Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có pH = 13?

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Ion sử dụng để nhận mặt ra muối NaF, NaCl, NaBr, NaI, Na3PO4 là gì?
 • Trong axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) với những phần tử nào?
 • Dãy những chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
 • Một dung dịch với trị giá [OH-] = 0,01M. Kết luận đúng là ý nào sau đây?
 • Dung dịch X với chứa 0,Một mol Na và x mol ClO-. Trị giá của x?
 • Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?
 • Phương trình ion rút gọn phản ứng giữa CH3COONa và H2SO4 là gì?
 • Muối nào sau đây là muối trung hòa?
 • Dung dịch X chứa 100 ml H2SO4 0,01M. Dung dịch X với trị giá pH là gì?
 • Cho dãy những chất: NH4NO3, (NH4)2SO4, NaCl, Mg(NO3)2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với lượng dư dung dịch Ba(OH)Hai cho kết tủa?
 • Dãy chất nào sau đây với môi trường bazơ (pH>7) ?
 • Dung dịch X với chứa a mol Ba2+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức quan hệ giữa a, b, c, d là gì?
 • Dung dịch H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu với cùng nồng độ 0,01 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần?
 • Để nhận mặt 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt những chất dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)Hai ta sử dụng một thuốc thử nào sau đây?
 • Cần lấy bao nhiêu gam Ba(OH)Hai rắn cho vào 100 ml nước để được dung dịch với pH = 12?
 • Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)Hai 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được với pH = 13?
 • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 đặc (đủ) sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat và khí NO2. Trị giá của a?
 • Để trung hòa 200ml dung dịch A chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M cần sử dụng V lít dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)Hai 0,1M, thu được m gam kết tủa. Trị giá của V và m?
 • Dung dịch A chứa: 0,Một mol M2+, 0,Hai mol Al3+, 0,3 mol SO42- và còn lại là Cl-. Lúc cô cạn dung dịch A thu được 47,7 gam rắn. Vậy M là kim loại nào?
 • Hỗn hợp X gồm Na và Ba với tỉ lệ mol 1 : 1. Hòa tan m gam X vào nước được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là:
 • Cho những ion: Hai ion nào với số electron bằng nhau?
 • Dãy chất nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?
 • Cho thăng bằng trong dung dịch axit axetic: Độ điện li của CH3COOH tăng lúc nào?
 • Cho những chất: Số chất điện li và ko điện li?
 • Phát biểu nào đây đúng theo ý kiến của Areniut?
 • Trong 150ml dung dịch Ba(NO3)Hai 0,2M với chứa chất nào?
 • Trong 1ml dung dịch HNO2 với 6.1019 phân tử HNO2; 3,6.1018 ion Độ điện li của dung dịch này?
 • Lúc pha loãng dd axit axetic, ko thay đổi nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng?
 • Chọn câu đúng về cùng hóa trị?
 • Hòa tan chất sau vào nước để được những dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3.
 • Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M thì độ điện li a của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?
 • Đối với axit yếu HNO2 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì giám định nào sau đây là đúng?
 • Trộn 150 ml MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là bao nhiêu?
 • Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-.
 • Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,Một mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol.
 • Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X với pH = a.
 • Cho những hợp chất: Những hợp chất lưỡng tính là những chất nào?
 • Axit CH3COOH với Độ điện li (alpha ) của CH3COOH 0,1M là bao nhiêu?
 • Nếu trộn 150ml dung dịch MgCl2 0,5M với 500ml dung dịch KCl 1M thì CM của ion Cl- trong dung dịch mới là bao nhiêu?
 • Hãy tìm phát biểu đúng của bốn học trò nêu 4 phát biểu về axit?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *