Tristearin có tác dụng với nước brom

Tristearin mang phản ứng với

 • A. Tristearin ko phản ứng với nước brom
 • B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic
 • C. Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng
 • D. Etyl fomat mang phản ứng tráng bạc
 • Đáp án B A đúng B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH và C2H5OH  là ancol etylic C đúng D đúng
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

A. H2 (Ni, to)

B. dung dịch Br2

C. NaOH

D. Cu(OH)2

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Tristearin ko phản ứng với nước brom

B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic

C. Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng

D. Etyl fomat mang phản ứng tráng bạc

Đáp án B

A đúng

B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH và C2H5OH  là ancol etylic

C đúng

D đúng

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

18/06/2021 5,751

A. Tristearin ko phản ứng với nước brom

B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic

Đáp án xác thực

C. Ở điều kiện thường triolein là thể lỏng

D. Etyl fomat mang phản ứng tráng bạc

Đáp án B A đúng B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH và C2H5OH  là ancol etylic C đúng D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đun nóng etyl axetat trong dung dịch NaOH, thu được muối là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,137

Chất ko phản ứng với dung dịch brom là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,844

Este nào sau đây ko thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,347

Hợp chất X mang công thức cấu tạo HCOOC2H5. X mang tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,107

Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,649

Chất nào sau đây là axit béo?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,561

Cho những este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5), benzyl axetat (6). Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,185

Cho những phát biểu sau:

(a) Triolein mang khả năng tham gia phản ứng cùng hiđro lúc đun nóng mang xúc tác Ni.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein mang công thức tuần tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,024

Thủy phân este X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm CH3COONa và C2H5OH, tên gọi của este X là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,705

Số hợp chất hữu cơ, đơn chức mang công thức phân tử C2H4O2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,011

Cho chất X mang công thức phân tử C4H6O2 và mang những phản ứng như sau:

            X + NaOH → muối Y + Z.

            Z + AgNO3 + NH3 + H2O → muối T + Ag + ...

            T + NaOH → Y + ...

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,968

Este nào sau đây mang phản ứng trùng hợp

Xem đáp án » 18/06/2021 1,610

Đun nóng este etyl axetat (CH3COOC2H5) với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,557

Etyl axetat mang công thức hóa học là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,446

Cho những phát biểu sau:

(1) Thủy phân những este no, mạch hở trong dung dịch NaOH (đun nóng) luôn thu được muối và ancol.

(2) Đa số những este ở thể rắn, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.

(3) Hợp chất HNO3 ko mang tính khử nhưng mang tính oxi hóa mạnh.

(4) Axit H3PO4 là axit ba nấc, mang độ mạnh trung bình, ko mang tính oxi hóa.

(5) Điện phân dung dịch AlCl3 sau một thời kì thì độ giảm khối lượng dung dịch bằng khối lượng khí thoát ra ở những điện cực.

Tổng số phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,174

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *