Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch với pH > 7 tác dụng được với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa là
 • Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là
 • Cấu hình electron của ion Cr3+ là
 • Đồng phân là những chất
 • Chất nào sau đây với thể oxi hóa Zn thành Zn2+?
 • Thành phần chính của khí than ướt là
 • Cho những polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6
 • Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm ko khí như sau:
 • Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mẫu đá vôi thu được 20,37 lít CO2 ở đktc. Tìm hàm lượng phần trăm của CaCO3.
 • Chất hữu cơ X mạch thẳng với CTPT C4H6O2.Công thức cấu tạo của X là
 • Cho những chất sau: đietylete, vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột, vinyl clorua, nilon-6,6.
 • Triolein ko tác dụng với chất (hoặc dd) nào sau đây?
 • Cho 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 23,72% được dung dịch A. Tìm nồng độ % của dung dịch A.
 • Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
 • Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
 • Thực hiện lên men ancol từ glucozơ (hiệu suất lên men 80%) được etanol và khí CO2.
 • Tiến hành phản ứng theo sơ đồ hình vẽOxit X là
 • Một mẫu nước với chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl –. Mẫu nước trên thuộc loại
 • Dãy những hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH là
 • Mang 4 dung dịch riêng biệt: HCl, FeCl2, AgNO3, CuSO4. Nhúng vào dung dịch một thanh sắt thuần chất.
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:   (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dich
 • Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm những chất với cùng một loại nhóm chức với 720 ml dd NaOH 1,15M
 • este A, B là dẫn xuất của benzen với công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cùng hợp với brom theo tỉ lệ
 • Nung 896 ml C2H2 và 1,12 lít H2 (đktc) với Ni (với hiệu suất H = 100%) được hỗn hợp X gồm 3 chất.
 • Hỗn hợp A gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinylfomat (trong đó số mol của axit oxalic và axetilen
 • Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tục của nhau
 • Cho từ từ tới dư dd NaOH 0,1M vào 300 ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và Al2(SO4)3 b mol/lít.
 • Cho sơ đồ: Vậy A, B, C, D tuần tự là
 • Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, ko no, với một liên kết đôi C=C
 • Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi
 • Lúc cho 121,26 gam hợp kim gồm với Fe, Al và Cr tác dụng với một lượng dư dd kiềm, thu được 6,048 lít (đktc).
 • Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước
 • Cho nhôm vào dd chứa NaNO3 và NaOH, đun nóng nhẹ thấy với khí ko màu hóa nâu trong ko khí thoát ra.
 • Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức
 • Hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Người ta cho thêm 10 gam MnO2 vào 39,4 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y.
 • Điện phân dd Cu(NO3)2 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 3A, thu được dd X chứa hai chất tan
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Chọn câu trả lời sai
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau Số phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong sơ đồ trên là
 • Thủy phân hoàn toàn 0,09 mol hỗn hợp X gồm tripeptit, tetapeptit, pentapetit với dung dịch NaOH
 • Thủy phân hoàn toàn Một mol pentapeptit X, thu được Hai mol glyxin (Gly), Một mol alanin (Ala), Một mol Valin (Val)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *