15 câu hỏi trắc nghiệm Este và chất béo cực hay có đáp án
15 thắc mắc trắc nghiệm Este và chất béo cực hay sở hữu đáp án

Câu 1: Số đồng phân của hợp chất hữu cơ sở hữu CTPT C3H6O2 sở hữu thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng ko tác dụng được với kim loại Na là

A. 3.    B. 2    C. 4.    D 5.

Câu 2: Chất nào sau đây sở hữu nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. C4H9OH     B. O3H7COOH     C. CH3COOC2H5     D. C6H5OH

Câu 3: Chất nào sau đây lúc thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm sở hữu khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

A.HCOOC2H5    B.CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5   D. CH3COOCH2CH=CH2

Câu 4: Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi I hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X ko thể là

A. etyi axetat.     B. etylen glicol oxalat.

C. vinyl axetat.     D. isopropyl propionat.

Câu 5: Chất nào sau đây lúc tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là Một muối hữu cơ và Hai ancol ?

A. CH2(COOC2H5)2    B. (C2H5COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4OOCH    D. CH3OOC-COOC2H5

Câu 6: Hai chất hữu cơ X và Y đều sở hữu khối lượng phân tử bằng 60. Chất X sở hữu khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng ko phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.    B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C. H-COO-CH3, CH3-COOH.    D. CH3-COOH H-COO-CH3

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Trị giá của b là

A. 53,16.    B. 57,12.    C. 60,36.    D. 54,84.

Câu 8: Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng 42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg % theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là:

A. 40% và 60%

B. 36,55% và 63.45%

C. 42,15% và 57,85%.

D. 37,65% và 62,35%.

Câu 9: Một este đơn chức sở hữu % O = 37,21%. Số đồng phân của este mà sau lúc thủy phân chỉ cho một sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 1      B. 2

C. 3      D. 4

Câu 10: Lúc cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu được bao nhiêu gam este nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

A. 82,23gam      B. 83,32gam

C. 60 gam      D. 53,64 gam

Câu 11: Xà phòng hóa 36,4 kg một chất béo sở hữu chỉ số axit bằng 4 thì cần tiêu dùng vừa đúng 7,366 kg KOH. Nếu hiệu suất của những phản ứng đều đạt là 100% thì khối lượng của xà phòng thu được là:

A. 39,765kg      B. 39,719kg

C. 31,877kg      D. 43,689 kg

Câu 12: Hai este A và B sở hữu CTPT CH3COOR và CH3COOR' và sở hữu khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai ancol, hai ancol thu được đem oxi hóa bởi CuO thu được hai anđêhit, lượng anđêhit này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa 17,28 gam kết tủa. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên thì tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 16,12 gam      B. 13,64 gam

C. 17,36 gam      D. 32,24 gam

Câu 13: Este nào sau đây lúc bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

A. HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3

B. CH3COOC6H5.

C. CH3COOCH2COOCH3.

D. CH3COOCH2OOCC2H5.

Câu 14: Số đồng phân của este sở hữu công thức phân tử C6H12O2 lúc thủy phân tạo ra ancol ko bị oxi hóa bởi CuO.

A. 1      B. 2

C. 3      D. 4

Câu 15: Cho Hai mol axit axetic tác dụng với Hai mol ancol metylic (với xúc tác H2SO4 loãng) thấy hiệu suất cực đại của quá trình đạt 69,1%. Nếu tiến hành thí nghiệm ở cùng nhiệt độ và xúc tác như trên với 3 mol axit axetic và 4 mol ancol metylic thì hiệu suất cực đại của quá trình este hóa là bao nhiêu?

A. 58,5%      B. 68,5%

C. 78%      D. 80%

  • 15 thắc mắc trắc nghiệm Glucozơ cực hay sở hữu đáp án
  • 20 thắc mắc trắc nghiệm Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ cực hay sở hữu đáp án
  • 15 thắc mắc trắc nghiệm Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat cực hay sở hữu đáp án
  • 5 thắc mắc trắc nghiệm Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat cực hay sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *