Đun nóng hỗn hợp tristearin với dung dịch KOH Thi thu được sản phẩm là

12/03/2022 14

Đáp án chuẩn xác

  • Đáp án D Phản ứng:
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Đáp án B Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và C17H35COONa.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Đáp án D Phản ứng:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,Hai gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

Xem đáp án » 12/03/2022 32

Hai chất hữu cơ X và Y đều mang khối lượng phân tử bằng 60. Chất X mang khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng ko phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X và Y tuần tự là

Xem đáp án » 12/03/2022 30

Lúc thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 12/03/2022 23

Isoamyl axetat là một este mang mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Xem đáp án » 12/03/2022 18

Đun nóng 7,Hai gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4) thì thu được 7,04 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

Xem đáp án » 12/03/2022 13

Đun nóng 0,Hai mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,Hai gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,Hai mol X cần vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 126 gam H2O. Mặt khác, cho 0,12 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được glixerol và m gam hỗn hợp gồm natri oleat và natri stearat. Trị giá của m là

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi  hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X ko thể là

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Một este đơn chức mang %O = 37,21%. Số đồng phân của este mà sau lúc thủy phân chỉ cho một sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và Hai hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

Xem đáp án » 12/03/2022 11

X là một este no, đơn chức, mang tỉ khối tương đối đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2g X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 12/03/2022 11

Xà phòng hóa hoàn toàn 265,Hai gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 12/03/2022 10

Lúc xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 12/03/2022 10

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số trieste được tạo ra tối đa là

Xem đáp án » 12/03/2022 10

06/05/2022 8

Đáp án chuẩn xác

Đáp án B Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và C17H35COONa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điện phân dung dịch chứa 0,Hai mol KCl và a mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời kì thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X tới lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết Cu(NO3)Hai còn dư sau lúc quá trình điện phân kết thúc. Trị giá của a là

Xem đáp án » 08/05/2022 7

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là phản ứng

Xem đáp án » 06/05/2022 4

Nhiệt phân hoàn toàn một hỗn hợp 17,4g M2CO3 và CaCO3. Tới lúc phản ứng kết thúc thu được 8,6g chất rắn X và V lít khí CO2 (đktc). Trị giá của V và kim loại M tương ứng là?

Xem đáp án » 06/05/2022 4

Đốt cháy hoàn toàn 7 gam sắt trong 3,36 lít khí Cl2 (đktc) thu được m gam FeCl3. Trị giá của m là?

Xem đáp án » 06/05/2022 3

Trong chất béo luôn mang một lượng axit béo tự do. Lúc thuỷ phân hoàn toàn 2,145 kg chất béo, cẩn tiêu dùng 0,3 kg NaOH, thu 0,092 kg glixerol, và m gam hỗn hợp muối Na. Khối lượng xà phòng chứa 60% muối natri về khối lượng thu được là?

Xem đáp án » 08/05/2022 2

Cho X, Y, Z, T là những chất khác nhau trong những chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C2H5OH và những tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi ( )

182

78

-6,7 

-33,4 

Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở )

8,3

 ∞

108,0

89,9

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/05/2022 2

Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của những câu sau đây: Tương tự xenlulozơ, tinh bột ko mang phản ứng………………………(1)….., mang phản ứng……………….(2)…….. trong dung dịch axit thành………………..(3)….. .

Xem đáp án » 06/05/2022 2

Thể tích dung dịch HNO3 65% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần tiêu dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,5 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 25%)?

Xem đáp án » 06/05/2022 2

Cho hỗn hợp X gồm Al, Zn, Cu, Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thì thu được dung dịch Y và phần ko tan Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa rồi đem nung tới khối lượng ko đổi thì được chất rắn E. Nếu cho khí CO dư đi qua E nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được sau hết mang chứa

Xem đáp án » 06/05/2022 2

Cho hỗn hợp A gồm Fe, Ag, Cu, Al tác dụng với oxi dư lúc đun nóng được chất rắn B. Cho B vào dung dịch HCL dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong ko khí tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn C. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của C gồm:

Xem đáp án » 06/05/2022 2

Đốt cháy m gam hỗn hợp E gồm anđehit fomic, metyl fomat, benzen, etylen glicol thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Mặt khác, cho 9,03 gam E tác dụng với Na dư thu được 1,344 lít H2 (đktc). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là

Xem đáp án » 08/05/2022 1

Muối nào sau đây ko phải là muối axit?

Xem đáp án » 06/05/2022 1

Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este là đồng phân X và Y, cần tiêu dùng 30 ml dung dịch NaOH 1M. Lúc đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và tương đối nước với tỉ lệ thể tích VH2O:VCO2=1:1. Tên gọi của hai este là?

Xem đáp án » 08/05/2022 1

Thí nghiệm trên hình mô tả phản ứng nào sau đây? (Biết phản ứng đã xảy ra trong điều kiện thích hợp).

Xem đáp án » 08/05/2022 1

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

Xem đáp án » 06/05/2022 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *