Số thí nghiệm tạo ra đơn chất trong 10 thí nghiệm sau?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Lúc cho Fe tác dụng với dd chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong pu là?
 • Xác định kim loại sau phản ứng lúc cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)Hai thì thu được dung dịch A và một kim loại?
 • Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa lúc nhúng thanh Ni tuần tự vào những dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2?
 • Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất.
 • Lúc cho Na dư vào 3 cốc đựng mỗi dung dịch: Fe2(SO4)3, FeCl2 và AlCl3 thì đều sở hữu hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là
 • Tính khối lượng muối tthu được lúc cho 1,68 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Mg tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng?
 • Cho 3-etyl-2-metylpentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất monoclo tối đa thu được là
 • Thí nghiệm trên tiêu dùng để định tính yếu tố nào sở hữu trong glucozo, dựa vào hình vẽ để trả lời?
 • Amino axit X sở hữu công thức H2N-R(COOH)2. Cho 0,Một mol X vào V lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y.
 • Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây?
 • Tổng hợp 120 kg poli (metylmetacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùn
 • Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat sở hữu tỉ lệ mol 1:2.
 • Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp k
 • Cho biết tiêu dùng quỳ tím sở hữu thể phân biệt được dãy những dd nào sau đây ?
 • Số chất tác dụng được với dung dịch X trong những chất sau Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH và NaHCO3?
 • Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl metacrylat.
 • Cho những polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7).
 • Cho những chất: Ba; K2O; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2.
 • Số phản ứng oxh-khử lúc cho những chất tác dụng với HNO3?
 • Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm những amin no, hở thu được 17,6 gam CO2 và 12,15 gam H2O.
 • Cho những chất sau: axetilen, metanal, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, metyl acrylat, vinyl axetat, triolein, fructozo, glucozo.
 • X là dung dịch HCl nồng độ X mol/l. Y là dung dịch gồm Na2CO3 nồng độ y mol/l và NaHCO3 nồng độ 2y mol/l.
 • Trong số những chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, ancol etylic, phenyl benzoat, tơ nilon-6, ancol benzylic, alanin, Gly-Gly-Val, m-crezol,
 • Số thí nghiệm tạo ra đơn chất trong 10 thí nghiệm sau?
 • Tính tổng khối lượng muối sở hữu trong 300 ml dung dịch X ?
 • Nếu cho 0,15 mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là bao nhiêu mol ?
 • Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (sở hữu tỉ lệ mol 1 : 5, X và Y đều tạo khí làm xanh quỳ tím ẩm) và dung dịch chứa m gam muối. Trị giá của m là?
 • Chất hữu cơ mạch hở X sở hữu công thức phân tử trùng với công thức đơn thuần nhất.
 • Tính % Cu biết Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất?
 • Tính m và V biết để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,Hai gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 cần tiêu dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M?
 • Tính m biết Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)Hai 1,5M và NaOH 1M?
 • Cho những nhận định sau:(1) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.
 • Tính khối lượng brom đã phản ứng lúc cho hỗn hợp X sở hữu thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinylaxetilen sở hữu tỉ lệ mol tương ứng là 3:1?
 • Tính % khối lượng dựa vào sơ đồ phản ứng?
 • Cho những phát biểu sau:(1) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic(2) Phản ứng thuỷ phân xenlulozo xảy ra được tron
 • Xác định CT oxit Fe và KL của A?
 • Xác định 3 chất A, B và C?
 • Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp X là bao nhiêu biết hHòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)Hai trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO?
 • Tính khối lượng kết tủa biết cho hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)Hai và một số ancol no, đơn chức, mạch hở?
 • Tính m kết tủa biết cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)Hai 0,5M và HCl 1,Hai M thu được khí NO?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *