Tên gọi của amino axit nào sau đây là đúng? 

CÂU HỎI KHÁC

 • Thủy phân ko hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Val-Ala-Gly, thu được tối đa bao nhiêu đipeptit mạch hở chứa Gly ? 
 • Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau lúc những phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là&
 • Cho những phát biểu sau :(a) Protein bị thủy phân lúc đun nóng với dung dịch axit.
 • Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Trị giá của m là 
 • Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam Gly-Gly, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.
 • Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở.
 • Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở X, Y và Z bằng dung dịch NaOH, thu được 22,55 gam hỗn hợp những mu
 • Dung dịch nào làm phenolphtalein đổi màu
 • Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm với chứa N2 ? 
 • Cho ba dung dịch với cùng nồng độ moi: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2.
 • Phát biểu nào sau đây là sai ? 
 • Cho 24,25 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch X.
 • Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 24 gam Gly, 26,4 gam Gly-Gly và 22,68 gam Gly-Gly-G
 • 0,15 mol X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH, thu được 26,55 gam muối, số nguyên tử hiđro trong phân tử X là:
 • Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức.
 • Hỗn hợp X gồm Hai amino axit no (chi với nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử)
 • Dần toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
 • Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N là: 
 • Amino axit có công thức cấu tạo: NH2–CH2–COOH có tên là: 
 • Hợp chất có công thức cấu tạo [-NH–(CH2)5–CO-]n có tên là: 
 • Số đồng phân cấu tạo bậc Một của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là: 
 • Amin X với phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng.
 • Tên gọi của hợp chất sau: 
 • Số đồng phân amin thơm ứng với công thức C7H9N là 
 • Tên gọi của amino axit nào sau đây là đúng? 
 • Có ba chất lỏng: benzen, anilin và stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn.
 • Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 
 • Cho dung dịch các chất: CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Số các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là: 
 • Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt phenol và anilin? 
 • Để phân biệt 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột và xà phòng, có thể dùn
 • Dung dịch lòng trắng trứng được gọi là dung dịch nào sau đây? 
 • Lúc cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện: 
 • Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong Hai lọ riêng biệt, ta tiêu dùng thuốc thử nào sau đây? 
 • Để phân biệt phenol, anilin, benzen bằng phương pháp hóa học, ta cần tiêu dùng những hóa chất là: 
 • Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z → Anilin. Z là: 
 • Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z → Anilin
 • Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là: 
 • Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là: 
 • Cho sơ đồ biến hóa sau:    Công thức đúng của (X), (Y) là: 
 • Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4)    Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *