Trộn dung dịch x chứa naoh 0 1m

15/05/2022 7

A. VX : VY = 5 : 4.

Đáp án xác thực

  • A. VX : VY = 5 : 4.
  • nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1VX + 2.0,2VX = 0,5VX (mol)nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2VY + 2.0,1VY = 0,4VY (mol)Ta thấy: pH = 13 > 7 => OH- dư, H+ hết=> pOH = 14 - 13 = 1 => [OH-] = 10-1 = 0,1M           H+   +    OH-   →    H2OBđ: 0,4VY        0,5VXPư: 0,4VY →   0,4VYSau: 0           0,5VX - 0,4VY=> [OH−] =  nOHVX+VY ⇔0,5Vx-0,4VYVx+Vy  = 0,1=> 0,5VX - 0,4VY = 0,1VX + 0,1VY=> 0,4VX = 0,5VY=> VX : VY = 5 : 4Đáp án cần chọn là: A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • A. VX : VY = 5 : 4.
  • nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1VX + 2.0,2VX = 0,5VX (mol)nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2VY + 2.0,1VY = 0,4VY (mol)Ta thấy: pH = 13 > 7 => OH- dư, H+ hết=> pOH = 14 - 13 = 1 => [OH-] = 10-1 = 0,1M           H+   +    OH-   →    H2OBđ: 0,4VY        0,5VXPư: 0,4VY →   0,4VYSau: 0           0,5VX - 0,4VY=>  [OH−] =   = 0,1=> 0,5VX - 0,4VY = 0,1VX + 0,1VY=> 0,4VX = 0,5VY=> VX : VY = 5 : 4Đáp án cần chọn là: A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính số ml H2O cần thêm vào Hai lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch mới với nồng độ 0,1M.

Xem đáp án » 15/05/2022 12

Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH-, b mol Na+. Để trung hòa lượng dung dịch X này cần sử dụng 400 ml dung dịch HCl với pH = 1. Khối lượng chất rắn thu được sau lúc cô cạn dung dịch X là: 

Xem đáp án » 15/05/2022 8

Lúc cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch với chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã sử dụng là

Xem đáp án » 15/05/2022 8

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X với pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Trị giá của a là

Xem đáp án » 15/05/2022 8

Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất với tính lưỡng tính là

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Sở hữu 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong những lọ mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để phân biệt ba dung dịch này là:

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Dung dịch X chứa m gam 3 ion: Mg2+, NH4+, SO42-. Chia dung dịch X thành Hai phần bằng nhau. Phần Một cho tác dụng với dung dịch KOH thu được 5,8 gam kết tủa. Phần Hai đun nóng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Trị giá của m là :

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ (0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y chứa CO32- (0,03 mol), Na+  (0,Một mol) và HCO3- thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch ko đổi). Dung dịch Y với pH là:

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- và y mol Cu2+. Cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Dung dịch X chứa những ion: Na+, Ba2+ và HCO3-. Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)Hai dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi tới cạn phần ba, thu được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y tới khối lượng ko đổi, thu được thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ lệ V1 : V2 bằng

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau lúc phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa Hai ion kim loại. Điều kiện về b (so với a, c, d) để được kết quả này là:

Xem đáp án » 15/05/2022 7

Phản ứng nào sau đây với phương trình ion thu gọn là Ba2+ + SO42- → BaSO4 ?

Xem đáp án » 15/05/2022 6

Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình rút gọn của phản ứng :

Xem đáp án » 15/05/2022 6

30/08/2021 111

A. VX : VY = 5 : 4.

Đáp án xác thực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trộn 200 ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)Hai a mol/lit thu được dd với pH = 3. Vậy a với trị giá là:

Xem đáp án » 30/08/2021 1,212

Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)Hai bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z với pH = 12. Trị giá của a và b tuần tự là

Xem đáp án » 30/08/2021 1,113

Dung dịch NaOH 0,01M với trị giá pH là:

Xem đáp án » 30/08/2021 731

Tính pH của dung dịch HCl 0,01M 

Xem đáp án » 30/08/2021 715

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 0,1M và HNO3 0,3M, dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)Hai 0,2M và KOH 0,1M. Lấy a lít dung dịch X cho vào b lít dung dịch Y, thu được Một lít dung dịch Z với pH = 13. Trị giá a, b tuần tự là

Xem đáp án » 30/08/2021 591

Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B. Xác định pH của những dung dịch A và B, biết   = 1,8.10 –5 .

Xem đáp án » 30/08/2021 463

Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch thu được là:

Xem đáp án » 30/08/2021 419

Thêm 90 ml n­ước vào 10 ml dung dịch NaOH với pH=12 thì thu đ­ược dung dịch với pH là:

Xem đáp án » 30/08/2021 377

Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)Hai 0,1M là

Xem đáp án » 30/08/2021 342

Một mẫu nước với pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong đó là

Xem đáp án » 30/08/2021 265

Trung hòa với thể tích bằng nhau dung dịch HCl 2M và dung dịch Ba(OH)Hai 2M. Dung dịch sau phản ứng với pH thế nào?

Xem đáp án » 30/08/2021 253

Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch A tác dụng với V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)Hai 0,1M thu được dung dịch C với pH = Một và m gam kết tủa D. Trị giá của V và m là

Xem đáp án » 30/08/2021 242

Trộn 20 ml dung dịch HCl 0,05M với 20 ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau lúc pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là

Xem đáp án » 30/08/2021 228

Để trung hòa 200ml dung dịch A chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M cần sử dụng V lít dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)Hai 0,1M, thu được m gam kết tủa. Trị giá của V và m là:

Xem đáp án » 30/08/2021 217

Trong 100 ml dung dịch A với hòa tan 2,24 ml khí HCl (đktc). pH dung dịch là:

Xem đáp án » 30/08/2021 166

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *