Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1)
Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mang đáp án): Chính sách giáo dục và huấn luyện, khoa học và khoa học, văn hóa (phần 1)

Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục và huấn luyện ở nước ta là

A. Tập huấn con người Việt Nam phát triển toàn diện

B. Tăng dân trí, huấn luyện nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia

D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

Câu 2:Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

A. Đảm bảo quyền học tập suốt đời của công dân

B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo mang thời cơ được học tập

C. Tạo môi trường cho công dân tăng nhận thức

D. Đáp ứng nhu cầu học tập của công dân

Câu 3: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và huấn luyện ở nước ta là

A. Tăng dân trí, huấn luyện nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Tăng chất lượng, hiệu quả giáo dục và huấn luyện

C. Tăng hiểu biết và mức tận hưởng văn hóa

D. Tăng hiệu quả của hoạt động khoa học và khoa học

Câu 4: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và huấn luyện là thực hiện nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 5: Nhà nước tăng cường hợp tác với những nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của toàn cầu

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Nhiều hóa những hình thức giáo dục

D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế

Câu 6: Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của chính scahs giáo dục và huấn luyện nước ta?

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Củng cố và tăng cường quan hệ với những nước

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và khoa học

D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và huấn luyện

Câu 7: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục và Tập huấn

D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Tập huấn

Câu 8: Nhà nước mang chính sách đúng đắn trong việc phát triển, huấn luyện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

A. Tăng chất lượng, hiệu quả giáo dục và huấn luyện

B. Ưu tiên trước tiên cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Mở rộng quy mô giáo dục

Câu 9: Muốn tăng chất lượng, hiệu quả giáo dục và huấn luyện, chúng ta phải

A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 10: Nhiều hóa những loại hình trường lớp và những hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Mở rộng quy mô giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Câu 11: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và huấn luyện là

A. Yếu tố quyết định để phát triển quốc gia

B. Nhân tố quan yếu trong chính sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách hàng đầu

Câu 12: Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và giáo sẽ góp phần vào việc

A. Thức đẩy phát triển kinh tế của quốc gia

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia

C. Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân

D. Tập huấn con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của quốc gia

Câu 13: Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và huấn luyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A. Tăng chất lượng, hiệu quả giáo dục và huấn luyện

B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 14: Để người học tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên toàn cầu, chính sách giáo dục và huấn luyện nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và huấn luyện

D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học

Câu 15: Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học trò mang hoàn cảnh gia đình khó khăn là thể hiện

A. Chu trương giáo dục toàn diện

B. Công bằng xã hội trong giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Sự quan tâm tới giáo dục và huấn luyện

Câu 16: Nhà nước ứng dụng chính sách tín dụng ưu đãi đối với sinh viên những trường cao đẳng, đại học mang hoàn cảnh khó khăn là thực hiện

A. Xóa đói giảm nghèo trong giáo dục

B. Ưu tiên đầu tư giáo dục

C. Công bằng xã hội trong giáo dục

D. Xã hội hóa giáo dục

Câu 17: Bộ Giáo dục và Tập huấn tổ chức những kì thi học trò giỏi nhằm mục đích nào dưới đây

A. Thực hiện mục tiêu huấn luyện nhân tài cho quốc gia

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học

C. Góp phần huấn luyện nguồn nhân lực cho quốc gia

D. Khuyến khích người học tham gia học tập

  • Trắc nghiệm Bài 13: Chính sách giáo dục và huấn luyện, khoa học và khoa học, văn hóa (phần 4)
  • Trắc nghiệm Bài 13 (mức độ Vận dụng thấp)
  • Trắc nghiệm Bài 13 (mức độ Vận dụng cao)
  • Trắc nghiệm Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)
  • Trắc nghiệm Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *