Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 bài 13 trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Trả lời nghi vấn trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 là nguồn tài liệu mà chúng tôi đã chọn lựa và tổng hợp giúp những em học trò với nguồn tham khảo chất lượng nhất và dành điểm cao trong những kì thi kế tiếp. Mời những em học trò cùng quý thầy cô tham khảo

Đề trắc nghiệm Công dân 11 bài 13

Câu 1: Đâu ko phải là nhiệm vụ của khoa học và khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia

A. cung ứng luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách.

B. cung ứng tài chính chủ yếu.

C. đổi mới và tăng trình độ khoa học trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân.

D. tăng trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học khoa học.

Câu 2: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và huấn luyện là thực hiện nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 3: Đảng và nhà nước ta xem giáo dục và huấn luyện là

A. quốc sách hàng đầu.

B. quốc sách chiến lược

C. yếu tố then chốt để phát triển quốc gia

D. nhân tố quan yếu trong chính sách quốc gia.

Câu 4: Bộ Giáo dục và Huấn luyện tổ chức những kì thi học trò giỏi nhằm mục đích nào dưới đây

A. Thực hiện mục tiêu huấn luyện nhân tài cho quốc gia

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học

C. Góp phần huấn luyện nguồn nhân lực cho quốc gia

D. Khuyến khích người học tham gia học tập

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là nhiệm vụ cơ bản trong việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, thắm thiết bản sắc dân tộc,

A. giữ nguyên truyên thống của dân tộc.

B. phát huy văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

C. xoá bỏ tất cả những gì đã thuộc về quá khứ.

D. chú trọng tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Câu 6: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và khoa học như thế nào?

A. Tạo ra thị trường khó khăn đồng đẳng.

B. Nhà nước đầu tư ngân sách vào những chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và toàn cầu.

C. Tăng số lượng lực lượng nghiên cứu khoa học.

D. Tăng chất lượng lực lượng nghiên cứu khoa học.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và huấn luyện?

A. Trao học bổng

B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo

C. Hưởng ứng Giờ Trái đất

D. Tổ chức cuộc thi thông minh Robocon

Câu 8: Nhiệm vụ của giáo dục - huấn luyện nước ta hiện nay là

A. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. tăng dân trí, huấn luyện nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá quốc gia.

D. xây dựng chế độ chính trị.

Câu 9: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?

A. Giáo dục và huấn luyện

B. Khoa học và khoa học

C. An ninh và quốc phòng

D. Tài nguyên và môi trường

Câu 10: Đâu là giải pháp cơ bản để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và khoa học bằng cách

A. Tạo ra thị trường khó khăn đồng đẳng.

B. Tăng số lượng lực lượng nghiên cứu khoa học.

C. Huy động những nguồn lực để đi nhanh vào một số ngành nghề sử dụng khoa học cao và khoa học tiên tiến.

D. Tăng chất lượng lực lượng nghiên cứu khoa học.

Câu 11: Đảng và Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo những dĩ tích lịch sử, di sản văn hóa của quốc gia là việc làm thể hiện

A. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

B. Tạo điều kiện để nhân dân được tham gia những hoạt động văn hóa

C. Giữ nguyên những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

D. Bảo vệ những gì thuộc về dân tộc

Câu 12: Nội dung nào sau đây ko phải là phương hướng để phát triển giáo dục nước ta?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

C. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục.

D. Tăng cường hợp tác toàn cầu về giáo dục.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - huấn luyện?

A. Coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

B. Thường xuyên tăng trình độ học vấn.

C. Ra sức chiếm lĩnh tri thức khoa học hiện đại.

D. Mang quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Câu 14: Để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hoá của dân tộc cần phải

A. bảo tồn những trị giá chung của tất cả những dân tộc trong cùng đông dân tộc Việt Nam.

B. bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên quốc gia Việt Nam.

C. bảo tồn, phát huy những trị giá chung và nét đẹp riêng của những dân tộc trên quốc gia Việt Nam.

D. bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên quốc gia Việt Nam.

Câu 15: Lúc tới Văn Miếu Quốc Tử Giám, những bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách xử sự nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Động viên việc làm đó của những bạn

B. Đứng xem những bạn chụp ảnh

C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm

D. Ngăn cản những bạn ko nên ngồi lên hiện vật

Câu 16: Tăng dân trí, huấn luyện nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung ứng cho quốc gia nguồn lao động với chất lượng cao là

A. nhiệm vụ của giáo dục và huấn luyện.

B. chính sách của giáo dục và huấn luyện.

C. phương hướng của giáo dục và huấn luyện.

D. ý nghĩa của giáo dục và huấn luyện.

Câu 17: Luật Giáo dục quy định Nhà nước và cùng đồng trợ giúp để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để người với năng khiếu phát triển tài năng. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây trong phương hướng phát triển giáo dục?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

C. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

D. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục.

Câu 18: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất vật chất cho những trường học, hiện đại hoá nhà trường là thực hiện phương hướng nào sau đây?

A. Tăng chất lượng hiệu quả giáo dục.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

D. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

Câu 19: Tổ chức lễ hội Tới Hùng hang năm là việc làm thể hiện

A. Kế thừa, phát huy long yêu nước của dân tộc

B. Phát huy ý thức kết đoàn dân tộc

C. Bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc

D. Phát huy tiềm năng thông minh văn hóa của nhân dân

Câu 20: Những bạn học trò trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi thông minh khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và khoa học?

A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào.

B. Chiếm lĩnh tri thức khoa học kĩ thuật.

C. Tăng trình độ học vấn.

D. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Câu 21: Việc nhà nước miễn, giảm học phí cho học trò nghèo, học trò với hoàn cảnh khó khăn là thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục - huấn luyện?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Xã hội sự nghiệp giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 22: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?

A. Văn hóa Quốc Tử Giám

B. Di tích Hoàng thành Thăng Long

C. Khu di tích Thị trấn Hiến

D. Cố đô Hoa Lư

Câu 23: Nội dung nào sau đây nói về phương hướng của văn hoá?

A. Tăng hiểu biết và mức thu giãn văn hoá.

B. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến

C. Xây dựng nền văn hoá thắm thiết bản sắc dân tộc.

D. Tăng đời sống ý thức cho người dân

Câu 24: Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, với tài năng về Toán được đi thi học trò giỏi quốc gia. Bạn B xin gia đình đi thi, nhưng cha mẹ ko đồng ý vì sợ ko đạt giải. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách xử sự nào sau đây?

A. Khuyên bạn B xin cha mẹ cho đi thi vì được đi thị là sự nỗ lực to của

B. Khuyên bạn B nghe theo cha mẹ nên từ bỏ ý định đi thi

C. Khuyên bạn B đưa chuyện này lên,facebook tìm lời khuyên.

D. Khuyên bạn B bỏ học để gây sức ép buộc cha me phải cho đi thi

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *