Nhiệt phân hoàn toàn cuno32 thu được sản phẩm là

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)Hai là

 • Nhiệt phân Cu(NO3)2
 • 1. Phương trình phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2
 • 2Cu(NO3)Hai 2CuO + 4NO2 + O2↑
 • 2. Điều kiện phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2xảy ra
 • 3. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là
 • 4. Nhiệt phân muối nitrat
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

A.

B.

C.

D.

Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là

Những nghi vấn tương tự

Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS, Cu(NO3)2 (Oxi chiếm 47,818% về khối lượng) một thời kì (muối nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn) thì thu được chất rắn B và 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2. B phản ứng với HNO3 đặc nóng dư (thấy sở hữu 0,67 mol HNO3 phản ứng) thu được dung dịch C và 0,13 mol NO2, 0,01 mol CO2. C tác dụng với BaCl2 dư thấy xuất hiện 2,33 gam kết tủa. Biết những khí đo ở đktc, NO2 là sản phẩm khử duy nhất của N+5 Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào sau đây?

A. 43

B. 41

C. 40

D. 42

Nung hoàn toàn m gam Cu(NO3)Hai thu được hỗn hợp khí NO2 và O2. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí đó bằng nước thu được Hai lít dung dịch sở hữu pH = 1,0. Trị giá của m là:

B. 15,04 gam.

D. 14,Một gam

Hoàn tan hoàn toàn 1,92 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N5+). Giá tri của X là

A. 0,06.

B. 0,18.

C. 0,30.

D. 0,12

Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 24,8 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuO, Cu2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc nóng thoát ra 8,96 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Trị giá của m là:

A. 9,6

B. 14,72

C. 21,12

D. 22,4

Một bình kín chứa 46,54 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu(NO3)2. Thêm vào bình một lượng C rồi nung nóng bình (ko sở hữu ko khí) một thời kì thì thấy ko còn C dư, thu được hỗn hợp rắn Y và 5,152 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2 (0,19 mol), CO2, O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa m gam HC1 sau phản ứng chỉ thu được dung dịch T chứa (m + 30,184) gam những muối và a mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Cu(NO3)Hai trong X sắp nhất với trị giá nào sau đây?

A. 35%

B. 77%

C. 69%.

D. 94%.

Nung nóng hỗn hợp X gồm Mg, Cu(NO3)Hai trong bình kín ko sở hữu ko khí, sau một thời kì thu được hỗn hợp khí Z gồm 0,19 mol NO2, 0,04 mol O2 và rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong 968 ml dung dịch HCl 0,5M sau phản ứng chỉ thu được dung dịch T chứa những muối và V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Trị giá của V sắp nhất với trị giá nào sau đây?

A. 1,0

B. 1,5

C. 2,0

D. 2,5

Lúc nhiệt phân, nhóm những muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO 2 , O Hai là

A.  Cu NO 3 2 ,   Pb NO 3 2

B.  Ca NO 3 2 ,   Hg NO 3 2 ,   AgNO 3

C.  Zn NO 3 2 ,   LiNO 3 ,   AgNO 3

D.  H g NO 3 2 ,   AgNO 3

Lúc nhiệt phân, nhóm những muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí N O 2 ,   O Hai là

B. C a N O 3 2 ,   H g N O 3 2 ,   A g N O 3

C. Z n N O 3 2 ,   A g N O 3 ,   L i N O 3 .

D. H g N O 3 2 ,   A g N O 3 .

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Nhiệt phân Cu(NO3)2

 • 1. Phương trình phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2
  • 2Cu(NO3)Hai 2CuO + 4NO2 + O2↑
 • 2. Điều kiện phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2xảy ra
 • 3. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là
 • 4. Nhiệt phân muối nitrat
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

Nhiệt phân Cu(NO3)Hai được VnDoc soạn hướng dẫn những bạn học trò viết phương trình phản ứng nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thì sau phản ứng chất rắn thu được là CuO. Cũng như đư ra những nội dung lý thuyết liên quan tới quá trình nhiệt phân Cu(NO3)2. Từ đó độc giả vận dụng tri thức tài liệu sản xuất hoàn thành nội dung nghi vấn bài tập trắc nghiệm bên dưới.

Kỳ vọng thông qua nội dung nghi vấn bài tập VnDoc cũng cấp dành cho những bạn, sẽ giúp độc giả học tập tốt hơn. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung phản ứng Cu(NO3)Hai nhiệt phân dưới đây.

1. Phương trình phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2

2Cu(NO3)Hai 2CuO + 4NO2 + O2↑

2. Điều kiện phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2xảy ra

Nhiệt độ

3. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là

Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thì chất rắn thu được CuO và Hai khí thoát ra NO2 và O2

4. Nhiệt phân muối nitrat

Muối nitrat của những kim loại hoạt động mạnh (trước Mg): bị phân huỷ thành muối nitrit và oxi:

M(NO3)n → M(NO2)n + n/2O2

Muối nitrat của những kim loại từ Mg → Cu: bị phân huỷ thành oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2:

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + n/2O2

Muối nitrat của những kim loại kém hoạt động (sau Cu) : bị phân huỷ thành kim loại tương ứng, NO2 và O2.

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2

Một số phản ứng đặc thù:

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là

A. CuO, O2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. Cu2O, O2.

Xem đáp án

Đáp án B

Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)Hai thu được những sản phẩm là CuO, NO2, O2.

Phương trình nhiệt phân

Cu(NO3)2 → CuO+ NO2 + O2.

Câu 2.Nhiệt phân Fe(NO3)Hai sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2, O2.

C. Fe3O4, NO2, O2.

D. Fe, NO2, O2.

Xem đáp án

Đáp án B

Nhiệt phân Fe(NO3)Hai sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm Fe2O3, NO2, O2.

Phương trình nhiệt phân

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn a gam Cu(NO3)Hai thu được 0,56 lít hỗn hợp khí X (đktc) và chất rắn Y. Trị giá của a là

A. 37,6

B. 36,7

C. 3,76

D. 3,67

Xem đáp án

Đáp án C

nhh = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + 1/Hai O2

x → 2x → 1/2x

Câu 4.Nhiệt phân KNO3 thu được sản phẩm

A. K, NO2, O2.

B. KNO2, O2, NO2.

C. KNO2, O2.

D. K2O, N2O.

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt phân KNO3 thu được sản phẩm KNO2, O2.

Phương trình hóa học

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Câu 5. Lúc nhiệt phân hoàn toàn KHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. KOH, CO2, H2.

B. K2O, CO2, H2O.

C. K2CO3, CO2, H2O.

D. KOH, CO2, H2O.

Xem đáp án

Đáp án C

Lúc nhiệt phân hoàn toàn KHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là K2CO3, CO2, H2O.

Phương trình hóa học

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Câu 6. Lúc bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, NaNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, CaNO3, NaNO3

C. Fe(NO3)2, CaNO3, NaNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án D

Muối nitrat của những kim loại kém hoạt động (sau Cu) : bị phân huỷ thành kim loại tương ứng, NO2 và O2.

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2

Lúc bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là Hg(NO3)2, AgNO3

2Hg(NO3)2 → 2HgO + 4NO2 + O2

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Câu 7. Cho những mệnh đề sau :

1) Những muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

2) Ion NO3- sở hữu tính oxi hóa trong môi trường axit.

3) Lúc nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.

4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Những mệnh đề đúng là:

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Xem đáp án

Đáp án D

Những mệnh đề đúng là: (1) và (2)

(3) sai vì muối nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt phân ko thu được khí NO2

(4) sai vì những muối nitrat hầu hết kém bền nhiệt

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Nhiệt phân Cu(NO3)Hai tới độc giả. Để sở hữu kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *