Cho các phát biểu sau đây: (a) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ.

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhỏ 200 ml dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch X chứa Na2CO3, K2CO3, NaHCO3 (trong đó NaHCO3 sở hữu nồng độ 1M) thu đ
 • Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Trị giá của m là
 • Xác định tỉ lệ a: b dựa vào sơ đồ
 • Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn sở hữu số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3...Số hỗn hợp tan trong nước?
 • Kết quả thí nghiệm của những chất hữu cơ X, Y, Z như bảng trên, xác định những chất X, Y, Z?
 • Dẫn CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời kì thu được chất rắn X và khí Y. Hãy tính trị giá của V?
 • Đốt cháy m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Tính a?
 • Hỗn hợp khí X chứa H2 và một hiđrocacbon Y mạch hở. Tỉ khối của X so với H2 là 4,6. Đun nóng nhẹ X sở hữu mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp T ko làm mất thuốc nước brom và sở hữu tỉ khối tương đối so với H2 là 11,5. Công thức phân tử của hiđrocacbon Y là
 • Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,Hai mol Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa (a mol) vào số mol khí CO2 tham gia phản ứng (b mol) được trình diễn như đồ thị sau:
 • Cho những phát biểu sau đây: (a) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ.
 • X là một hợp chất sở hữu công thức phân tử C6H10O5:
 • Cho 4,88g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn X gồm ba kim loại và dung dịch Y g
 • Hòa tan hết 33,02 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch CuSO4 dư vào dung dịch X, thu được 73,3 gam kết tủa. Nếu sục 0,45 mol khí CO2 vào dung dịch X, sau lúc kết thúc những phản ứng, thu được lượng kết tủa là
 • Cho sơ đồ những phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
 • Cho 22,63 gam hỗn hợp (H) gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4, tạo bởi axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được 23,46 gam hỗn hợp muối Z; một ancol và một amin đều đơn chức. Mặt khác 0,3 mol (H) tác dụng với dung dịch KOH (sử dụng dư 15% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là
 • Phát biểu nào sau đây là đúng về tính chất kim loại?
 • M là kim loại trong số những kim loại sau: Cu Ba, Zn, Mg. Dung dịch muối MCl2 phản ứng với dung dịch Na2CO3 hoặc Na2SO4 tạo kết tủa, nhưng ko tạo kết tủa lúc phản ứng với dung dịch NaOH. Kim loại M là
 • Kim loại để tạo trang sức, sở hữu tác dụng bảo vệ sức khỏe là
 • Một cation kim loại M sở hữu cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy cấu hình e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M là :
 • Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau phản ứng là
 • Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính trị giá của m?
 • Dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với lượng dư kim loại nào tạo dung dịch chứa hai muối?
 • Thực nghiệm cho thấy Cu tác dụng được với dung dịch FeCl3 theo phương trình hoá học: Cu + Hai FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2. Tương tự,
 • Cho những phát biểu sau : (1) Những kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.
 • Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối đã cho là
 • Phản ứng nào dưới đây ko xảy ra
 • Trong pin điện hóa Cu-Ag tại điện cực đồng xảy ra quá trình:
 • Dãy nào dưới đây gồm những kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa ?
 • Phát biểu nào sau đây là sai về quá trình điện phân?
 • Với những bán phản ứng sau:
 • Cho dung dịch chứa những ion: Na+, Al3+, Cu2+, Cl-, SO42-, NO3- . Những ion ko bị điện phân lúc ở trạng thái dung dịch là:
 • Điện phân dung dịch gồm a mol CuSO4 và 2a mol NaCl sau lúc ở catot khởi đầu thoát khí thì giới hạn lại. Chất tan trong dung dịch thu được sau điện phân là
 • Thí nghiệm nào chỉ xảy ra ăn mòn hóa học bên dưới đây?
 • Để chống ăn mòn cho đường ống dẫn dầu bằng thép chôn dưới đất, người ta sử dụng phương pháp điện hoá. Trong thực tế, người ta sử dụng kim loại nào sau đây làm điện cực hi sinh ?
 • Cho những thí nghiệm sau - TN1: Cho thanh Fe vào dung dịch FeCl3
 • Dãy gồm những kim loại đều sở hữu thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là
 • Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong ko khí tới khối lượng ko đối được hỗn hợp rắn A. Cho A vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa Hai chất tan và phần ko tan C. Cho khí CO dư qua bình chứa C nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho những phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:
 • Cho 29 g hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam mu�
 • Hòa tan hoàn toàn 11,90 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được m gam muối khan. Trị giá của m
 • Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *