B. HgCl2, CH3COONa, Na2S, (NH4)2CO

C. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3

D. Hg(CN)2, HgCl2, CuSO4, NaNO3

Xem đáp án » 27/03/2020 15,463

Phương trình điện li viết đúng là

A. NaCl → Na2+ + Cl-.

B. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-.

C. C2H5OH → C2H5+ + OH-.

D. CH3COOH → CH3COO- + H+.

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A.KCl → K+ + Cl2-                       B. MgCl2 Mg2+ + 2Cl-

C.C2H5OH → C2H5+ + OH-      D. CH3COOH CH3COO- + H+

Những thắc mắc tương tự

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì giám định nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M

B. [H+ ] < [CH3COO- ]

D. [H+ ] < 0,10M

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A.  H Hai SO 4 ⇌ H + + HSO 4 -

B.  H Hai CO 3 ⇌ H + + HCO 3 -

C.  H Hai SO 3 → Hai H + + SO 3 2 -

D.  Na Hai S ⇌ Hai Na + + S 2 -

Bài 1: Cho dãy chất sau: CH3COOH, Ca(OH)2 , CH3COONa, NaOH, MgSO4 , HClO, HI, HBrO4 , KNO3 , NH4Cl, H2S, H3PO4 , HClO4 , HF, HCl- Những chất nào là chất điện li mạnh, những chất nào là chất điện li yếu? Viết cácphương trình phân li tương ứngBài 2: Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch sau:

a, Ba(N03)2 0,1M   b, HNO3 0,02M       c, KOH 0,01M 

d, CaCl2 0,05 M    e, H2SO4 0,02M       f, Ba(OH)2 0,06M

Phương trình điện li nào dưới đây viết ko đúng?

A. HCl → H + + Cl -

B. CH3COOH → CH 3 COO - + H +

C. H3PO4 →  3 H + + 3 PO 4 - 3

D. Na3PO4 →  3 Na + + PO 4 - 3

Phương trình điện li nào dưới đây viết ko đúng?

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng ?

A. H2SO4 ⇄  H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇄  H+ + HCO3-

C. H2SO3  ⇄  2H+ + SO32-

D. Na2S  ⇄  2Na+ + S2-

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng ?

A.  H Hai SO 4   ⇌   H +   +   HSO 4 -

B.  H Hai CO 3   ⇌   H +   +   HCO 3 -

C.  H Hai SO 3   →   Hai H +   +   SO 3 2 - .

D.  Na Hai S   ⇌   Hai Na +   +   S 2 -

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

A. H2SO4  → H + + HSO 4 -

B. H2CO3 → H + + HCO 3 -

C.H2SO3 → Hai H + + SO 3 2 -  

D. Na2S → Hai Na + + S 2 -

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *