Sơ đồ tư duy hóa 11

Đang xem: Sơ đồ tư duy chương Một hóa 11

1. Tóm tắt lý thuyết

2. Bài tập minh hoạ

3. Tập tành Bài 5 Hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng caoChương Một Bài 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: Tập tành Axit, bazơ, muối và p.ư trao đổi ion

Hình 1: Sơ đồ tư duy Hóa học “Sự điện li”

Axit là chất lúc tan trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là chất lúc tan trong nước vừa với thể phân li theo kiểu axit, vừa với thể phân li theo kiểu bazơ.

Hầu hết những muối lúc tan trong nước phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc NH4+) và anion gốc axit.

Nếu gốc axit còn chứa hiđro axit thì nó sẽ tiếp tục phân li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.

Bài 1:

Tiêu dùng phản ứng trao đổi ion để tách:

a, ion Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa những chất tan Mg(NO3)Hai và KNO3

READ: Tải Mind Map English - Học Tiếng Anh Theo Sơ Đồ Tư Duy Pdf, Tải Combo Mind Map Vocabulary

b, ion PO43- ra khỏi dung dịch chứa những chất tan K3PO4 và KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

a, Viết PTHH dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng.

b, Nồng độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa và thể tích CO2 (đktc) sinh ra lúc uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi dựa vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 và HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa tan 0,887g NaCl và KCl trong nước, xử lý dung dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 1,913g kết tủa. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y tuần tự là số mol của NaCl và KCl, dựa vào khối lượng hỗn hợp ta với pt và dựa vào số mol kết tủa ta với thêm phương trình nữa, giải hệ tìm x,y →tính khối lượng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 – %KCl

Hệ: (left{ egin{array}{l} 58,5x + 74,5y = 0,887 x + y = 0,0133 end{array}ight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g

READ: Sơ Đồ Tư Duy Những Ứng Dụng Của Tin Học 10: Bài 8, Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong dung dịch A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M cần thêm vào dd A để thu được dung dịch với pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính khối lượng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ lấy số mol chia thể tích ra nồng độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = Hai mol nên số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, bản tính của quá trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì thu được dd với pH = 1 + dư

nH+ dư = 4 – 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-Một M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) và (2) với: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = Hai lít

pH = 7 thì môi trường trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,Hai lít

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac{{{{10}^{ – 14}}}}{{{{10}^{ – 13}}}})= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết trị giá pH của những dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giảng giải?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) ko bị thủy phân, những ion trung tính gồm gốc của axit mạnh (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4

READ: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam, Văn Mẫu 11, Tuyển

, HClO3, HClO4 ) và cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ mạnh nên ko bị thủy phân, CO32- gốc axit yếu nên bị thủy phân

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh ko bị thủy phân, môi trường trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ chính là H+) môi trường axit nên pH 3→ Al3+ + 3Cl-

Post navigation

Previous: ” Mandarin Là Gì, Nghĩa Của Từ Mandarin, Mandarin Vs Cantonese Mandarin
Next: Cung Thiên Phúc Thiên Đức Là Gì, Sao Thiên Phúc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *