Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán
Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán hay, chi tiết sẽ giúp học trò biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán - Cô Nguyễn Anh (Thầy giáo VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 19 Bài 1: Sắm 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi sắm 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt:

5m   :    80 000 đồng

7m   :    ... đồng?

Bài giải

Sắm 1m vải hết:

 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Sắm 7m vải hết:

 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

   Đáp số: 112 000 đồng.

Giải Toán lớp 5 trang 19 Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Lời giải:

Tóm tắt:

3 ngày    :    1200 cây thông

12 ngày    :    ... cây thông?

Bài giải

Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

Trong một ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          1200:3=400 (cây thông)

Trong 1212 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          400×12=4800 (cây thông)

Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

          12:3=4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          1200×4=4800 (cây thông)

                     Đáp số: 4800 cây thông.

Giải Toán lớp 5 trang 19 Bài 3: Số dân ở một xã hiện nay mang 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Lời giải:

a) Tóm tắt:

1000 người : tăng 21 người

4000 người : tăng ... người ?

Giải

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

      4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là :

     21 × 4 = 84 (người)

                      Đáp số: 84 người.

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người: tăng ... người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

        4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là :

         15 × 4 = 60 (người)

                        Đáp số: 60 người.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán
  • Giải Toán lớp 5 trang 19, 20 Tập dượt
  • Giải Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
  • Giải Toán lớp 5 trang 21 Tập dượt
  • Giải Toán lớp 5 trang 22 Tập dượt chung
  • Giải Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
  • Giải Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán (mang đáp án)

Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất trong những phát biểu sau?

A. Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

B. Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này giảm bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

C. Hai đại lượng tỉ lệ nghịch tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần và trái lại đại lượng này giảm bao nhiêu lần thì đại lượng kia lại tăng bấy nhiêu lần.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 2: Biết Lan sắm 3 quyển vở hết 12000 đồng, sắm 6 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” mang quan hệ gì với nhau?

A. Là hai đại lượng tỉ lệ thuận

B. Là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Câu 3: Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).

Hỏi mang mấy phương pháp để giải bài toán trên?

A. Một phương pháp

B. Hai phương pháp

C. 3 phương pháp

D. 4 phương pháp

Câu 4: Sắm 6 quyển vở thì hết 54000 đồng. Hỏi sắm 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

A. 9000 đồng

B. 72000 đồng

C. 81000 đồng

D. 135000 đồng

Câu 5: Mang 15 người làm xong một công việc trong 16 ngày. Hỏi nếu mang 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

A. 8 ngày

B. 10 ngày

C. 12 ngày

D. 14 ngày

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một đội người lao động trong 3 ngày trồng được 145 cây. Vậy trong 15 ngày đội đó trồng được cây.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

10 người làm xong một công việc phải mất 7 ngày. Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần người (biết mức làm của mỗi người như nhau).

  • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài tập trang 19 Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán từ website thuthuat.taimienphi.vn cho từ khoá soạn bài ôn tập và bổ sung về giải toán.

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài Một trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Sắm 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi sắm 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Đại lượng đã biết: Giá tiền 5 mét vải: 80000 đồng

- Đại lượng cần tìm: Giá tiền 7 mét vải.

- Cách giải: 

+ Bước 1: Tìm giá tiền Một mét vải bằng cách lấy số tiền sắm 5 mét vải chia cho 5

+ Bước 2: Tìm giá tiền 7 mét vải bằng cách lấy số tiền sắm Một mét vải nhân với 7. 

Đáp án:

+ Tóm tắt:

5m: 80 000 đồng

7m: ... đồng?

+ Lời giải:

Sắm 1m vải hết:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Sắm 7m vải hết:

16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng

2. Giải Bài Hai Trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phương pháp giải:

1. Cách giải thứ nhất: Vận dụng phương pháp rút về đơn vị

- Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm xem một đơn vị của đại lượng Một tương ứng với trị giá nào của đại lượng 2

- Bước 2: Thực hiện việc so sánh trị giá còn lại của đại lượng Một với trị giá tương ứng (kết quả vừa tìm được) xem hơn kém gấp bao nhiêu lần. 

2. Cách giải thứ hai: Vận dụng phương pháp tỉ số

- Bước 1: Thực hiện so sánh Hai trị giá của đại lượng Một để biết số này gấp mấy lần số kia

- Bước 2: Trị giá đã biết của đại lượng thứ hai sẽ được tăng hoặc giảm bằng một số lần vừa tìm được ở trên. 

Đáp án:

+ Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

+ Lời giải:

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

      12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được:

      1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông.

3. Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Số dân ở một xã hiện nay mang 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Trong bài toán này, những em mang thể vận dụng phương pháp tìm tỉ số để giải:

- Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm 4000 người so với 1000 người thì gấp bao nhiêu lần.

- Bước 2: Tìm số dân tăng thêm sau một năm bằng cách lấy số người tăng thêm (theo đề bài) nhân với số lần (vừa tìm được ở bước 1)

- Bước 3: Tìm số dân (trong yêu cầu câu b) bằng cách lấy số dân tăng thêm lúc đã hạ mức tăng hằng năm xuống nhân với số lần (kết quả của bước 1).

Đáp án:

+ Tóm tắt:

1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng ... người?

+ Lời giải :

4000 người so với 1000 người thì gấp:

      4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm

       21 x 4 = 84 (người)

  Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng ... người?

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

      4000 x 15 / 1000 = 60 (người)

                    Đáp số: 60 người.

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài Một trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Sắm 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi sắm 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt:
5m : 80 000 đồng
7m: … đồng?
Lời giải :
Sắm 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Sắm 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)
Đáp số: 112 000 đồng
Giải bài Hai trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?
Tóm tắt
3 ngày: 1200 cây thông
12 ngày: … cây thông?
Lời giải :
12 ngày so với 3 ngày thì gấp:
12 : 3 = 4 (lần)
Trong 12 ngay đội đó trồng được:
1200 x 4 = 4800 (cây thông)
Đáp số: 4800 cây thông

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Số dân ở một xã hiện nay mang 4000 người.
a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?
Tóm tắt:
1000 người: tăng 21 người
4000 người: tăng … người?
Lời giải :
4000 người so với 1000 người thì gấp:
4000 : 1000 = 4 (lần)
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:
21 x 4 = 84 (người)
Đáp số: 84 người
b) Tóm tắt
1000 người: tăng 15 người
4000 người tăng … người?
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm: 4000 x 15 / 1000 = 60 (người)
Đáp số: 60 người.

------------------HẾT-------------------

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 19 Toán 5 đầy đủ chi tiết. Những em chuẩn bị trước nội dung bài Tập dượt trang 19, 20 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5 và bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) qua phần Giải bài tập trang 21 Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Kế bên nội dung đã học, những em mang thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để nắm vững những tri thức trong chương trình Toán 5.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 là một trong những nội dung rất quan yếu mà những em cần quan tâm và trau dồi để tăng kỹ năng giải Toán 5 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19toan-5-on-tap-va-bo-sung-ve-giai-toan-38520n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *