Fe có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng

Quy tắc: "Những electron trong nguyên tử tuần tự chiếm những mức năng lượng từ thấp tới cao"

  • II. Cấu hình electron của nguyên tử
  • B. Bài tập
  • Video liên quan

- Từ trong ra ngoài sở hữu 7 mức năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- Trong những lớp: Những e tuần tự chiếm những phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần là s, p, d, f…

- Thứ tự sắp xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...

II. Cấu hình electron của nguyên tử

1. Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong những lớp và phân lớp

- Cách trình diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e sở hữu mặt tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với Một e tại phân lớp s của lớp thứ 1 (phân lớp 1s)

* Những bước viết cấu hình electron:

- Xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào những phân lớp theo thứ tự mức năng lượng. (Chú ý tới số e tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17): 1s22s22p6 3s23p5

Ar (Z=18): 1s22s22p6 3s23p6

Hoặc viết gọn:  [Ne]3s23p6

Fe (Z=26): 1s22s22p6 3s23p6 3d64s2

Hoặc viết gọn: [Ar]3d64s2

Cấu hình e sở hữu thể viết theo từng lớp, ví dụ Na sở hữu cấu hình 1s22s22p63s1 sở hữu thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nhân tố họ s, họ p, họ d:

- e cuối cùng điền vào phân lớp nào thì yếu tố là họ đấy

VD:

- Ar là yếu tố p vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- Fe là yếu tố d vì electron cuối cùng của Fe điền vào phân lớp d.

2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 yếu tố đầu

- SGK.

- Nhận xét: Những yếu tố đều họ s và p

3. Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

- Đối với tất cả những yếu tố, lớp ngoài cùng sở hữu nhiều nhất là 8 electron (ko tham gia vào những phản ứng hóa học (trừ một số đk đặc thù).

- Khí trơ: sở hữu 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He sở hữu Hai electron lớp ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng

- Nguyên tử sở hữu 4 electron ngoài cùng sở hữu thể là nguyên tử của yếu tố kim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1: Tìm yếu tố và viết cấu hình electron của nguyên tử

VD: Một nguyên tử X sở hữu số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

A. 4                                      B. 5                                       C. 3                                    D. 6

Z = 19 ⇒ Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ sở hữu số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - Xác định tính chất của yếu tố

- Cấu hình e của ion dương: bớt đi số e ở phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- Cấu hình e của ion âm: nhận thêm  số e bằng đúng điện tích ion đó vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguyên tử, tính chất của yếu tố.

 - Lớp ngoài cùng sở hữu 8 e là ngtố khí trơ.

 - Lớp ngoài cùng sở hữu 1, 2, 3 e là yếu tố kim loại.

 - Lớp ngoài cùng sở hữu 5, 6, 7 là yếu tố phi kim - Lớp ngoài cùng sở hữu 4 e  sở hữu thể là kim loại, hay phi kim.

VD1: Cu2+ sở hữu cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2    B. 1s22s22p63s23p63d104s1    C. 1s22s22p63s23p63d9    D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: Cấu hình e của Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1 ⇒ Cấu hình e của Cu2+là: 1s22s22p63s23p63d9 

VD2Cấu trúc electron nào sau đây là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4.                                          (4). [Ar]3d54s1.

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2.                                (5). [Ne]3s23p3.

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3.                          (6). [Ne]3s23p64s2.

A. (1), (2), (3).                   B. (1), (3), (5).                     C. (2), (3), (4).                 D. (2), (4), (6).

Hướng dẫn: Cấu hình (1), (3), (5) là của phi kim.

Như những em đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi những hạt proton, notron và electron (e). Trong đó, những electron của nguyên tử những yếu tố được sắp xếp và phân lớp theo chiều tăng của năng lượng theo thứ tự s, p, d, f.

Vậy cấu hình electron nguyên tử là gì? Cách viết cấu hình electron nguyên tử ra sao? lớp electron ngoài cùng của nguyên tử sở hữu đặc điểm gì và cấu hình electron của 20 yếu tố đầu như thế nào? chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Thứ tự những mức năng lượng trong nguyên tử

- Những electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản tuần tự chiếm những mức năng lượng từ thấp tới cao.

- Từ trong ra ngoài, mức năng lượng của những lớp tăng theo thứ tự từ Một tới 7 và năng lượng của phân lớp theo thứ tự s, p, d, f.

Hình 1.10 sơ đồ phân bố năng lượng ở những lớp và những phân lớp

- Lúc điện tích hạt nhân tăng, sở hữu sự chèn mức năng lượng nên mức năng lượng 4s thấp hơn 3d.

- Thứ tự sắp xếp mức năng lượng (phân mức năn lượng): 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s...

- Thứ tự những lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3f 4s 4p 4d 4f...

II. Cấu hình Electron nguyên tử

1. Cấu hình Electron nguyên tử

- Cấu hình electron nguyên tử trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc những lớp khác nhau.

Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử:

- Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3,...)

- Phân lớp được ghi bằng những chữ loại thường (s, p, d, f).

- Số electron trong một phân lớp được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp (s2,p5,...)

• Cách viết cấu hình electron nguyên tử bao gồm những bước:

- Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử.

- Bước 2: Những electron được phân bố tuần tự vào những phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...) và tuân theo quy tắc sau:

 Phân lớp s chứa tối đa Hai electron; Phân lớp p chứa tối đa 6 electron; Phân lớp d chứa tối đa 10 electron; Phân lớp f chứa tối đa 14 electron.

- Bước 3: Viết cấu hình electron trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc những lớp khác nhau.

• Một số lưu ý lúc viết cấu hình electron:

- Cần xác định đúng số e của nguyên tử hay ion (số electron(e) = số proton(p) = Z).

- Nắm vững những nguyên lí và quy tắc, kí hiệu của lớp và phân lớp.

- Quy tắc bão hòa và bán bão hòa trên d và f: Cấu hình e bền lúc những e điền vào phân lớp d và f đạt bão hòa (d, f) hoặc bán bão hòa (d, f).

* Ví dụ: Viết cấu hình e nguyên tử của những yếu tố sau:

° Nguyên tử Hidro sở hữu Z = 1, sở hữu 1e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s1

° Nguyên tử Heli sở hữu Z = 2, sở hữu 2e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s2 đã bão hòa.

° Nguyên tử Liti sở hữu Z = 3, sở hữu 3e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s22s1 

° Nguyên tử Neon sở hữu Z = 10, sở hữu 10e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử Ne là: 1s22s22p6

° Nguyên tử Clo sở hữu Z = 17, sở hữu 17e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử Cl là: 1s22s22p63s23p5

 - Cấu hình electron viết gọn của Clo: 3s23p5

 - Electron cuối cùng của Clo điền vào phân lớp p ⇒ Clo là yếu tố p.

 - là ký hiệu cấu hình e của nguyên tử Neon, là khí trơ sắp nhất đứng trước Clo.

° Nguyên tử sắt Fe sở hữu Z = 26, sở hữu 26e ⇒ Cấu hình electron của nguyên tử Fe là: 1s22s22p63s23p64s23d6

 - Cấu hình electron viết gọn của Fe: 3d64s2

 - Electron cuối cùng của Fe điền vào phân lớp d ⇒ Sắt (Fe) là yếu tố d.

• Cách xác định yếu tố s, p, d, f:

 - Nhân tố s: sở hữu electron cuối cùng điền vào phân lớp s

 - Nhân tố p: sở hữu electron cuối cùng điền vào phân lớp p

 - Nhân tố d: sở hữu electron cuối cùng điền vào phân lớp d

 - Nhân tố f: sở hữu electron cuối cùng điền vào phân lớp f

* Lưu ý trường hợp đặc thù: Những yếu tố sở hữu cấu hình nguyên tử bán bão hòa:

 - Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 chuyển thành 1s22s22p63s23p63d54s1.

 - Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 chuyển thành 1s22s22p63s23p63d104s1.

2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 yếu tố đầu

 Z Tên yếu tố Ký hiệu hóa họcSố lớp electronCấu hình e

Lớp K

(n=1)

Lớp L

(n=2)

Lớp M

(n=3)

Lớp N

(n=4)

1 Hidro H 1    1s1
2 Heli He 2     1s2
3 Liti Li 2 1   1s22s1
4 Beri Be 2 2   1s22s2
5 Bo B 2 3   1s22s22p1
6 Cacbon C 2 4   1s22s22p2
7 Nitơ N 2 5   1s22s22p3
8 Oxi O 2 6   1s22s22p4
9 Flo F 2 7   1s22s22p5
10 Neon Ne 2  8   1s22s22p6
11 Natri Na 2 8 1  1s22s22p63s1
12 Magie Mg 2 8 2  1s22s22p63s2
13 Nhôm Al 2 8 3  1s22s22p63s23p1
14 Silic Si 2 8 4  1s22s22p63s23p2
15 Photpho P 2 8 5  1s22s22p63s23p3
16 Lưu huỳnh S 2 8 6  1s22s22p63s23p4
17 Clo Cl 2 8 7  1s22s22p63s23p5
18 Agon Ar 2 8 8  1s22s22p63s23p6
19 Kali Ka 2 8 8 1 1s22s22p63s23p64s1 
20 Canxi Ca 2 8 8 2 1s22s22p63s23p64s2

3. Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

- Đối với nguyên tử của tất cả những yếu tố, lớp electron ngoài cùng sở hữu nhiều nhất là 8 electron.

- Những nguyên tử sở hữu 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng và nguyên tử heli ko tham gia vào những phản ứng há học ( trừ Một số điều kiện đặc thù) ví cấu hình electron của những nguyên tử này rất bền. Đó là những yếu tố khí trơ chỉ sở hữu một nguyên tử.

- Những nguyên tử sở hữu 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng dễ NHƯỜNG electron là nguyên tử của những yếu tố kim loại (trừ H, He, B).

- Những nguyên tử sở hữu 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ NHẬN electron thường là nguyên tử của yếu tố phi kim.

- Những nguyên tử sở hữu 4 electron ngoài cùng sở hữu thể là nguyên tử của yếu tố kim loại hoặc phi kim.

⇒ Tương tự, lớp electron ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của một yếu tố, và lúc biết cấu hình electron của nguyên tử sở hữu thể dự đoán được loại yếu tố.

III. Bài tập về cấu hình electron nguyên tử

* Bài Một trang 27 SGK Hóa 10: Nguyên tử sở hữu Z = 11 thuộc loại yếu tố:

A. s. B. p. C. d. D. f.

Chọn đáp án đúng.

° Lời giải bài Một trang 27 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. s.

- Ta thấy, yếu tố sở hữu Z = 11 ⇒ cấu hình e: 1s22s22p63s1 ⇒ e cuối cùng xếp vào phân lớp s nên thuộc yếu tố s.

* Bài Hai trang 27 SGK Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

 A. 1s22s22p53s23p5

 B. 1s22s22p63s23p6

 C. 1s22s22p63s23p4

 D. 1s22s22p63s23p3

 Chọn đáp án đúng.

° Lời giải bài Hai trang 27 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C : 1s22s22p63s23p4 sở hữu Z = 16.

* Bài 3 trang 28 SGK Hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) sở hữu Hai electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) sở hữu 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) sở hữu 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng sở hữu Một electron.

Tìm câu sai.

° Lời giải bài 3 trang 28 SGK Hóa 10:

- Đáp án sai: D.Lớp ngoài cùng sở hữu Một electron;

- Lớp ngoài cùng nguyên tử nhôm là 3s23p1 sở hữu 3 electron.

* Bài 4 trang 28 SGK Hóa 10: Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một yếu tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của yếu tố đó.

(Cho biết: những yếu tố sở hữu số hiệu nguyên từ từ Hai tới 82 trong bảng tuần hoàn thì

)

° Lời giải bài 4 trang 28 SGK Hóa 10:

a) Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt notron, tổng số hạt electron tuần tự là Z, N, E.

- Ta sở hữu N + Z + E = 13 vì Z = E nên 2Z + N = 13

- Mặt khác từ yếu tố số Hai tới yếu tố 82 trong bảng tuần hoàn thì:

⇒ Z ≤ N ≤ 1,5Z; Từ

sở hữu N=13-2Z

⇒ Z ≤ 13-2Z ≤ 3,5Z

⇒ 3Z ≤ 13 ≤ 3,5Z ⇒ 3,7 ≤ Z ≤ 4,3

- Vì Z nguyên dương nên chọn Z = 4 ⇒ N = 13 – 2Z = 13 - 8 = 5. Vậy nguyên tử khối (A) của yếu tố là: A = Z + N = 4 + 5 = 9.

b) Z = 4, sở hữu 4 electron, nên sở hữu cấu hình electron là: 1s22s2.

* Bài 5 trang 28 SGK Hóa 10: Mang bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những yếu tố sở hữu số hiệu nguyên tử lầnl ượt bằng 3, 6, 9, 18?

° Lời giải bài 5 trang 28 SGK Hóa 10:

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của những yếu tố sở hữu số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 tuần tự là 1, 4, 7, 8. Do những nguyên tử sở hữu cấu hình electron như sau:

 Z = 3: 1s22s1 ;

 Z = 6 : 1s22s22p2;

 Z = 9: 1s22s22p5 ;

 Z = 18: 1s22s22p63s23p6.

* Bài 6 trang 28 SGK Hóa 10: Viết cấu hình electron của nguyên tử những cặp yếu tố mà hạt nhân nguyên tử sở hữu số proton là:

a) 1, 3. b) 8, 16. c) 7, 9.

Những yếu tố nào là kim loại? là phi kim? Vì sao?

° Lời giải bài 6 trang 28 SGK Hóa 10:

- Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (tức là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta sở hữu thể viết cấu hình electron của nguyên tử những cặp yếu tố như sau:

a) Z = 1 : 1s1 ; Z = 3 : 1s22s1;

b) Z = 8 : 1s22s22p4 ; Z = 16: 1s22s22p63s23p4;

c) Z = 7 : 1s22s22p3 ; Z = 9: 1s22s22p5.

- Nhân tố kim loại sở hữu 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên yếu tố sở hữu Z = 3 là kim loại, còn yếu tố Z = Một là H giống kim loại nhưng ko phải là kim loại.

- Nhân tố phi kim sở hữu 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên những yếu tố sở hữu Z = 8, 16, 7, 9 là phi kim.

Kỳ vọng với bài viết về Cấu hình Electon nguyên tử Cách viết và bài tập vận dụng ở trên hữu ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em vui lòng để lại nội dung dưới phần bình luận để smarthack.vn ghi nhận và tương trợ, chúc những em học tập tốt.

Chuyên mục:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *